velikost textu

Efektivita tvorby a využití multimediálních studijních opor ve výuce chemie na SŠ (přechodné prvky)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Efektivita tvorby a využití multimediálních studijních opor ve výuce chemie na SŠ (přechodné prvky)
Název v angličtině:
The creation and utilization efficiency of multimedia learning materials on teaching chemistry in high school (transition elements)
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.
Oponenti:
prof. RNDr. Pavel Beneš, CSc.
Doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc.
Id práce:
85333
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280)
Program studia:
Vzdělávání v chemii (P1414)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
13. 9. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
chemické vzdělávání; informační a komunikační technologie; prezentace učiva; MS PowerPoint; elektronický výukový materiál; multimediální objekty; prvky skupiny mědi.
Klíčová slova v angličtině:
chemistry education, information and communication technologies, presentation of the learning content, MS PowerPoint; electronic learning material, multimedia objects, elements of the copper group
Abstrakt:
Název: Efektivita tvorby a využití multimediálních studijních opor ve výuce chemie na SŠ (přechodné prvky) Abstrakt Z výzkumných šetření zaměřených na počítačové prezentace učiva je zřejmé, že je učitelé ve výuce využívají s vysokou frekvencí, ale dostupné výsledky mnohých autorů jsou příliš globalizované, tedy bez rozlišení věkové struktury respondentů, bez vazby na detekci zájmu respondentů o práci s prezentačními programy či bez korelace počítačové gramotnosti učitelů s využíváním vytvořených a vytvářením vlastních počítačových prezentací učiva. Z tohoto důvodu je hlavním zaměřením disertačního projektu zkoumání frekvence vytváření a využívání počítačových prezentací učiva a multimediálních objektů podle úrovně počítačové gramotnosti a délky praxe respondentů, učitelů chemie na gymnáziích v České republice a zejména v Moravskoslezském kraji. Pro zkoumání byly využity explorační metody pedagogického výzkumu, a to dotazníková šetření (tradiční dotazník a dotazník s posuzovacími škálami) a Q-metodologie. Výzkumné vzorky tvořilo v tradičním dotazníku 203 učitelů chemie, v dotazníku s posuzovacími škálami 99 učitelů chemie ze všech krajů České republiky a pro Q-metodologii bylo náhodně vybráno 9 učitelů z Moravskoslezského kraje. Nedílnou součástí disertačního projektu jsou vytvořené multimediální opory pro tematický celek gymnaziální chemie „Prvky skupiny mědi“, které jsou součástí přiloženého DVD. Hlavním cílem disertační práce je zkoumání efektivity tvorby a využití multimediálních studijních opor ve výuce chemie na gymnáziích z pohledu učitelů. K realizaci hlavního cíle byl vytvořen soubor počítačových prezentací a multimediálních objektů jako experimentální výukový materiál na téma „Prvky skupiny mědi“ pro učitele chemie na gymnáziích tak, aby je využili ve výuce pro podporu názornosti výuky a pro propojení teoretických poznatků s praxí. Byl tedy zjišťován zájem učitelů chemie o tento způsob výuky a úroveň jejich kompetencí v oblasti multimediálních studijních opor v korelaci s jejich počítačovou gramotností a délkou pedagogické praxe. Ze získaných výsledků plyne zejména ten fakt, že informační gramotnost má přímý vliv na frekvenci vytváření multimediálních studijních opor ve formátu počítačových prezentací i na vytváření multimediálních objektů. Naopak nebyl v tomto ohledu prokázán vliv délky pedagogické praxe učitelů. Záleží tedy pouze na učitelích, na jejich zainteresovanosti, motivaci, kreativitě a časových možnostech jak fenomén počítačových prezentací učiva uchopí a realizují ve své konkrétní praxi. Lze tedy doporučit zvýšení frekvence dalšího vzdělávání učitelů chemie a přípravy budoucích učitelů v této oblasti.   Klíčová slova: chemické vzdělávání; informační a komunikační technologie; prezentace učiva; MS PowerPoint; elektronický výukový materiál; multimediální objekty; prvky skupiny mědi.  
Abstract v angličtině:
Topic: The Efficiency of Designing and Applying the Multimedia Study Materials in the Chemistry Instruction at Grammar schools (Transition Elements) Abstract Numerous researches prove, that the computer-supported learning content presentations are frequently applied within the process of instruction but the available results are general, global without focusing on respondents´ age structure, detecting their interest in working with presentation programmes or correlation to teachers´ computer literacy, i.e. using and designing their own computer-supported presentations of the learning content. These were the main reasons why the dissertation thesis focuses on the frequency of designing and using this type of presentations and multimedia objects according to the computer literacy level and the length of respondents´ teaching practice in chemistry at grammar schools in the Czech Republic, mainly in the Moravian-Silesian region. The explorative methods were applied in the pedagogical research, i.e. the questionnaire method (traditional questionnaire and the questionnaire with assessment scales) and the Q-methodology. The research sample consists of 203 chemistry teachers in the traditional questionnaire and 99 ones in the questionnaire with assessment scales from all regions of the Czech Republic; the random choice of 9 teachers from the Moravian-Silesian region was used for the Q-methodology. The dissertation thesis also includes the multimedia study materials for the grammar school with topic „Copper Group Elements“, presented on the attached DVD. The main objective of the dissertation thesis is to research the efficiency of designing and applying the multimedia study materials for the chemistry instruction at grammar schools from teachers´ point of view. The author prepared a set of computer-supported presentations and multimedia objects as experimental learning materials for the "Copper Group Elements" topic for grammar school chemistry teachers so that they applied them within the process of instruction to support the clearness of explanations and joining the theory and practice. The research monitored teachers´ interest and the level of their competences in the field of multimedia study materials in correlation to their computer literacy and the length of teaching practice. The received results prove the information literacy directly influences the frequency of creating and applying the multimedia learning materials in the form of computer-supported presentations and multimedia objects while no influence of the length of teaching practice was discovered. We can conclude it depends on teachers´ interest, motivation, creativeness and time conditions how they approach to the phenomenon of computer-supported presentations and apply them within the instruction. The increase in the frequency of chemistry teachers´ further education and pre-graduate preparation can be highly recommended in this field.   Key words: chemistry education, information and communication technologies, presentation of the learning content, MS PowerPoint; electronic learning material, multimedia objects, elements of the copper group.  
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. 1013 kB
Stáhnout Příloha k práci RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. 800.94 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. 106 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. 24 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. 271 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D. 31 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Pavel Beneš, CSc. 960 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc. 189 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc. 82 kB