velikost textu

Triple gravitational microlens

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Triple gravitational microlens
Název v češtině:
Trojitá gravitační mikročočka
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Kamil Daněk
Školitel:
Mgr. David Heyrovský, Ph.D.
Oponenti:
dr. Valerio Bozza
RNDr. Michal Dovčiak, Ph.D.
Id práce:
85413
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Ústav teoretické fyziky (32-UTF)
Program studia:
Fyzika (P1701)
Obor studia:
Teoretická fyzika, astronomie a astrofyzika (4F1)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
23. 6. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
gravitační mikročočka, planetární systémy, kritické křivky a kaustiky
Klíčová slova v angličtině:
gravitational microlens, planetary systems, critical curves and caustics
Abstrakt:
Gravitační mikročočkou bývá objekt stelární nebo planetární hmotnosti, který způsobuje změnu zjasnění vzdálenějšího zdroje. V této práci zkoumáme mikročočky tvořené třemi hmotnými body, které mohou reprezentovat např. trojhvězdu, dvojhvězdu s planetou, hvězdu s dvěma planetami či systém hvězda + planeta + měsíc. Rozšiřujeme teorii trojitých čoček, abychom usnadnili interpretaci pozorování a umožnili správnou analýzu i ve složitějších případech. Soustředíme se hlavně na klasifikaci modelů trojčočky podle příslušných kaustik. Pro danou trajektorii zdroje určuje kaustika polohu píků na světelné křivce a proto je znalost kaustiky nutná pro správnou analýzu mikročočkování. Mapujeme závislost topologií kritické křivky (hlavních obrazů kaustiky) a počtu cuspů kaustiky v prostoru parametrů. Zavádíme nástroje této klasifikace pro obecnou n-bodovou mikročočku. Tyto modely pak demonstrujeme na čtyřech dvou-parametrických a třech tří-parametrických modelech gravitační mikročočky. Dále diskutujeme mapy zjasnění pro bodový i nebodový zdroj s důrazem na chování objevující se u trojité čočky a obecné n-bodové čočky. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
Gravitational microlenses are stellar- or planetary-mass objects which cause a transient amplification when passing in the foreground of a distant source. We study microlenses that consist of three point masses. Such a model can represent a triple star, a binary star with a planet, a star with two planets, or a star + planet + moon system. Up to date, four planetary systems have been discovered in triple-lens microlensing events. We aim to expand the theory of triple lenses in order to simplify the interpretation of observed data and enable correct analysis in more complex cases. We focus mainly on the classification of triple-lens models with respect to their caustics. For a given source trajectory, the caustic determines prominent features on the light curve and thus its knowledge is essential for the analysis of microlensing events. We map the topology of the critical curve (the main caustic image) and the number of cusps of the caustic in the lens-model parameter space. We introduce methods for the classification of general $n$-point-mass microlenses. The methods are then demonstrated on four two- parameter and three three-parameter models. Furthermore, we study amplification maps for both point sources and extended sources, with an emphasis on new features appearing in triple and general $n$-point-mass microlenses. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kamil Daněk 13.14 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kamil Daněk 84 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kamil Daněk 84 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. David Heyrovský, Ph.D. 38 kB
Stáhnout Posudek oponenta dr. Valerio Bozza 336 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Michal Dovčiak, Ph.D. 111 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Oldřich Semerák, Dr., DSc. 71 kB