velikost textu

Magnetic circular dichroism and aromatic compounds

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Magnetic circular dichroism and aromatic compounds
Název v češtině:
Magnetický cirkulární dichroismus a aromatické sloučeniny
Typ:
Disertační práce
Autor:
Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.
Školitel:
doc. RNDr. Petr Bouř, CSc.
Oponenti:
prof. RNDr. Pavel Matějka, DrSc.
Mgr. Martin Srnec
Id práce:
85229
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i. (32-UOCHAV)
Program studia:
Fyzika (P1701)
Obor studia:
Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika (4F4)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
2. 7. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
magnetický cirkulární dichroismus, kvantově chemické výpočty, teorie funkcionálu elektronové hustoty, nukleární spinově-indukovaný cirkulární dichroismus
Klíčová slova v angličtině:
magnetic circular dichroism, quantum-chemical calculations, density functional theory, nuclear spin circular dichroism
Abstrakt:
Název práce: Magnetický cirkulární dichroismus a aromatické sloučeniny Autor: Petr Štěpánek Katedra/Ústav: Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i. Vedoucí disertační práce: prof. RNDr. Petr Bouř, DSc., Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i. Abstrakt: Práce představuje sérii studií zabývajících se magnetickým cirkulárním dichroismem (MCD), spektroskopickou metodou, u které v posledních letech došlo k intenzívnímu teoretickému rozvoji. Díky vývoji kvantově-chemických pro- gramů se otevírají nové možnosti výpočtů a interpretace MCD spekter větších a různorodějších molekul než bylo doposud možné. V představovaných studiích jsme využili nově vyvinutých výpočetních prostředků k rozšíření možných aplikací MCD a představujeme zde MCD například jako metodu pro získání informace o struktuře fullerenů. Dále jsme studovali vliv konformace a implicitního a explic- itního rozpouštědla na MCD spektra aromatických amino kyselin s pomocí nově implementovaného alternativního výpočetního postupu využívajícího sčítání přes excitované stavy. Představujeme také teoretické předpovědi spekter nukleárního spinově-indukovaného cirkulárního dichroismu coby nové strukturně-analytické metody. Klíčová slova: magnetický cirkulární dichroismus, kvantově chemické výpočty, teorie funkcionálu elektronové hustoty, nukleární spinově-indukovaný cirkulární dichroismus
Abstract v angličtině:
Title: Magnetic circular dichroism and aromatic compounds Author: Petr Štěpánek Department/Institute: Institute of Organic Chemistry and Biochemistry AS CR, v.v.i. Supervisor: prof. RNDr. Petr Bouř, DSc., Institute of Organic Chemistry and Biochemistry AS CR, v.v.i. Abstract: The thesis presents a series of studies concerning magnetic circular dichroism (MCD), a spectroscopic method, which experienced an intense theo- retical development in the recent years. New computational codes opened possi- bilities to calculate MCD spectra of larger and more varied molecules than was possible in the past. In the presented studies, we took the advantage of the new computational codes to broaden the possible span of applications of the MCD technique. As an example, we present MCD as a method useful for obtaining information about the structure of fullerenes. We also studied the influence of the molecular conformation and the explicit and implicit solvent models on the MCD spectra of aromatic amino acids using the newly implemented alterna- tive computational protocol based on sum-over-states calculations. We have also theoretically predicted spectra of the nuclear spin circular dichroism (NSCD), a potential new high-resolution spectroscopy. Keywords: magnetic circular dichroism, quantum-chemical calculations, density functional theory, nuclear spin circular dichroism
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Ing. Petr Štěpánek, Ph.D. 3.37 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Ing. Petr Štěpánek, Ph.D. 14 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Ing. Petr Štěpánek, Ph.D. 14 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Petr Bouř, CSc. 219 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Pavel Matějka, DrSc. 549 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Martin Srnec 137 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Josef Štěpánek, CSc. 97 kB