velikost textu

Geochemie subvulkanitů roztockého vulkanického centra

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Geochemie subvulkanitů roztockého vulkanického centra
Název v angličtině:
Geochemistry of subvolcanites of Roztoky volcanite complex
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Jan Jahoda
Vedoucí:
doc. RNDr. Emil Jelínek, CSc.
Oponent:
RNDr. Dobroslav Matějka, CSc.
Id práce:
85406
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430)
Program studia:
Geologie (N1201)
Obor studia:
Geologie (NGEOL)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
20. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
geochemie, petrologie, essexity,
Klíčová slova v angličtině:
geochemistry, petrology, essexites
Abstrakt:
ABSTRAKT Subvulkanity roztockého vulkanického centra jsou tvořeny intruzemi trachytického a fonolitického složení doprovázenými hypabysálními intruzemi trachybazaltového (essexit, monzodiorit) a syenitového (sodalitický syenit) charakteru a systémem žilných lamprofyrů, méně semilamprofyrů. Intruze hypabysální slabě alkalické horninové série (essexity, monzodiority, sodalitické syenity) jsou datovány Ulrychem (1998) na 33-28 Ma, lamprofyry silně alkalické žilné série (monchiquit, camptonit) na 31–26 Ma a semilamprofyry slabě alkalické žilné série (gauteit, bostonit) na 28-24 Ma, což koresponduje jak s trachybazalt- bazalt- trachyandezitovou suitou Děčínské formace, tak i celkovým intervalem, do kterého spadá převážná část vulkanických událostí v celé oblasti Českého středohoří (42-16 Ma, tzn. eocén až miocén). V oblasti kolem Roztok nad Labem bylo odebráno za účelem podrobné petrologicko-geochemické analýzy 14 vzorků plutonických hornin suity essexit-monzodiorit- sodalitický syenit a 10 vzorků jejich žilných ekvivalentů ze skupin lamrofyrů, semilamprofyrů a tinguaitů. V této práci jsem podrobně analyzoval 5 vzorků essexitové suity a 6 vzorků suity (semi)lamprofyrů. Tyto vzorky jsem podrobil studiu na polarizačním mikroskopu a následně na elektronovém mikroanalyzátoru v laboratoři analytických metod Geologického ústavu AV ČR. Všechny zkoumané plutonické horniny spadají vzhledem k rozdělení intruzivních hornin v širší oblasti roztockého vulkanického centra (RVC) podle Ulrycha (1998) a Ulrycha a Balogha (2000) do II., hypabysální, slabě alkalické horninové série. I přes svou heterogenitu jsou žilné horniny z oblasti RVC díky své geochemické podobnosti s těmito tělesy plutonitů geneticky spojovány (např. Tvrdý 1986). Relativně nízký stupeň diferenciace, Sr-Nd izotopové a jiné geochemické charakteristiky (např. obsahy REE v korelaci s primitivním pláštěm) subvulkanitů roztockého vulkanického centra prokazují jejich plášťový původ.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Subvulcanics rocks of the Roztoky volcanic centre consists of trachytic and phonolitic intrusions, accompanied by hypabyssal intrusions of trachybasaltic (essexite, monzodiorite) and syenitic (sodalite syenite) charakter and dyke swarm of lamprophyres > semilamprophyres. Intrusions of the hypabyssal faintly alcalic series (essexite, monzodiorite, sodalite syenite) are 33-28 Ma old, the lamprophyres of greatly alcalic series (monchiquite, camptonite) are 31–26 Ma old and the semilamprophyres of faintly alcalic series (gauteite, bostonite) are 28-24 Ma old (sensu Ulrych, 1998). The datas corresponds to the trachybasalt – basaltit – trachyandesite suite of the Děčín Formation and the interval of České středohoří Mts. volcanic activity to (42-16 Ma, Eocene -Miocene). 14 samples plutonic rocks of the essexite-monzodiorite-sodaliticsyenite suite and 10 samples of theirs venous equivalents from (semi)lamprophyres and tinguaites groups were withdrawaled in the Roztoky nad Labem area. I analyzed in detail 5 essexite samples and 6 (semi)lamprophyres samples in those study. I studied the sampels using polarization microscope and subsequently elektron micro-analyzer in the analitic metods laboratory of the Geologic institute of Academy of Science, Czech Republic. All analyzed samples belong to II., hypabysal, faintly alcalic rock serie by partition intrusive rocks in Roztoky Volcanic Centre (RVC) area (sensu Ulrych, 1998 and Ulrych and Balogh, 2000). The venous rocks of RVC area are associating with intrusions of plutonic rocks for theirs geochemical similarity. The relatively low differentiation level, Sr – Nd isotopic signatures and other geochemic characteristics (e.g. REE volume correlated by primitive mantle) of the subvulcanics rocks confirm its mantle origin.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jan Jahoda 2.16 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jan Jahoda 44 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jan Jahoda 43 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Emil Jelínek, CSc. 111 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Dobroslav Matějka, CSc. 1.54 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 346 kB