velikost textu

Nařízení o úpadku 1346/2000/ES COMI

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Nařízení o úpadku 1346/2000/ES COMI
Název v angličtině:
Insolvency regulation 1346/2000/ES - COMI
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Tomáš Moravec
Vedoucí:
JUDr. Bc. Jan Brodec, LL.M., Ph.D.
Oponent:
JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D.
Id práce:
85467
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
10. 1. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt: Práce se zabývá problematikou COMI a úpravou COMI v nařízení o úpadku. Zaměřuje se na určení COMI pro fyz ické a právnické osoby a d á le na základě jakých skutečnost í je možné vyvrát it domněnku COMI v místě zapsaného sídla právnické osoby. V práce je také rozebrána judikatura Evropského soudního dvora a národních členských států, která se t ýká COMI. Přiblížena je i navrhovaná úpr a va a revize nařízení o úpadku. Poté je rozebrána problemat ik a forum shopping a možnost přemístění COMI do jiného členského státu. Taktéž se práce zaměřuje na určení COMI u koncernových d lužníků.
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis deals wit h the issue o f COMI and the term o f COMI in European inso lvency regulation. It concerns on set of COMI for both natural and legal person and fact on that the fict io n of COMI could be rebutted. In the thesis is analysed also judicature of European court of Justice and natio nal court which concern t o t he COMI. Also is dealt wit h draft of European inso lvency regulat io n. Further the thesis focus on the problem of forum s hopping and the possibilit y o f COMI shift to another member state. Also t hesis concerns wit h t he set the COMI by company groups.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Tomáš Moravec 817 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Tomáš Moravec 44 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Tomáš Moravec 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Bc. Jan Brodec, LL.M., Ph.D. 69 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D. 98 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc. 80 kB