velikost textu

Role měkkých faktorů v regeneraci starých průmyslových regionů: komparace Ostravska, Porúří a Sárska

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Role měkkých faktorů v regeneraci starých průmyslových regionů: komparace Ostravska, Porúří a Sárska
Název v angličtině:
The role of soft factors in regeneration of old industrial regions: a comparison of Ostrava region, Ruhr area and Saarland
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Ondřej Slach, Ph.D.
Školitel:
doc. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D.
Oponenti:
doc. Ing. Karel Skokan, Ph.D.
prof. RNDr. Petr Pavlínek, Ph.D.
Konzultant:
doc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.
Id práce:
85200
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Sociální geografie a regionální rozvoj (P1309)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
12. 9. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
měkké faktory, staré průmyslové regiony, revitalizace
Klíčová slova v angličtině:
soft factors, old industrial regions, revitalization
Abstrakt:
ABSTRAKT Hlavním cílem předložené disertační práce je kritické zhodnocení role a významu měkkých faktorů regionálního rozvoje v procesu regenerace starých průmyslových regionů v komparativní perspektivě. Práce je členěna do tří základních bloků. V prvním bloku je provedena základní konceptualizace měkkých faktorů regionálního rozvoje, které jsou podrobněji diskutovány v kontextu inovativního milieu a kreativní třídy. Součástí teoretického bloku je taktéž diskuze o charakteristice a povaze starých průmyslových regionů. Druhý blok obsahuje případové studie starých průmyslových regionů Porúří a Sárska. V rámci těchto studií, jsou kriticky hodnoceny přístupy k utváření měkkých faktorů regionálního rozvoje, přičemž struktura a obsah těchto studií odráží rozdílné charakteristiky obou regionů. Závěrečná část druhého bloku je pak věnována možnostem aplikace přístupů k utváření měkkých faktorů regionálního rozvoje z případových studií pro Ostravsko. Za hlavní přístupy, které by přispěly k lepšímu utváření měkkých faktorů v prostředí Ostravska lze považovat podporu existence autonomních intermediálních institucí a vybrané principy kultury plánování. Poslední blok obsahuje soubor šesti přiložených textů, které se věnují studované problematice v prostředí Ostravska. Klíčová slova: měkké faktory regionálního rozvoje, případová studie, staré průmylové regiony, Ostravsko, transfer přístupů ABSTRACT The principal aim of the presented dissertation is a critical assessment of the role and relevance of soft factors of regional development in the process of old industrial regions‘ regeneration in a comparative perspective. The dissertation is segmented into three fundamental blocks. Within the first block is performed a basic conceptualization of soft factors of regional development which are discussed in more detail in the context of the innovative milieu and the creative class. The discussion concerning the features and character of old industrial regions is also an integral part of the theoretical block. The second block contains the case studies of old industrial regions of the Ruhr Area and the Saarland. In the framework of these studies are critically assessed the approaches to forming of the soft factors of regional development, while the structure and the subject matter of the studies reflect the both regions‘ differing characteristics. The concluding part of the second block is dedicated to the possibilities in application of approaches to forming of the soft factors of regional development on case studies of the Ostrava region. As main approaches, which should be contributing to a better forming of the soft factors in the Ostrava milieu, can be considered supporting of the existence of autonomous intermediary institutions and selected principles of the planning culture. The last block includes the set of six attached texts that are dealing with the studied problems of the Ostrava milieu. Keywords: soft factors of regional development, case study, old industrial regions, Ostrava region, transfer of approache
Abstract v angličtině:
ABSTRAKT Hlavním cílem předložené disertační práce je kritické zhodnocení role a významu měkkých faktorů regionálního rozvoje v procesu regenerace starých průmyslových regionů v komparativní perspektivě. Práce je členěna do tří základních bloků. V prvním bloku je provedena základní konceptualizace měkkých faktorů regionálního rozvoje, které jsou podrobněji diskutovány v kontextu inovativního milieu a kreativní třídy. Součástí teoretického bloku je taktéž diskuze o charakteristice a povaze starých průmyslových regionů. Druhý blok obsahuje případové studie starých průmyslových regionů Porúří a Sárska. V rámci těchto studií, jsou kriticky hodnoceny přístupy k utváření měkkých faktorů regionálního rozvoje, přičemž struktura a obsah těchto studií odráží rozdílné charakteristiky obou regionů. Závěrečná část druhého bloku je pak věnována možnostem aplikace přístupů k utváření měkkých faktorů regionálního rozvoje z případových studií pro Ostravsko. Za hlavní přístupy, které by přispěly k lepšímu utváření měkkých faktorů v prostředí Ostravska lze považovat podporu existence autonomních intermediálních institucí a vybrané principy kultury plánování. Poslední blok obsahuje soubor šesti přiložených textů, které se věnují studované problematice v prostředí Ostravska. Klíčová slova: měkké faktory regionálního rozvoje, případová studie, staré průmylové regiony, Ostravsko, transfer přístupů ABSTRACT The principal aim of the presented dissertation is a critical assessment of the role and relevance of soft factors of regional development in the process of old industrial regions‘ regeneration in a comparative perspective. The dissertation is segmented into three fundamental blocks. Within the first block is performed a basic conceptualization of soft factors of regional development which are discussed in more detail in the context of the innovative milieu and the creative class. The discussion concerning the features and character of old industrial regions is also an integral part of the theoretical block. The second block contains the case studies of old industrial regions of the Ruhr Area and the Saarland. In the framework of these studies are critically assessed the approaches to forming of the soft factors of regional development, while the structure and the subject matter of the studies reflect the both regions‘ differing characteristics. The concluding part of the second block is dedicated to the possibilities in application of approaches to forming of the soft factors of regional development on case studies of the Ostrava region. As main approaches, which should be contributing to a better forming of the soft factors in the Ostrava milieu, can be considered supporting of the existence of autonomous intermediary institutions and selected principles of the planning culture. The last block includes the set of six attached texts that are dealing with the studied problems of the Ostrava milieu. Keywords: soft factors of regional development, case study, old industrial regions, Ostrava region, transfer of approache
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Ondřej Slach, Ph.D. 8.52 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Ondřej Slach, Ph.D. 228 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Ondřej Slach, Ph.D. 228 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Ondřej Slach, Ph.D. 560 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Ing. Karel Skokan, Ph.D. 165 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Petr Pavlínek, Ph.D. 641 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.06 MB