velikost textu

Proteomová analýza účinků protinádorových léčiv a charakterizace mechanismů nádorové rezistence

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Proteomová analýza účinků protinádorových léčiv a charakterizace mechanismů nádorové rezistence
Název v angličtině:
Proteome analysis of anti-cancer drug effects and characterisation of drug resistance
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Rita Hrabáková, Ph.D.
Školitel:
RNDr Hana Kovářová, CSc.
Oponenti:
doc. Ing. Lenka Hernychová, Ph.D.
doc. RNDr. Miroslav Šulc, Ph.D.
Id práce:
85329
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra buněčné biologie (31-151)
Program studia:
Vývojová biologie (P1520)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
6. 2. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
působení protinádorových léčiv, nádorová rezistence, proteomika, inhibitory Aurora kináz, inhibitory cyklin-dependentních kináz, antracyklinová antibiotika, p53, apoptóza, post-translační modifikace, 2D elektroforéza, kapalinová chromatografie, hmotnostní spektrometrie, imunochemické metody, deplece majoritních proteinů, biomarker
Klíčová slova v angličtině:
anti-cancer drug effects, cancer drug resistance, proteomics, Aurora kinase inhibitors, cyclin-dependent kinases inhibitors, anthracycline antibiotics, p53, apoptosis, post-translational modifications, 2D electrophoresis, liquid chromatography, mass spectrometry, immunochemical methods, depletion of major abundance proteins, biomarker
Abstrakt:
Abstrakt Cílená onkologická léčba je namířena proti specifickým molekulám zodpovědným za karcinogenezi a růst nádorů. Účinek této efektivní terapie je však stejně jako u konvenční chemoterapie závislý na výbavě nádorových buněk, které mohou rozvíjet rezistenci. Pro studium mechanismů působení protinádorových léčiv a charakterizaci nádorové rezistence jsme využili modely lidských buněčných linií s různým fenotypem nádorového supresoru p53 a podrobily je kvantitativní proteomické analýze. Podařilo se nám identifikovat proteiny významně ovlivněné působením léčiv podobné struktury a také proteiny účastnící se rozvoje nádorové rezistence. Po ošetření buněk protinádorovými léčivy docházelo k bezprostřednímu ovlivnění buněčného metabolismu, který byl u rezistentních buněk modulován trvale. Zjistili jsme, že k rozvoji nádorové rezistence k působení inhibitorů Aurora kináz významně přispívá vysoká hladina proteinů serinhydroxymethyltransferázy, serpinu B5 a calretininu, které podporují progresi nádoru nezávisle na expresi proteinu p53. Voltage-dependent anion-selective channel protein 2 se účastní rozvoje rezistence pouze u nádorových buněk s funkčním p53 a tyto buňky vykazují také nízkou expresi elongačního faktoru 2. Buňky s mutovaným p53 pak během rozvoje rezistence posilují antioxidační mechanismy. Klíčovou úlohu v odpovědi na protinádorovou léčbu mají specifické varianty proteinů. S rozvojem rezistence k působení inhibitorů cyklin-dependentních kináz dochází v nádorových buňkách k významnému posunu v poměru kyselých a bazických forem Y-box vázajícího proteinu 1 a proteinu organizujícího Hsc70/Hsp90, které jsou doprovázené také změnou buněčné lokalizace. Pouze určité formy těchto proteinů jsou zodpovědné za progresi nádorového onemocnění a rozvoj nádorové rezistence. Další charakterizace proteinů může vést k nalezení biomarkerů pro stratifikaci onkologických pacientů a rozvoji efektivních léčebných postupů. 1
Abstract v angličtině:
Abstract Despite significant progress in the development of anti-cancer drugs, there is still a need for novel therapeutic strategies that would improve the outcome of cancer patients. Using proteomic technologies and cell lines with different phenotype of p53 tumour suppressor, we monitored cancer cell response to anti-cancer treatment with focus on the development of drug resistance. The different levels of metabolic proteins were identified in our study which may help to explain different anti-cancer activity of drugs with only a subtle difference in structure. More importantly, proteins associated with the development of drug resistance were identified and such expression changes have become a focus of interest. Our findings demonstrate a higher protein level of serine hydroxymethyltransferase, serpin B5 and calretinin in cancer cells resistant to Aurora kinase inhibitors. Such proteins promote the tumour growth with no apparent impact of p53 phenotype whilst voltage-dependent anion-selective channel protein 2 contributes to the development of resistance only in cells with functional p53 which is accompanied by the decreased level of elongation factor 2. On the other hand, cancer cells with loss of p53 appear to amplify alternative mechanisms such as protection against oxidative stress. The results indicate that not only quantitative protein changes but also other parameters such as post-translational modification(s) and subcellular localisation have a critical role to play in drug resistance. Only specific forms of Y-box binding protein 1 and HSP70/90-organizing protein contribute to the development of drug resistance to cyclin-dependent kinases inhibitors. We believe that this work will stimulate further research, ultimately leading to the clarification of protein functionalities as novel targets for cancer therapy. This study highlights several proteins which might allow stratification of cancer patients in clinics and opens up an interesting avenue in translational research.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Rita Hrabáková, Ph.D. 36.42 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Rita Hrabáková, Ph.D. 118 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Rita Hrabáková, Ph.D. 51 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Ing. Lenka Hernychová, Ph.D. 419 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Miroslav Šulc, Ph.D. 131 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 700 kB