velikost textu

Structure and magnetic interactions in nanomaterials with application potential

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Structure and magnetic interactions in nanomaterials with application potential
Název v češtině:
Struktura a magnetické interakce v nanomateriálech s aplikačním potenciálem
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Barbara Pacáková
Školitel:
RNDr. Jana Kalbáčová Vejpravová, Ph.D.
Oponenti:
Ing. Yvona Jirásková, PhD.
doc. RNDr. Pavel Svoboda, CSc.
Id práce:
85264
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. (32-FZUAV)
Program studia:
Fyzika (P1701)
Obor studia:
Fyzika nanostruktur (4F13)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
29. 6. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
nanomateriály, magnetismus, difrakce, AFM/MFM
Klíčová slova v angličtině:
nanomaterials, magnetism, diffraction, AFM/MFM
Abstrakt:
Abstrakt: Disertační práce je zaměřena na fyziku magnetických nanočástic, zabývá se prob- lematikou řešení magnetických struktur, vnitřního uspořádání částice a vlivu mezičásticových interakcí a struktury částic na magnetickou odezvu nanočásticových systémů. Práce rovněž okrajově řeší makroskopické uspořádání nanočástic a jejich vliv na usporádané nanočásticové systémy. Práce přináší několik unikátních výsledků a řešení, jako například popis magnetické struktury ε-Fe2O3, metodiku pro detekci a analýzu zbytkového magnetického katalyzátoru v uhlíkovch nanotubách a rovněž řeší roli upořádání nanočástic na vlastnosti grafenu transferovaného na substrátech dekorovaných nanočásticemi. 1
Abstract v angličtině:
Abstract: The thesis is focused on the physics of magnetic nanoparticles (NPs), starting from the solution of magnetic structure, internal alignment within the single particle and role of interactions and particle structure in magnetic response of systems of the NPs. Moreover, the macroscopic arrangement of the NPs and its effect on the properties of system containing the NPs are discussed. The work brings several new results and concepts, such as the solution of magnetic structure of the ε-Fe2O3 phase, methods of proper detection and description of magnetic metal catalyst in carbon nanotubes and role of the NP arrangement and their effect on graphene placed on the top of substrates decorated with the NPs. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Barbara Pacáková 172.28 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Barbara Pacáková 40 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Barbara Pacáková 41 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jana Kalbáčová Vejpravová, Ph.D. 232 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Yvona Jirásková, PhD. 655 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Pavel Svoboda, CSc. 3.38 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 116 kB