velikost textu

Náhrada škody podle občanského zákoníku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Náhrada škody podle občanského zákoníku
Název v angličtině:
Compensation of Damages according to the Civil Code
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Lucia Hrnková
Vedoucí:
prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc.
Oponent:
JUDr. Tomáš Pohl
Id práce:
85405
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
16. 12. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
odpovědnost, škoda, náhrada
Klíčová slova v angličtině:
liability, damage, compensation
Abstrakt:
Abstrakt Cílem rigorózní práce je poukázat na nejdůležitější aspekty v oblasti odpovědnosti za škodu a náhrady škody podle občanského zákoníku, tyto kriticky zhodnotit a uvést náměty de lege ferenda. Práce se snaží podat výklad stávající právní úpravy náhrady škody, konkrétně se zabývá problematikou prevence škod, jejím účelem a druhy, dále problematikou funkcí, předpokladů a subjektů odpovědnosti za škodu, věnuje se také způsobu a rozsahu náhrady škody, jakož i jednotlivým druhům odpovědnosti za škodu a vzájemnému vztahu mezi odpovědností za škodu a odpovědnosti za vady. Autorka v práci uvádí i vybranou judikaturu Nejvyššího soudu České republiky, na jejímž základě demonstruje výklad jednotlivých zákonných ustanovení ze strany českých soudů. Práce také podává srovnání stávající právní úpravy náhrady škody, zejména předpokladů odpovědnosti za škody a způsobu náhrady škody s Principy evropského deliktního práva (PETL). Konečně autorka v práci reflektuje také aktuální změny v právní úpravě náhrady škody způsobené přijetím nového občanského zákoníku, přičemž se zaměřuje na vysvětlení a kritické zhodnocení nejdůležitějších změn, které tato právní úprava přináší. Seznam klíčových slov odpovědnost, škoda, náhrada
Abstract v angličtině:
Abstract The purpose of this thesis is to point out the main aspects in field of the compensation of damages according to the valid and effective Civil Code, to bring a critical view of these regulations and to present suggestions de lege ferenda. The author tries to explain the current legal regulations regarding the compensation of damages, whereas she deals namely with the issue of prevention of damages - purpose and types of the prevention, as well as with the issue of the functions, assumptions and subjects of the liability for damages, further she is focused on the method and the scope of the compensation of damages, as well as on the single types of the liability of damages and the relationship between the liability for damages and the liability for defects. The chosen fields of the legal regulations of the compensation of damages according to the Civil Code, namely the assumptions of the liability for damages and the method of the compensation of damages, are also compared with the regulations of the Principles of the European Tort Law (PETL) where the author tries to point out the progressive PETL regulations in field of the compensation of damages. The author also presents in this thesis the chosen judgments of the Supreme Court of the Czech Republic, pursuant to that she illustrates the explanation of the single legal provisions by the judges. Finally the author takes into account the actual changes in the legal regulations of the compensation of damages arising from the adoption of the new Civil Code (Act. Nr. 89/2012 Coll.) whereas she is focused on the explanation and critical analysis of the main changes that brings this new legal regulations in the field of the compensation of damages. List of key words liability, damage, compensation
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Lucia Hrnková 1.21 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Lucia Hrnková 109 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Lucia Hrnková 48 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc. 24 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Tomáš Pohl 28 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 150 kB