velikost textu

Geoinformatika ve středoškolském kurikulu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Geoinformatika ve středoškolském kurikulu
Název v angličtině:
Geoinformatics in secondary school´s curriculum
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Luboš Král, Ph.D.
Školitel:
RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D.
Oponenti:
RNDr. Vladimír Herber, CSc.
doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc.
Id práce:
85306
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Obecné otázky geografie (P1315)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
21. 9. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Geoinformatika, GIS, kurikulum, geografické vzdělávání, didaktika
Klíčová slova v angličtině:
Geoinformatics, GIS, Curriculum, Geography education, Didactics
Abstrakt:
Abstrakt Tato dizertační práce se zabývá tématem geoinformatiky ve výuce na středních školách. Předmětem zájmu jsou především geografické informační systémy (GIS) a Dálkový průzkum Země (DPZ) a jejich implementace do středoškolského kurikula. Aplikace a výzkum v této oblasti je v centru zájmu Komise geografického vzdělávání Mezinárodní geografické unie (IGU). Výsledky ze zahraničí totiž ukazují, že GIS má velký potenciál v učení geografickým konceptům, znalostem a formování hodnot žáků a umožňuje efektivněji řešit otázky založené na analýze dat v problémově založeném vyučování. Hlavním cílem práce je zjistit současný stav zapojení geoinformatiky do výuky na středních školách a identifikovat skutečnosti, které napomohou tento stav dále rozvíjet ve všech rovinách kurikula (projektovém, realizovaném a dosaženém). Za účelem dosažení tohoto obecného cíle jsou v dizertační práci zvoleny pro jednotlivé roviny kurikula následující cíle: 1. V rovině projektové se zabýváme dvěma otázkami. Zaprvé, jakým způsobem je geoinformatická problematika prezentována ve vybraných kurikulárních dokumentech. Zadruhé, které geoinformatické dovednosti by si měli osvojit žáci středních škol v Česku. Hlavní metodou je obsahová analýza vybraných kurikulárních dokumentů. 2. V rovině realizační zjišťujeme, jakým způsobem a v jakém rozsahu je geoinformatika implementována do výuky na gymnáziích v Česku a které faktory dle názorů učitelů tento stav podmiňují. Hlavní metodou je kvantitativní analýza výsledků dotazníkového šetření, zjišťující implementační profil školy. 3. V rovině dosaženého se prostřednictvím případových studií zaměřujeme na kvalitu výstupů výukového projektu využívající mobilní GIS, strategii postupů studentů a jejich přístup k daným technologiím během práce v terénu. Dále zde řešíme otázku, jaké postoje zaujímají studenti vybraných gymnázií vůči geoinformatickým tématům a jaké mají zkušenosti s geoinformatikou. Výsledky provedené obsahové analýzy kurikulárních dokumentů dokládají, že dle zvolených kritérií americký dokument GESP (2012) kvalitativně převyšuje ostatní sledované dokumenty z Česka, Kanady, Anglie, Finska a Německa. Český RVP G lze z pohledu kvantity a kvality zastoupení geoinformatických témat označit za jeden z nejslabších. Ze studie věnující se realizovanému kurikulum vyplývá, že u většiny českých gymnázií se implementace GIS do výuky nachází ve vývojové fázi. Technické faktory již nejsou limitujícími faktory rozšíření. Velkou roli hraje informovanost učitelů o možnostech aplikací GIS do výuky, dostupných datech a software. Realizované případové studie potvrzují, že kvalita výuky s využitím GIS je ovlivněna mnoha faktory. Nejdůležitější se zdají být profesionalita učitele (lektora), technická vybavenost, časová dotace a postoje studentů. Klíčová slova: Geoinformatika, GIS, kurikulum, geografické vzdělávání, didaktika
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis is focused on the use of geospatial tools in secondary schools in Czech republic. Subject of study are mainly Geographic information systems (GIS) and Remote sensing and their implementation into secondary school curricula. Aplication a research in this area is in the centre of interest of IGU. Previous works showed, that GIS has great potential to contribute to effective learning of geographic concepts, knowledge and GIS can be a tool for display, inquiry and analysis in problem based learning. The main goal is to explore the current state of geoinformatics involvement in teaching in secondary schools and to identify how to develop this condition at all levels of the curriculum (intended, implemented and attained). In order to achieve this general objective in thesis are chosen for each level of curriculum following goals: 1) At the level of intended curriculum we are dealing with two questions: At first, how is geoinformatic´s topic presented in national´s curriculum of a selected countries. At second, which geoinformatic skills should be acquired by secondary school´s students. The main method is content analysis of documents. 2) At the level of implemented curriculum we try to provide findings regarding the current state of proliferation of the GIS software at Czech grammar schools and also the barriers, which determine of further expansion of its use. The main method is quantitative analyze of questionnaire to determine implementation profile. 3) At the level of attained curriculum we solve on the example of geographical project utilizing mobile GIS technology quality of student´s outputs, strategy of mapping and student´s attitudes towards these technologies. Also we are dealing with student´s attitudes towards geoinformatics and their experiences with these technologies. Data was gathered while case studies. At the level of intended curriculum the results of the document´s comparsion shows, that according to selected criteria exceeds qualitatively American documentary GESP (2012) other reporting documents from Canada, Czechia, England, Finnland and Germany. Czech RVP G can be in terms of quantity and quality of representation of geoinformatics topics identified as one of the weakest of the group studied documents. For part of the implemented curriculum we can say, that the majority of Czech grammar schools is in the implementation of GIS into teaching in the development stage. Technical factors are no longer the limiting factor for expansion. Very important is awareness of teachers about the possibilities of GIS applications in education, available data and software. In part of attained curriculum results shows, that the quality of teaching using GIS is influenced by many factors, especially a charakteristics of teacher, technical support, time allocation and attitudes of students. Key words: Geoinformatics, GIS, curriculum, geography education, didactics
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Luboš Král, Ph.D. 2.69 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Luboš Král, Ph.D. 434 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Luboš Král, Ph.D. 354 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Luboš Král, Ph.D. 1.02 MB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Vladimír Herber, CSc. 216 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc. 145 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.11 MB