velikost textu

Lead-based relaxor ferroelectrics by Raman scattering

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Lead-based relaxor ferroelectrics by Raman scattering
Název v češtině:
Ramanuv rozptyl v olovnatých relaxorových ferroelektrikach
Typ:
Disertační práce
Autor:
Iegor Rafalovskyi, Ph.D.
Školitel:
Ing. Jiří Hlinka, PhD.
Oponenti:
Marco Deluca
Mgr. Adam Dubroka, Ph.D.
Konzultant:
Ing. Ivan Gregora, CSc.
Id práce:
85526
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL)
Program studia:
Fyzika (P1701)
Obor studia:
Fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum (4F3)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
27. 9. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Ramanova spektroskopie, feroelektrika, relaxory, tenké vrstvy
Klíčová slova v angličtině:
Raman spectroscopy, ferroelectrics, relaxors, thin films
Abstrakt:
Název práce: Ramanuv rozptyl v olovnatých relaxorových ferroelektrikach Autor: Iegor Rafalovskyi Ústav: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Vedoucí disertační práce: Ing. Jiří Hlinka, Ph.D., Odděleni Dielektrik, Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Abstrakt: Předkládaná práce se věnuje měřením a analýzám spektra Ramanova rozptylu různých perovskitových feroelektrik, zejména relaxorů na bázi olova ve formě krystalů a tenkých filmů. Zkoumání monokrystalu PMN-0.32PT se složením odpovídajícím mor- fotropní fázové hranici ukázalo, že při ohřívání vzorku v nulovém poli po předchozím ochlazení vzorku v elektrickém poli dochází ke stabilizaci heterofázové struktury s 10-100 µm rovnoběžnými pruhy střídajících se tetragonálních a trigonálních, nebo jim blízkých fázích. Dále byl v PMN-0.32PT zkoumán přechod z trigonální do tetragonální fáze indukovaný elektrickým polem. V relaxoru PFN-0.38PT byla pozorována doménová struktura s 90◦ doménovými stěnami. Struktura a symetrie sousedních domén byly zkoumány pomocí polarizovaného Ramanova rozptylu. Relaxorové feroelektrikum PSN vykazovalo naprosto odlišné chování v polarizovaných Ramanových spektrech monokrys- talu a epitaxiálního tenkého filmu. Úhlová závislost normalizované intenzity Ramanova pásu u 810 cm−1 detekovaná při zkřížených polarizátorech v monokrystalu PSN prokázala jeho čtyřčetnou symetrii, kdežto v případě tenké vrstvy byla obdobná úhlová závislost téměř nezávislá na směru polarizace dopadajícího světla. Epitaxiální vrstvy PSN proto vykazovaly relaxorové chování, zatímco monokrystal PSN se nacházel ve formě dobře vyv- inuté feroelektrické fáze. Zkoumání trojného roztoku PIN-0.46PMN-0.3PT se složením odpovídajícím morfotropní fázové hranici polarizovaným Ramanovým rozptylem odhalilo pouze jeden fázový přechod v průběhu zahřívání vzorku od pokojové teploty. Dále bylo zjištěno, že světlem indukované defekty v PIN-PMN-PT mohou být vyvolány ozařováním vzorku při přechodu TRT během ochlazování. Klíčová slova: Ramanova spektroskopie, feroelektrika, relaxory, tenké vrstvy iii
Abstract v angličtině:
Title: Lead-based relaxor ferroelectrics by Raman scattering Author: Iegor Rafalovskyi Institute: Institute of Physics of the Czech Academy of Sciences Supervisor: Ing. Jiří Hlinka, Ph.D., Department of Dielectrics, Institute of Physics of the Czech Academy of Sciences Abstract: The following work is dedicated to measurement and analysis of Raman scat- tering spectra of different perovskite ferroelectrics, mainly lead-based relaxors in the form of bulk and thin films. Investigation of single crystal MPB composition PMN-0.32PT has shown that procedure of zero-field heating of previously field-cooled sample leads to sta- bilization of heterophase pattern with 10-100 µm parallel stripes of alternating tetragonal and rhombohedral (rhombohedral-like) phases. Another point of interest investigated in PMN-0.32PT is rhombohedral to tetragonal phase transition induced by electric field. The domain structure with 90-degree domain walls has been observed in relaxor based composition PFN-0.38PT. Adjacent domains were investigated by polarized Raman scat- tering to confirm their structure and symmetry. Relaxor ferroelectric PSN has shown totally different behavior in polarized Raman spectra if studied in the form of single crystal or epitaxial thin film. The normalized cross-polarized intensity of 810 cm−1 band measured in PSN single crystal shows clear polarization dependence with fourfold sym- metry, while in the case of thin film it was almost independent on the incident light polarization direction. Thus the epitaxial films of PSN show relaxor behavior, while sin- gle crystal form of PSN is found to be in a form of well-developed ferroelectric phase. The MPB ternary solution PIN-0.46PMN-0.3PT was investigated by polarized Raman scattering and has shown only one phase transition during heating from ambient condi- tions. It has been shown that photo-induced defects can be generated in PIN-PMN-PT by illuminating the sample during the passage TRT on cooling. Keywords: Raman spectroscopy, ferroelectrics, relaxors, thin films ii
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Iegor Rafalovskyi, Ph.D. 59.69 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Iegor Rafalovskyi, Ph.D. 56 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Iegor Rafalovskyi, Ph.D. 55 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Jiří Hlinka, PhD. 537 kB
Stáhnout Posudek oponenta Marco Deluca 263 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Adam Dubroka, Ph.D. 72 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Helena Štěpánková, CSc. 212 kB