velikost textu

Biology, ecology and invasion characteristics of Campylopus introflexus in the Czech Republic

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Biology, ecology and invasion characteristics of Campylopus introflexus in the Czech Republic
Název v češtině:
Biologie, ekologie a charakteristiky invaze druhu Campylopus introflexus v České Republice
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Eva Mikulášková, Ph.D.
Školitel:
RNDr. Zdeněk Soldán, CSc.
Oponenti:
Dr. Andreas Tribsch
Mgr. Jan Kučera, Ph.D.
Id práce:
85251
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra botaniky (31-120)
Program studia:
Botanika (P1507)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
20. 8. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Campylopus introflexus, invasive bryophytes, population genetics, competition, AFLP, společenstva vegetace
Klíčová slova v angličtině:
Campylopus introflexus, invazní mechorosty, populační genetika, kompetice, AFLP, vegetation communities
Abstrakt:
ABSTRAKT (IN CZECH) Ekologický a ekonomický dopad invazních rostlin na přirozené ekosystémy je předmětem mnoha studií, avšak invazní mechorosty jsou studovány pouze okrajově. Campylopus introflexus (Hedw.) Brid. je nejvýznamnější invazní druh mechorostu v Evropě. Pochází z jižní polokoule a v Evropě byl poprvé zaz- namenán v roce 1941 na Britských ostrovech, odkud se postupně šíří směrem na východ. První údaj z České republiky pochází z roku 1988. V rámci této práce bylo zjištěno, že v roce 2006 bylo v České republice známo přes 70 lokalit, v roce 2011 už bylo známo více než 100 lokalit. Dále je ukazováno, že Česká republika byla kolonizována opakovaně pomocí gener- ativních spor, všechny populace mají unikátní genotyp. Populace mají malou genetickou variabilitu, genetická diverzita v rámci České republiky není ko- relována s geografickou pozicí ani s žádnou ze sledovaných proměnných prostředí. V rámci jemného měřítka jedné dílčí lokality se rozšiřuje pomocí vegetativních diaspor, zatímco pro šíření na větší vzdálenosti využívá gener- ativní spory. Ve střední Evropě C. introflexus preferuje jehličnaté prosvětlené lesy, zvláště monokultury smrku či borovice. Druh kolonizuje paseky, břehy cest, okraje porostů a narušená rašeliniště. Na těchto místech může tvořit rozsáhlé a kompaktní porosty. Je schopný osídlit mikrostanoviště s velice různorodými ekologickými podmínkami. Osidluje holou, kyselou, na živiny chudou půdu bez veliké kompetice cévnatých rostlin, lišejníků a ostatních mechorostů. Kultivační experimenty stejně jako analýzy vegetačních dat ukázaly, že druh nejlépe prosperuje na organických a písčitých půdách a vyhýbá se půdám vápenatým a silně podmáčeným. C. introflexus v současné době nepředstavuje významné riziko pro přirozená společenstva střední Evropy, protože kolonizuje převážně antropogenně narušená stanoviště. S domácími pionýrskými druhy může tvořit stabilní směsné porosty. Volný neosídlený prostor osidluje mnohem rychleji než ostatní domácí druhy, nicméně je není schopen přímo vytlačovat. Poměr pokryvnosti druhu C. in- troflexus a domácích pionýrských druhů je částečně závislý na množství pohlavních i nepohlavních diaspor při počáteční kolonizaci. V některých pří- padech může C. introflexus blokovat přirozenou sukcesi na stanovištích. vi
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Ecological and economic impact of invasive plants to natural ecosystems is the subject of many studies; however, invasive bryophytes have been stud- ied only marginally. Campylopus introflexus (Hedw.) Brid. is one of the most strongly invasive bryophyte species in Europe. The species appears to be native in the Southern Hemisphere. In Europe, it was collected for the first time in the British Isles in 1941. The moss has expanded eastward and the first collection in the Czech Republic is dated to 1988. This thesis found that more than 70 localities were known known in the Czech Republic in 2006, and more than 100 localities became known by 2011. It has been further demonstrated that the Czech Republic was colonized repeatedly by generative spores and all populations have a unique genetic composition. Genetic variation of the populations is low, the genetic diver- sity of populations within the Czech Republic is not correlated with their geographic position or with any of the monitored environmental variables. At a fine scale within particular localities, the species disperses by vege- tative diaspores, while it uses generative spores for spreading over longer distances. In Central Europe, C. introflexus prefers open coniferous forests, especially plantations of either spruce or pine. It colonizes clearings, pathsides, forests edges and disturbed peatbogs. It may form large and compact stands at these habitats. It is able to colonize microhabitats with very heterogeneous ecologi- cal conditions. It inhabits acidic, nutrient-poor, bare soil without strong com- petition with vascular plants, lichens and other bryophytes. Cultivation ex- periments as well as vegetation-data analyses showed that the species thrives best on organic and sandy soils and avoids limestone and strongly water- logged soils. C. introflexus represents no significant risk to natural plant communities in Central Europe presently, because it colonizes mainly human-disturbed habitats. It can form stable mixed stands with the domestic pioneer species. It occupies free patches more rapidly than some native species, but it not able to outcompete them directly. The ratio of coverage of C. introflexus and native pioneer species is partially dependent on the amount of both generative and vegetative diaspores during initial colonization. In some cases C. introflexus can block the natural succession. v
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Eva Mikulášková, Ph.D. 10.2 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Eva Mikulášková, Ph.D. 133 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Eva Mikulášková, Ph.D. 70 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Eva Mikulášková, Ph.D. 69 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Eva Mikulášková, Ph.D. 303 kB
Stáhnout Posudek oponenta Dr. Andreas Tribsch 108 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jan Kučera, Ph.D. 94 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 757 kB