text size

Bytová politika, sociální a prostorová spravedlnost: nová výstavba obecního bydlení v Česku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Bytová politika, sociální a prostorová spravedlnost: nová výstavba obecního bydlení v Česku
Titile (in english):
Housing policy, social and spatial justice: new public housing construction in Czechia
Type:
Dissertation
Author:
RNDr. Roman Matoušek, Ph.D.
Supervisor:
prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D.
Opponents:
RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc.
Mgr. Alena Rochovská, Ph.D.
Thesis Id:
85324
Faculty:
Faculty of Science (PřF)
Department:
Department of Social Geography and Regional Develop. (31-340)
Study programm:
Social Geography and Regional Development (P1309)
Study branch:
-
Degree granted:
Ph.D.
Defence date:
13/09/2012
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Keywords (in czech):
sociální spravedlnost, prostorová spravedlnost, bytová politika, veřejné bydlení, Česko
Keywords:
social justice, spatial justice, housing policy; public housing, Czechia
Abstract (in czech):
Abstrakt Sociálně spravedlivá společnost, jak je chápána v této práci, se musí vypořádat s řadou výzev. Musí reagovat na nespravedlnosti vznikající v nerovném zapojení do ekonomického systému, z kulturních (diskurzivních) praktik a nedokonalostí systému demokratické participace. Zároveň musí zohlednit prostorové dimenze sociálních procesů a rozmanitost geografických kontextů. Práce vychází z tradic kritické sociální vědy a vedle odborného přínosu usiluje také o společenskou relevanci a upozornění na dosud opomíjené sociální problémy a nespravedlnosti. Transformační procesy v Česku po roce 1989 přinesly také problémy příjmové diferenciace a diskriminaci některých skupin obyvatel. V oblasti bydlení vedly tyto procesy k vytváření rezidenční segregace a sociálně vyloučených lokalit. Přesun řady kompetencí v bytové politice na úroveň obcí zároveň vytvořil příležitost pro odstraňování vznikajících problémů s ohledem na místní podmínky. Podpora výstavby obecního nájemního bydlení pro příjmově vymezené osoby obyvatel, kterou poskytoval Státní fond rozvoje bydlení, mohla tomuto úsilí napomoci. Práce pomocí kvantitativních a kvalitativních metod zjišťuje, (i) kde nová výstavba obecního bydlení probíhala, (ii) jakými motivacemi obcí byla vedena a (iii) k jakým důsledkům vedla, a to zejména z hlediska sociální a prostorové spravedlnosti a rezidenční segregace. Nová nabídka veřejného bydlení vznikala především v menších obcích a v periferních regionech. Velká města a obce v jejich zázemí nové obecní bydlení téměř nestavěly. Výstavba nového obecního bydlení byla často motivována snahou přispět k rozvoji obce, zvýšit nebo udržet počet obyvatel nebo regenerovat nevyužívané objekty v obcích. Pouze část výstavby byla motivována sociální spravedlností - snahou poskytovat bydlení těm domácnostem, které si je bez pomoci nemohou zajistit. Kritéria přidělování obecních bytů často staví do horší pozice obyvatele jiných obcí, dlouhodobě nezaměstnané nebo zadlužené domácnosti, což vede ke strukturální diskriminaci sociálně slabých. Program nové výstavby obecního bydlení na jednu stranu poskytl kvalitnější bydlení řadě obyvatel periferních regionů a malých obcí, na druhou stranu opomenul potřeby obyvatel sociálně vyloučených lokalit nebo větších měst. Současné institucionální nastavení bytové politiky, založené na odpovědnosti a iniciativě obcí, která je podpořena některými státními programy, v sobě neobsahuje mechanizmy pro případy, kdy obce problémy spojené se spravedlivým přístupem k bydlení neřeší, nebo je dokonce vytvářejí.
Abstract:
Abstract A just society, as understood in this thesis, has to deal with several challenges. The society needs to address injustuces which arise from unequal participation on economic system, from cultural (discoursive) practices and from imperfections of democratic participation. Moreover, it has to deal with spatial dimensions of social processes and with variety of geographical contexts. This thesis draws on critical social science traditions. Beside scientific constribution, the aim of the thisis is to point out some hidden or omitted social problems and injustices. In Czechia, transformation processes after 1989 led among other results to increasing income differentiation and discrimination of some population groups. In the housing sector, these processes resulted in creation of segregated socially excluded localities. Devolution of housing policies to local/municipal level created an opportunity for solving these problems with respect to local circumstances. These activities could be supported by the program of new rental housing construction for population with limited income which was provided by the State Fund of Housing Development. Using quantitative and qualitative methods, this thesis answers the question on (i) where was new public housing constructed, (ii) what were the motives of municipalities for the construction and (iii) what were its effects from social and spatial justice perspectives. New supported rental housing construction increased the supply of public housing in small municipalities and in peripheral regions. Low construction level was reached in large centers and their surroundings. New public housing construction was motivated by intentions to support local development, to increase or sustain local population level or to regenerate brownfields in the municipality. New housing construction was only partly motivated by social justice goals to provide housing for those who cannot otherwise afford it. Allocation mechanisms of new housing are structurally discriminating households which come from other municipalities, long-term unemployed or indebted persons. On the one hand side, new quality housing was provided to many inhabitants of small municipalities. On the other hand side needs of inhabitants of larger cities or of socially excluded localities were omitted. Contemporary institutional setting of housing policy is based on responsibility and activity of municipalities. Policy mechanism cannot deal with situation of municipal inactivity in just housing provision or in cases of active creation of injustices by municipal housing policies.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis RNDr. Roman Matoušek, Ph.D. 3.2 MB
Download Abstract in czech RNDr. Roman Matoušek, Ph.D. 172 kB
Download Abstract in english RNDr. Roman Matoušek, Ph.D. 112 kB
Download Autoreferat / doctoral thesis summary RNDr. Roman Matoušek, Ph.D. 749 kB
Download Opponent's review RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc. 112 kB
Download Opponent's review Mgr. Alena Rochovská, Ph.D. 281 kB
Download Defence's report 749 kB