velikost textu

Kvalita života a její regionální diferenciace v Česku a v Praze (případová studie QOL Pražanů)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kvalita života a její regionální diferenciace v Česku a v Praze (případová studie QOL Pražanů)
Název v angličtině:
Quality of Life and its Regional Differentiation in the Czech Republic and in Prague / (Case Study of QOL of Praguers)
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Mgr. Eva Heřmanová
Školitel:
doc. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc.
Oponenti:
JUDr. PhDr. Michal Illner, CSc.
RNDr. Petr Daněk, Ph.D.
Id práce:
85198
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Sociální geografie a regionální rozvoj (P1309)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
15. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
kvalita života, subjektivní QOL, Praha
Abstrakt:
ANOTACE Předložená disertační práce se v teoretické rovině zabývá jak vlastním pojmem kvalita života, jeho vývojem a různými významovými dimenzemi, tak i možnostmi jeho operacionalizace a kvantifikace pomocí užívaných souborů indikátorů. Na základě komparace a kompilace stávající odborné geografické, sociologické a socioekonomické literatury pak podává přehled o nejvýznamnějších poznatcích v této oblasti. V metodické a praktické části disertace je nastíněna regionální diferenciace objektivní kvality života v České republice na úrovni krajů. Zvláštní pozornost je pak v rámci případové studie Prahy věnována subjektivní kvalitě života, a to pomocí využití sociologických dat, získaných terénním šetřením v letech 2004-2006. Na základě těchto dat se pak práce věnuje vyhodnocení možných souvztažností mezi subjektivně pociťovanou kvalitou života Pražanů, jejich hodnotovými preferencemi a dalšími charakteristikami. Závěr disertační práce představuje syntézu poznatků vycházejících z teoretické, metodické i praktické části práce a ze zhodnocení významnosti jednotlivých stanovených vstupních hypotéz.
Abstract v angličtině:
ANNOTATION This dissertation deals with the theoretical basis of both the concept of quality of life, its development and different dimensions of meaning, as well as with the possibilities of its operationalization and quantification (of quality of life) using sets of indicators. On the basis of comparison and compilation of existing scientific geographical, sociological and socio-economic literature, then presents the major findings in this area. The methodological and practical part of the dissertation outlines the regional differentiation of the objective quality of life in the Czech Republic at the regional level. Particular attention is paid to a case study of Prague and its subjective quality of life, through the use of sociological data obtained by field survey carried out between 2004- 2006. Based on these data, the work then focuses on evaluating potential correlations between subjectively perceived quality of life of Prague citizens, their preferences and other characteristics. Conclusion of the dissertation represents a synthesis of findings based on theoretical, methodological and practical part of the work and rating of significance of each set of input hypotheses.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Mgr. Eva Heřmanová 2.8 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Mgr. Eva Heřmanová 47 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Mgr. Eva Heřmanová 4 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. PhDr. Michal Illner, CSc. 131 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Petr Daněk, Ph.D. 103 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 224 kB