text size

Obligační statut podle Římské úmluvy a Nařízení Řím I

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Obligační statut podle Římské úmluvy a Nařízení Řím I
Titile (in english):
Proper law of contract under the Rome Convention and the Rome I Regulation
Type:
Rigorosum thesis
Author:
JUDr. PhDr. Karolina Spozdilová
Supervisor:
prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc.
Opponent:
JUDr. Bc. Jan Brodec, LL.M., Ph.D.
Thesis Id:
85465
Faculty:
Faculty of Law (PF)
Department:
Department of Business Law (22-KOBCHP)
Study programm:
Law and Jurisprudence (M6805)
Study branch:
Law (6835)
Degree granted:
JUDr.
Defence date:
22/09/2010
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Abstract (in czech):
Záv r V dnešní „otev ené“ Evrop má jednotná úprava unifikující kolizní normy smluvního závazkového práva své místo. Mnoho z nás uzavírá obchody, které p esahují hranice stát . Pro zvýšení právní jistoty je p ínosné aplikovat ve všech státech Evropské unie stejná pravidla pro ur ování rozhodného práva pro smluvní závazky. Na druhou stranu neexistuje právní p edpis, který by vylou il nejasnosti nebo možnosti odlišného výkladu. S ohledem na r znost p ístup jednotlivých len EU k právu, je nutné si uv domit, že jak ímská úmluva, tak Na ízení ím I jsou dílem právní komparatistiky a zárove výsledkem kompromis a ústupk . Smluvní volnost je základem ímské úmluvy i Na ízení ím I. Oba nástroje ji však kladou meze. Na ízení ím I smluvní volnost omezuje více, než je tomu v ímské úmluv . Je to však dáno tím, že Na ízení ím I rozši uje okruh smluv se slabší smluvní stranou. Platí, že n které instituty jsou v Ú a v Na ízení ím I upraveny shodn a n které odlišn . I v úprav institut , které se za dobu aplikace ímské úmluvy osv d ily, p ináší Na ízení ím I drobné zm ny, které mají spíše význam up es ující. Jednak se Na ízení ím I pokusilo odstranit nejasnosti ohledn formulací a jednak uvést úpravu do souladu s Na ízením ím II a Na ízením Brusel I. Drobné úpravy se objevují v podob volby práva, zejména jistoty vyjád ení p i implicitní volb , institutu smluv souvisejících s jedinou zemí, tzv. single-country contracts, resp. užití pojmu imperativní a kogentní normy, a v p ípad individuálních pracovních smluv. Nejv tší zm ny však nastaly v oblasti náhradních hrani ních ur ovatel p i neexistenci volby práva a v úprav smluv se slabší smluvní stranou, konkrétn smluv spot ebitelských a pojistných, jež je však celkem nep ehledná a dosti kazuistická. Modernizace se také dotkla otázek formální platnosti smlouvy, kde Na ízení ím I p ineslo další liberalizaci. Z hlediska mezí obliga ního statutu je úprava v ímské úmluv i Na ízení ím I tém identická. Na ízení ím I zejména rozši uje seznam norem o kolizní úpravu zapo tení. 100 P es veškeré snahy se dle mého názoru nepoda ilo Na ízení ím I uspokojiv vy ešit problematiku týkající se ur ení rozhodného práva p i neexistenci volby práva. A s novou úpravou pojistných a spot ebitelských smluv p ineslo další otázky, které bude nutné ešit. Nap íklad se jedná o vy ešení ochrany pro smluvní stranu pojistných smluv o pojišt ní hromadných rizik, které se nacházejí mimo území EU. 101
Abstract:
Summary The aim of my thesis is to analyze the proper law under the Rome Convention and the Rome I Regulation and find out the differences and similarities between them. The reasons for my research are my interest in this topic and importance of such legal forms for contractual obligations mentioned above for the development of the European Union. The thesis is composed of introduction, four parts and conclusion. Parts One and Two are general and introductory. The core of this thesis is represented by the part Three, which has analytic character, and the part Four, which is summarizing the previous text. Part One is subdivided into five chapters. Chapter One describes Private International Law and explains the notion and methods of regulation. Chapters Two, Three, Four and Five deal with the European Private International Law (EPIL). They characterize notion, meaning, and sources of law and principles of application of EPIL. Part Two is concerned with the Rome Convention and the Rome I Regulation in general. It outlines creation, structure, scope of the Convention and the Regulation; and describes international element. Part Three being subdivided into four chapters analyzes the proper law of contract under the Rome Convention and the Rome I Regulation. It focuses on ascertaining of the applicable law for contracts and on limits of the proper law. First the choice of law is analyzed and second the applicable law in the absence of choice is explained. Third the contracts with weaker party are described. Then the limits of the proper law are characterized and at last other questions related to the limits of the proper law are mentioned. Part Four summarizes all knowledge. It illustrates the results of comparison of the Convention and the Regulation. It is subdivided into few chapters accordant with the topics in the previous part. Also, the aim of this part is to notify other questions and problems which are not described in this thesis but which are related to the topic of the Convention and the Regulation. The main aim of the thesis is to compare differences between the Convention and the Regulation. The Convention and the Regulation are very similar. They are based on the freedom of contract. This idea is a significant element for the construction of the Convention and the Regulation. They concede the choice of law which is almost unlimited. The Regulation changes the conception of the applicable law in the absence of choice. It specifies this process and attempts to eliminate faults of the Convention. A significant change can be found in the area of the contracts with weaker party. The Regulation extends enumeration of these contracts. It regulates insurance contracts and passenger carriage contracts. It changes the conception of consumer contracts. The limits of proper law are similar in both the Convention and the Regulation, but we can find small changes which only clarify some questions.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis JUDr. PhDr. Karolina Spozdilová 637 kB
Download Abstract in czech JUDr. PhDr. Karolina Spozdilová 50 kB
Download Abstract in english JUDr. PhDr. Karolina Spozdilová 42 kB
Download Supervisor's review prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc. 334 kB
Download Opponent's review JUDr. Bc. Jan Brodec, LL.M., Ph.D. 354 kB
Download Defence's report 149 kB