velikost textu

Teroristické útoky proti státním orgánům ve světle mezinárodního práva veřejného

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Teroristické útoky proti státním orgánům ve světle mezinárodního práva veřejného
Název v angličtině:
Terrorist Attacks Against State Authorities in the Light of International Public Law
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Ada Pöslová
Vedoucí:
doc. Dr. iur. Harald Christian Scheu, Mag. phil., Ph.D.
Oponent:
doc. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, E.MA., Ph.D.
Id práce:
85488
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra mezinárodního práva (22-KMP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
19. 6. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Mezinárodní právo veřejné Mezinárodní terorismus
Klíčová slova v angličtině:
International Public Law International Terrorism
Abstrakt:
Abstrakt Cílem této rigorózní práce je posoudit úroveň právní ochrany státních orgánů, jakožto lákavých cílů teroristických útoků, ve všech jejích úrovních, avšak zejména s důrazem na mezinárodně-právní úpravu. Práce je formálně členěna do sedmi kapitol, které je možné pomyslně rozdělit do čtyř oblastí, jež jsou však ve skutečnosti velmi úzce propojeny. Úvodní kapitola je věnována vymezení dvou pro práci stěžejních pojmů, jakými jsou terorismus a státní orgány, přičemž jsou zde nastíněny těžkosti, se kterými se v této oblasti právo potýká. Následující část rigorózní práce, kapitoly dvě, tři a čtyři, cílí na konkrétní státní orgány a rozebírá právní nástroje věnované právě jejich ochraně. Středem pozornosti jsou tak sektorové mezinárodní úmluvy zaměřené na zastupitelské úřady, vrcholné státní představitele a problematiku humanitárního práva řešící otázky týkající se ozbrojených složek státu. Další oddíly se snaží popsat protiteroristické snahy v obecné rovině na mezinárodní i regionální úrovni, neboť státní orgány mohou bezpochyby profitovat i z právních instrumentů, které byly přijaty s cílem omezit teroristické projevy globálně, bez toho, aby se omezovaly pouze na některé skupiny obětí. Důraz je věnován především podrobné analýze mnohostranných úmluv přijatých na tomto poli a snaze o zhodnocení jejich přínosů a případných nedostatků ve vztahu k orgánům státu. Kapitola sedmá je pak exkurzem do české právní úpravy a věnuje se především rozboru ustanovení trestního zákoníku aplikovatelných na trestné činy související s mezinárodním terorismem a oddílů trestního řádu zakotvujících pravidla pro vydávání pachatelů do ostatních zemí. Zejména v souvislosti s rostoucím počtem mezinárodních trestněprávních konvencí založených na principu aut dedere aut judicare se totiž vnitrostátní úprava v oblasti trestního práva ukazuje jako zcela zásadní pro řádné potrestání osob podezřelých z terorismu.
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of this thesis is to review the level of the legal protection of state authorities, as appealing targets of terrorist attacks, at all levels, but especially with an emphasis on international legal regulation. The thesis is formally divided into seven chapters, which may be theoretically split into four areas that are actually very closely linked together. The first chapter presents an analysis of the two major terms fundamental to this thesis – terrorism and state authorities – and outlines the difficulties faced by the law in this area. The next part of the thesis, the second, third and fourth chapters, is then aimed at specific state authorities and examines the legal instruments dedicated solely to protecting them. The focus is on international sectoral conventions aimed at embassies, top state officials and issues of humanitarian law addressing matters related to the state’s armed forces. The subsequent sections attempt to describe antiterrorism efforts in general at the international and regional levels. Emphasis is placed primarily on a detailed analysis of multilateral conventions adopted in this field and an attempt to evaluate their benefits and possible shortcomings in relation to state authorities. The seventh chapter is an excursion into Czech legal regulations and is primarily devoted to an analysis of the provisions of the Criminal Code applicable to crimes related to international terrorism and sections of the Criminal Procedure Code setting forth rules for extradition of offenders to other countries. Particularly with regard to the growing number of international criminal law conventions founded on the principle of aut dedere aut judicare, national legislation in the area of criminal law appears to be crucial for the proper punishment of terrorist suspects.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Ada Pöslová 781 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Ada Pöslová 58 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Ada Pöslová 55 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Dr. iur. Harald Christian Scheu, Mag. phil., Ph.D. 228 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, E.MA., Ph.D. 247 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 162 kB