velikost textu

Radiation corrections to atomic spectra

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Radiation corrections to atomic spectra
Název v češtině:
Radiační korekce k atomovým spektrům
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Vojtěch Patkóš
Školitel:
doc. Mgr. Jaroslav Zamastil, Ph.D.
Oponenti:
prof. RNDr. Jiří Hořejší, DrSc.
RNDr. Roman Čurík, Ph.D.
Id práce:
85192
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO)
Program studia:
Fyzika (P1701)
Obor studia:
Teoretická fyzika, astronomie a astrofyzika (4F1)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
15. 9. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Kvantová elektrodynamika, radiační korekce, vlastní energie elektronu.
Klíčová slova v angličtině:
Quantum electrodynamics, radiation corrections, self-energy of electron.
Abstrakt:
Název práce: Radiační korekce k atomovým spektrům. Autor: Vojtěch Patkóš Katedra: Katedra chemické fyziky a optiky Vedoucí disertační práce: doc. Mgr. Jaroslav Zamastil, Ph.D. KCHFO Abstrakt: V současné době dosáhla relativní přesnost experimentálních měření atomových spekter fantastické výše 1 díl v 10 na 14-tou. Jsou-li tato měření doprovázena teoretickými výpočty podobné přesnosti lze z porovnání teorie a ex- perimentu testovat kvantovou elektrodynamiku, část standardního modelu zod- povědnou za paritu-narušující slabé interakce a určovat některé základní fyzikální konstanty jako je Rydbergova konstanta, hmotnost a poloměry jader, konstan- ta jemné struktury a její variace s časem atd. Pro dosažení takové přesnosti výpočtů je potřeba vzít v úvahu tzv. radiační korekce. Tato práce se zaměřuje na zpřesnění výpočtu nejdůležitější z nich, vlastní energie elektronu v jednos- myčkovém přiblížení. Klíčová slova: Kvantová elektrodynamika, radiační korekce, vlastní energie elek- tronu.
Abstract v angličtině:
Title: Radiation corrections to atomic spectra. Author: Vojtěch Patkóš Department: Department of chemical physics and optics Supervisor: doc. Mgr. Jaroslav Zamastil, Ph.D., KCHFO Abstract: In present time accuracy of spectroscopic measurements achieved fan- tastic accuracy 1 part in 10 to the power 14. If these measures are followed by theoretical calculations of similar accuracy we can test quantum electrodynamics and part of the standard model responsible for parity violating weak forces by comparing theory and experiment and set some of the basic physical constants like Rydberg constant, mass and radius of nucleus, constant of fine structure and it´s variation in time etc. For achieving this kind of accuracy of calculations one must take into account so called radiation corrections. This thesis focus is on accurate calculation of the most important of them, the self-energy of electron in one-loop aproximation. Keywords: Quantum electrodynamics, radiation corrections, self-energy of elec- tron.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Vojtěch Patkóš 900 kB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Vojtěch Patkóš 677 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Vojtěch Patkóš 8 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Vojtěch Patkóš 8 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Mgr. Jaroslav Zamastil, Ph.D. 118 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Jiří Hořejší, DrSc. 215 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Roman Čurík, Ph.D. 1.17 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Jiří Horáček, DrSc. 137 kB