velikost textu

Aktivizační metody ve výuce chemie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Aktivizační metody ve výuce chemie
Název v angličtině:
Methods Activating Students in Education of Chemistry
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Olga Kesnerová Řádková, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.
Oponenti:
doc. RNDr. Marta Klečková, CSc.
doc. PhDr. Dana Dobrovská, CSc.
Id práce:
85234
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280)
Program studia:
Vzdělávání v chemii (P1414)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
18. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
aktivizační výukové metody v chemii, brainstorming, brainwriting, didaktické hry, chromatografie, práce s textem, projektová metoda výuky
Klíčová slova v angličtině:
activating teaching methods in chemistry, brainstorming, brainwriting, didactic games, chromatography, work with text, project teaching method
Abstrakt:
Název práce: Aktivizační metody ve výuce chemie Autorka: Olga Kesnerová Řádková Abstrakt: Disertační práce se zabývá výukovými metodami v chemii, převážně se orientuje na metody s vyšším podílem aktivizace žáků. Popisuje přínos a nevýhody aktivizačních výukových metod, možná kritéria jejich výběru, podmínky pro jejich realizaci apod. Práce se dále soustřeďuje na čtyři vybrané aktivizační metody, a to metody brainstormingové, projektovou metodu, didaktické hry a práci s uměleckým a jiným textem, která je zde aplikována do přírodovědné výuky, resp. výuky chemie, např. jako vyprávění s chemickým experimentem. Výzkumná část obsahuje případovou studii realizace projektové metody výuky, která zahrnuje záznam a analýzu podmínek a problémů spojených s její realizací, jakož i iniciaci projektu pomocí brainstormingových metod. V rámci případové studie jsme využili participační pozorování, dotazníková šetření, miniankety a diskuse. Výzkumu se zúčastnilo celkem 184 studentů učitelství 2. ročníků Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. Na základě výsledků výzkumných šetření a samotné realizace miniprojektu s tématem chromatografie jsme došli k závěru, že práce na projektu přináší mnohá pozitiva převyšující nad nedostatky a problémy, a to jak pro žáky, tak pro učitele. Nejproblematičtější na celém projektu je, jak jsme si ověřili, hodnocení žáků. V průběhu realizace brainstormingových metod jsme použili participační pozorování a diskuse. Na základě výsledků participačního pozorování jsme došli k závěru, že se obě brainstormingové metody osvědčily jako vhodný „odrazový můstek“ pro žákovu vlastní volbu konkrétní cesty projektu. Zároveň poslouží jako motivace. Práce též nabízí vytvořené a ověřené výukové materiály (přípravy a náměty) pro práci učitele ve výuce chemie (didaktické hry a práce s uměleckým a jiným textem). Klíčová slova: aktivizační výukové metody v chemii, brainstorming, brainwriting, didaktické hry, chromatografie, práce s textem, projektová metoda výuky
Abstract v angličtině:
Topic: Methods of Activating Students in Education of Chemistry Author: Olga Kesnerová Řádková Abstract This dissertation work aims at teaching methods in the subject of chemistry and it concentrates mainly on methods with quite a high proportion of activation of pupils. The benefits and disadvantages of activating teaching methods, possible criteria for their choice, conditions for their putting into practice and similar, are described. Later, the work focuses on four chosen activating methods, namely brainstorming methods, project method, didactic games and work with a fictional and another type of a text which is applied here into natural science teaching, namely into chemistry teaching. A story with a chemical experiment can serve as an example. The research part contains a case study of putting project teaching methods into practice which includes a record and analysis of the condition and of the problem connected with its implementation, as well as the initiation of the project with the help of brainstorming methods. Participation observing, questionnaires, mini polls and discussions were used in our case study. Altogether 184 second year students for the teaching profession of the Pedagogical Faculty of Hradec Králové University took part in the research. On the basis of the results of the research and the realization of the mini project on the chromatography theme itself, the conclusion, that the work on the project brings many prevailing positives despite its imperfections and problems, and that is both for students and teachers, was made. As was verified, the evaluation of students is the most problematic in the whole project. Participation observations and discussions were used during the course of brainstorming methods realization. On the basis of the participation observation results the conclusion that both brainstorming methods were proved as a suitable “springboard” for a pupil´s own choice of a particular way of the project was made. It will serve as motivation at the same time as well. The work also suggests already made and verified teaching materials (preparations and suggestions) for work of a teacher in the chemistry teaching (didactic games and work with fictional and another type of a text). Key words: activating teaching methods in chemistry, brainstorming, brainwriting, didactic games, chromatography, work with text, project teaching method
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Olga Kesnerová Řádková, Ph.D. 3.54 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Olga Kesnerová Řádková, Ph.D. 75 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Olga Kesnerová Řádková, Ph.D. 43 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Olga Kesnerová Řádková, Ph.D. 449 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D. 31 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Marta Klečková, CSc. 174 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Dana Dobrovská, CSc. 95 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.15 MB