velikost textu

Physical phenomena in ytterbium- and cerium-based compounds

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Physical phenomena in ytterbium- and cerium-based compounds
Název v češtině:
Fyzikální jevy ve sloučeninách na bázi Ytterbia a Ceru
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Jan Fikáček
Školitel:
prof. RNDr. Vladimír Sechovský, DrSc.
Oponenti:
RNDr. Zdeněk Arnold, CSc.
prof. Alexander Andreev, DrSc.
Konzultanti:
RNDr. Jiří Prchal, Ph.D.
Dr. rer. nat. Jeroen Custers
Id práce:
85445
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL)
Program studia:
Fyzika (P1701)
Obor studia:
Fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum (4F3)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
28. 7. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Cer, Ytterbium, neceločíselná valence, magnetické uspořádání
Klíčová slova v angličtině:
Cerium, Ytterbium, non-integer valence, magnetic ordering
Abstrakt:
Tato práce se zabývá studiem sloučeniny CeRuSn. Ta vykazuje dva strukturní přechody v 290 and 256 K oba spojené s velkou teplotní hysterezí. Během nich dochází ke kontrakci podél osy c. V nízkých teplotách se sloučenina uspořádává antiferomagneticky pod teplotou 2.8(1) K. Silná magnetokrystalová anisotropie je způsobena výskytem velmi zkrácených Ce-Ru vzdáleností přibližně podél osy c. V důsledku silné hybridizace se 2/3 Cerových atomů vyskytují ve stavu neceločíselné valence. Prvotně připravené monokrystaly sloučenin YbPt2Si2 a Yb2Pt3Si5 se neuspořádávají magneticky. Maximum pozorovatelné v teplotní závislosti magnetizace je u nich způsobeno teplotou vyvolanou populací magnetického 3+ stavu atomů Ytterbia. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
This work contains a study of CeRuSn, which undergoes two structural transitions at 290 K and 256 K both connected with large temperature hysteresis. During the transitions the lattice shrinks along the c axis. At low temperatures the compound orders antiferromagnetically below 2.8(1) K. A strong magnetocrystalline anisotropy is caused by very shortened Ce-Ru separations pointing approximately along the c axis. Due to a strong hybridization, two thirds of Cerium atoms are in a non integer valence state. For the first time synthesized single-crystals of YbPt2Si2 a Yb2Pt3Si5 show no magnetic ordering. A maximum, which is visible in the temperature dependences of magnetic susceptibility originate in thermal population of the magnetic Yb3+ state. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Jan Fikáček 4.96 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Jan Fikáček 83 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Jan Fikáček 83 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Vladimír Sechovský, DrSc. 208 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Zdeněk Arnold, CSc. 101 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Alexander Andreev, DrSc. 95 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Helena Štěpánková, CSc. 113 kB