velikost textu

Podnikání migrantů v Česku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Podnikání migrantů v Česku
Název v angličtině:
Immigrant entreprenership in the Czech Republic
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Dita Čermáková, Ph.D.
Školitel:
doc. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc.
Oponenti:
doc. RNDr. Václav Toušek, CSc.
Ing. Vladimír Baláž, Ph.D., DrSc.
Id práce:
85189
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Regionální a politická geografie (P1308)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
13. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
mezinárodní migrace, podnikání migrantů, etnická ekonomika
Klíčová slova v angličtině:
international migration, migrants´ entrepreneurship, ethnic economy
Abstrakt:
ABSTRAKT Předkládaná disertační práce je strukturována jako soubor publikací, který je doplněn o úvodní souhrn. Práce má tedy dvě části. První obsahuje teoreticko-metodologický kontext výzkumu daného tématu, do něhož je zasazena diskuse v návaznosti na námi zkoumanou problematiku. Druhou část tvoří samotný výběr a představení sedmi publikovaných či do tisku přijatých článků a kapitol v knihách. Předmětem jak teoretického zájmu v souhrnné části, tak samotných publikací jsou migranti, kteří se věnují podnikání a jejich podnikatelské strategie. Specifická pozornost je věnována chování migrantů v prostoru, přesněji jejich ekonomické koncentraci V úvodním souhrnu disertační práce jsou představeny tři teoreticko-metodologické přístupy k výzkumu podnikání migrantů ve světě od 70. let minulého století do současnosti (kulturní, strukturální a individuální). Následuje charakterizace využití těchto přístupů v námi realizovaných výzkumech v Česku. Cílem souhrnné části této práce je se zamyslet nad otázkou, zda je možné/vhodné aplikovat přístupy a z nich vycházející teorie a koncepty v námi studovaném tématu z jiného a do značné míry odlišného prostředí, především USA a Západní Evropy. A když ano, tak s jakými výsledky a problémy. Ve vybraných článcích a kapitolách v knihách jsme využili všech tří představených teoreticko-metodologických přístupů k výzkumu podnikání migrantů. U kulturního přístupu jsme se inspirovali koncepty vysvětlujícími začlenění migrantů do ekonomické organizace společnosti (etnickou ekonomikou a etnickou ekonomickou enklávou) a existencí kulturních (etnických) zdrojů. U individuálního přístupu jsme se inspirovali metodologií výzkumu. Nejčastěji jsme využívali strukturální přístup, který pro svoji komplexitu umožňoval vysvětlení řady jevů spojených s podnikáním migrantů v Česku za předpokladu určitého odhlédnutí od jednotlivostí aktérů k obecnějšímu zarámování řešené problematiky. Na základě ukázky využití teoreticko-metodologických přístupu k tématu podnikání migrantů v Česku lze dojít k závěru, že je možné aplikovat všechny tři teoreticko- metodologické přístupy, byť s jistými omezeními vycházejícími z paradigmatických změn pohledu na předmět a metodologii výzkumu.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Presented dissertation is compilation of seven articles complemented by introductory summary. First part of the dissertation contains the theoretical and methodological summary of the research topic, which include our theoretical discussion resulting from our concrete research. In the second part is presented selection of our articles, which were published or accepted to the press. The topic of the dissertation are migrants, who set up their business and their business activities. Specific attention is paid to migrants economic activities in space, concretely the types of economic concentration. The summary part of the dissertation introduces three theoretical and methodological approaches to the research to this topic, which have been in the research interest since the 70s till now. They were cultural, structural and individual approaches. The aim of this summary is linking these approaches with our research and answering the question, whether it is possible to use these approaches and theories and models resulted from these three approaches in the environment of the Czech Republic. If yes than the question is with what problems and results. In our research published in articles we have used all three theoretical and methodological approaches. In the cultural approach we were inspired by concepts of economic integration of immigrants (the ethnic economy and ethnic economic enclaves) and by existence of ethnic resources. The individual approach influenced our research by methodology of the research concretely by analysing the decision making process of immigrant entrepreneurs. But the most often used approach by us was the structural one. Because this approach and specifically interactive model which originated in this approach thank to their complexity allowed us to explain many circumstances of immigrant’s business behaviour. The summary part of dissertation shows that it is possible to use all three introduced theoretical and methodological approaches in the research of immigrants’ entrepreneurs and their business in the Czech Republic. The specific attention is necessary to pay to certain limitations resulting from paradigmatic changes of subject of studying.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Dita Čermáková, Ph.D. 477 kB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Dita Čermáková, Ph.D. 4.09 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Dita Čermáková, Ph.D. 48 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Dita Čermáková, Ph.D. 38 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Václav Toušek, CSc. 91 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Vladimír Baláž, Ph.D., DrSc. 143 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 708 kB