velikost textu

Rozhodování soudu v exekučním řízení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rozhodování soudu v exekučním řízení
Název v angličtině:
Court adjudications in executory proceeding
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Ondřej Mikula
Vedoucí:
prof. JUDr. Alena Winterová, CSc.
Oponent:
doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
Id práce:
85479
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
19. 4. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
exekuční řízení, nařízení exekuce, zastavení exekuce, odklad exekuce, princip teritoriality
Klíčová slova v angličtině:
execution proceedings, execution order, discontinuance of execution, suspension of execution, territoriality principle
Abstrakt:
Abstrakt Rigorózní práce s názvem „Rozhodovaní soudu v exekučním řízení“ pojednává o vybrané rozhodovací činnosti soudu v rámci exekučního řízení. Práce je zaměřena na určité typy soudních rozhodnutí, a to na rozhodnutí o nařízení exekuce, rozhodnutí o zastavení exekučního řízení, resp. exekuce a rozhodnutí o odkladu. Pojednání spočívá ve zpracování vybraných předmětných exekučních institutů (rozhodnutí) a postupů soudu při jejich uplatnění, v nastínění aktuálních výkladových problémů, ve srovnání vybrané rozhodovací činnosti soudu v exekučním řízení s právní úpravou na Slovensku a v neposlední řadě také v nastínění nedostatků právní úpravy, jakož i navržení legislativních změn v rámci exekučního řízení de lege ferenda. Pojednání obsahuje rovněž zamyšlení nad možností zavedení principu teritoriality do našeho právního řádu, včetně přiblížení právní úpravy teritoriality v sousedním Polsku.
Abstract v angličtině:
Abstract This Rigorous Thesis titled “Court adjudications in executory proceeding“ discusses selected adjudication activities by courts of law within the terms of execution proceedings. This work focuses on specific types of court judgments, on judgments to order execution, judgments to discontinue execution proceedings, or judgments to suspend execution proceedings. This treatise discusses selected execution institutions (judgments) in question and procedures by courts of law during their application, outlines current issues concerning interpretation, compares selected adjudications by courts of law during execution proceedings with legal regulation in Slovakia, as well as outlining deficiencies in legal regulations and proposing legislative changes within the terms of execution proceedings de lege ferenda. This treatise also contemplates the possibility of implementation of the territoriality principle into our legal order, including description of legal regulation concerning territoriality in neighbouring Poland.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Ondřej Mikula 869 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Ondřej Mikula 15 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Ondřej Mikula 6 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Alena Winterová, CSc. 378 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. 55 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 140 kB