velikost textu

Sezonní proměnlivost v teritoriální aktivitě bobra evorpského (Castor fiber L.)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sezonní proměnlivost v teritoriální aktivitě bobra evorpského (Castor fiber L.)
Název v angličtině:
Seasonal variation of the territorial behaviour of the European beaver (Castor fiber L.).
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Hana Kadlecová
Vedoucí:
prof. RNDr. Ivan Horáček, CSc.
Oponent:
Ing. Jaroslav Červený
Id práce:
85377
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra zoologie (31-170)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Zoologie (NZOO)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
21. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
bobr, teritorialita, sezonní změny
Klíčová slova v angličtině:
beaver, territoriality, seasonal variation
Abstrakt:
Abstrakt Předkládaná diplomová práce se zabývá změnami časové a prostorové aktivity bobra evropského (Castor fiber L.) v průběhu měnících se ročních období. Základní soubor dat byl získán kontinuálním telemetrickým sledováním vybraných jedinců v letech 2008 a 2009 ve dvou různých geografických oblastech, v Českém lese a na jižní Moravě. Cílem práce bylo zaznamenat a vyhodnotit chování bobra evropského v průběhu roku. Zaměřila jsem se zejména na počátek a konec aktivity v souvislosti se západem a východem slunce, délku doby setrvání mimo noru, změny velikostí aktivně využívaného prostoru a délku pohybu. V případě, že se v teritoriu vyskytovalo více jedinců, jsem sledovala také jejich interakce. Při počítání jsem brala ohled i na pohlaví a věk sledovaných individuí. Chování bobrů se v průběhu roku mění. Nejaktivnější jsou v podzimních a jarních měsících, naopak v zimě se aktivita výrazně snižuje. Platí to nejen pro délku a dobu pohybu, ale také pro velikost aktivně využívaného prostoru. Počátek aktivity silně koreluje se západem slunce, naopak konec aktivity není s východem slunce nijak silně provázán. Srovnáním pohybu jedinců jsem dospěla k závěru, že až na malé výjimky aktivují separátně. Klíčová slova: bobr evropský (Castor fiber L.), telemetrie, cirkadiální rytmy, cirkaanuální rytmy, časová a prostorová aktivita. 1
Abstract v angličtině:
Abstract The presented thesis deals with the temporal and spatial changes in activity of the European beaver (Castor fiber L.) during different seasons. Basic dataset was obtained by continuous telemetric monitoring of selected individuals in years 2008 and 2009 in two different geographical areas, namely in the Bohemian forest and in southern Moravia. The scope of the thesis was to record, evaluate and interpret the behavior of European beaver during the year. I focused myself especially on the beginning and end of activity in relation to incidence of sunrise and sunset, duration of stay in the field, changes in the size of actively-used area and time-duration and length of the movement. In cases where there were more active individuals monitored within the studied area, I also watched for their mutual interaction. In statistical analysis of gained data I also took into account the sex and age of the individuals. Beaver’s behavior varies during the year. They are most active in spring and autumn, while in winter their activity decreases significantly. This observation is valid not only for the time duration and length of movement trajectories, but also for the size of actively-used area. The beginning of activity is strongly correlated with the sunset, while the end does not show any correlation with sunrise. By comparison of the movement pattern of different individuals we come to a conclusion, that with few exceptions, beavers activate separately and independently on each other. Keywords: European Beaver (Castor fiber L.), telemetry, circadian rhythms, circaanual rhythms, temporal and spatial activity. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Hana Kadlecová 485 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Hana Kadlecová 52 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Hana Kadlecová 52 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Ivan Horáček, CSc. 1021 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Jaroslav Červený 1023 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Ing. Jindřiška Peterková 1.06 MB