velikost textu

Uzavřené rezidenční areály a rezidenční separace v Praze

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Uzavřené rezidenční areály a rezidenční separace v Praze
Název v angličtině:
Gated communities and residential separation in Prague
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Tomáš Brabec
Školitel:
prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D.
Oponenti:
prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc.
doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc.
Id práce:
85326
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Sociální geografie a regionální rozvoj (P1309)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
22. 9. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
gated communities; rezidenční separace; postkomunistické město
Klíčová slova v angličtině:
gated communities; residential separation; postcommunist city
Abstrakt:
Abstrakt Práce se věnuje uzavřeným rezidenčním areálům (gated communities) jako příkladu rezidenční separace v současné Praze. Uzavřené rezidenční areály jsou novým specifickým jevem charakterizujícím společnost v současných postindustriálních městech. Jedná se o typ bydlení, kde se za zdmi a ploty koncentruje především sociálně silné obyvatelstvo. Prakticky na celém světě roste počet těchto uzavřených areálů a paralelně s tím se zvyšuje i zájem odborné veřejnosti o tyto areály. Tento typ bydlení vzniká i v Česku, a to především v Praze. Odborný zájem o toto téma v našem prostředí nicméně stále není tak velký jako v jiných postsocialistických státech. Tato práce navazuje na předcházející studie a v kontextu postindustriální transformace hlouběji hodnotí, zda dochází v pražských uzavřených rezidenčních areálech k separaci sociálně silného obyvatelstva a proč tento typ bydlení vzniká. Částečně je pozornost věnována také vývoji a stavu rezidenční separace a důsledkům vzniku uzavřených areálů. Práce vychází z několika kvantitativních (analýza dat, dotazníkové šetření) a kvalitativních (rozhovory) výzkumných metod. Ukazuje se, že na jedné straně v Praze klesá úrovně rezidenční segregace a separace. Na druhé straně je patrné, že roste počet specifických separovaných lokalit, jako jsou především uzavřené rezidenční areály, kde se koncentrují sociálně silní. Vznik uzavřených rezidenčních areálů je podmíněn různorodými postindustriálními procesy (růst sociálních nerovností, nejistoty a strachu, internacionalizace kapitálu a pracovních sil). Tyto procesy jsou spojeny s politikou neoliberalismu a postupným rozpadem fordismu. Konkrétní příčiny vzniku je nutné hledat u jednotlivých aktérů (rezidenti, místní samospráva, developeři). Výsledky vlastního empirického výzkumu ukazují, že vznik pražských uzavřených areálů není primárně iniciován na straně společenské poptávky, ale naopak silnou roli při vzniku těchto areálů hrají developeři, kteří se prostřednictvím inovativních produktů, snaží prosadit na konkurenčním trhu s bydlením. Důsledkem výstavby uzavřených rezidenčních areálů je na jedné straně možnost kvalitního bydlení pro sociálně silné, na druhé straně vznik těchto areálů vede k posilování rezidenční separace a vytváření umělých bariér mezi lidmi. Klíčová slova: uzavřené rezidenční areály; rezidenční segregace a separace; Praha; postindustriální město; developeři
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis focuses on gated communities (GCs) as an example of residential separation in today's Prague. The GCs are a new specific phenomenon characterising the society in present post-industrial cities. It is a type of residence where high social status population concentrates behind walls and fences. The number of GCs grows more or less globally which results in increased experts' interest in GCs. This type of residence occurs also in Czechia, primarily in Prague. Experts' interest in the subject in our environment is, however, not as high as in other post-communist countries. This thesis follows up with previous studies and assesses in detail if – in context of the post-industrial transformation – the high social status population is separated in Prague GCs and why such type of residence appears. The document also partly focuses on the development and situation of residential separation and the consequences of GCs formation. It is based on several quantitative (data analysis, questionnaire survey) and qualitative (interviews) research methods. It turns up that on one hand the level of residential segregation and separation in Prague decreases, on the other hand we can see that the number of specific separated locations such as the GCs where the high social status population concentrates grows. GCs constitution is conditioned by various post-industrial processes (increased social inequality, uncertainty and fear, capital and labour internationalisation). These processes relate to neoliberal policy and gradual Fordism disintegration. Specific reasons of the formation need to be searched for at the involved groups (the residents, local administration and developers). Results of the actual empirical research show that formation of the Prague GCs is not primarily initiated by public demand but on the contrary important role at GCs formation is played by the developers who try to break through in the competitive residential market by means of innovative products. The consequence of GCs establishment is the possibility of quality residence for the high social status population. On the other hand, GCs formation results in higher residential separation and artificial barriers between people. Key words: gated communities; residential segregation and separation; Prague; postindustrial city; developers
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tomáš Brabec 4.28 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tomáš Brabec 205 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tomáš Brabec 195 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Tomáš Brabec 756 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc. 1.76 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc. 103 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.07 MB