velikost textu

Tracing the history of synanthropic flora and vegetation in the Czech Republic

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Tracing the history of synanthropic flora and vegetation in the Czech Republic
Název v češtině:
Historie synantropní flóry a vegetace ČR
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Adéla Pokorná, Ph.D.
Školitel:
RNDr. Jan Novák, CSc.
Oponenti:
doc. RNDr. Zdeňka Lososová, Ph.D.
prof. Anna Maria Mercuri
Id práce:
85170
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra botaniky (31-120)
Program studia:
Botanika (P1507)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
23. 6. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
synantropní rostliny, archeobotanika, imigrace, pravěk, středověk
Klíčová slova v angličtině:
synanthropic plants, archaeobotany, immigration, prehistory, middle ages
Abstrakt:
Abstrakt Rostlinné makrozbytky z archeologických situací byly studovány za účelem vystopovat historii postupného utváření dnešní synantropní vegetace. Synantropní rostliny jsou velmi heterogenní skupinou s různými vlastnostmi a životními strategiemi, a také s různou imigrační historií. Synantropní flóra je obecně bohatá na nepůvodní druhy, proto je důležité znát dobu, od kdy se tyto druhy vyskytují na našem území (jejich residence time). Kromě stanovení Minimum Residence Time (MRT) nepůvodních druhů byla studována také dynamika utváření flóry a vegetace sídel s důrazem na středověk, jakožto dobu, kdy u nás vznikala první města. Vznik městských aglomerací mohl vést ke vzniku nových typů stanovišť, následovaném vytvořením nových rostlinných společenstev - předchůdců těch dnešních. Města jsou specifickým případem antropogenního prostředí s množstvím různých synantopních habitatů. Také proto jsou dnes velmi druhově bohatá. Otázky 1. Kdy vznikla flóra středověkých měst? Byl přechod mezi pravěkem a středověkem pozvolný nebo náhlý? 2. Které konkrétní druhy se podílely na středověké změně synantropní vegetace? Odkud ty druhy pocházejí? Byl vznik měst právě tím faktorem, který vyvolal změnu druhového složení? 3. Jaký měla středověká urbanizace vliv na lokální diversitu synantropní flóry? Spíše se objevily nové druhy, nebo ty dříve běžné ustoupily? 4. Jaké faktory ovlivnily šíření nových druhů v průběhu středověku? Materiál a metody Zdrojem dat byla analýza rostlinných makrozbytků, někdy v kombinaci s jinými metodami (především pylovou analýzou). Případové studie se zaměřily na konkrétní středočeské lokality (předměstí Starého Města pražského, Stará Boleslav, Libice nad Cidlinou, Hradišťko) a sledovaly postupné změny v čase na jednom místě. Aby byly možné vysledovat obecné trendy a odpovědět na položené otázky, byla využita databáze z celého území České republiky, pokrývající období od neolitu po vrcholný středověk. Výsledky a diskuse V materiálu z vrcholně středověkých (VS) měst bylo nalezeno 218 archeofytů, tj. většina druhů introdukovaných neúmyslně (bez užitkových). Z nich byla u nás většina přítomna už od pravěku, čtyřicet nových alienů přišlo v raném středověku (RS). Během VS bylo naopak zaznamenáno jen několik nových archeofytů. To znamená, že hlavní vlna imigrace proběhla během RS, čili ji nelze bezprostředně spojovat se vznikem měst. Středověká urbanizace měla podobný vliv na diversitu jako současné procesy spojené s rozšiřováním měst: Diversita polopřirozené vegetace na předměstích klesá v důsledku zanikání vhodných biotopů, roste abundance běžných ruderálních druhů. Nárůst diversity prostřednictvím imigrace nových nepůvodních druhů souvisí především s intenzitou dálkového obchodu (transport zboží spojený s introdukcí diaspor - propagule preasure). Četnost výskytu alienů ve středověkých městech také zřejmě do značné míry souvisí s jejich residence time. Tj. chování starých (pravěkých) a nových (přítomných od středověku) alienů se zdá mít podobnou strukturu jako má dnes chování archeofytů vs. neofytů. 1
Abstract v angličtině:
Abstract Plant macro remains from archaeological situations were studied in order to trace the history of gradual formation of today’s synanthropic vegetation. Synanthropic plants represent a heterogeneous group of species with various qualities and strategies, as well as with various immigration histories. In general, the synanthropic flora is rich in aliens, so it is important to know, when exactly these species immigrated to our territory (to know their residence time). Besides the determination of the residence time of alien plants, also the dynamics of formation of urban flora and vegetation was studied. Special attention was paid to the Medieval Period, when the urbanisation process started. The emergence of urban agglomeration may have been the cause of the emergence of new habitats, followed by formation of new plant associations - the predecessors of the today’s ones. In general, towns represent a special case of anthropogenic environment with many various synanthropic habitats, causing their species richness. Questions 1. When exactly the synanthropic flora of medieval towns emerged? Was the transition from the Prehistory to the Medieval Period rather gradual or sudden? 2. What particular species took place in the medieval change of synanthropic vegetation? Where did these species come from? Was the emergence of medieval towns right the main cause of the observed change in species composition? 3. In which way was the local diversity of synanthropic flora influenced by medieval urbanisation? Did rather the new species emerge or, contrarily, the previously common ones extinct? 4. What factors influenced the spread of new species during the Medieval Period? Materials and Methods The data were based on the analyses of plant macroremains, sometimes in combination with other methods (mainly the pollen analysis). The case studies were focused on particular localities in Central Bohemia, tracing gradual changes taking place in each locality. To trace general trends and to answer the questions, the Archaeobotanical Database of the CR was used, covering the time span since the Neolithic to the High Middle Ages. Results and Discussion 218 archaeophytes were found in macro-remain material from high medieval towns, representing ca. 90% of unintentionally introduced alien plants. The majority of them have been present in our territory since the Prehistory; forty new aliens immigrated during the Early Medieval Period (EM). On the contrary, only several new aliens were introduced in High Medieval (HM). It means that the main wave of immigration took place in EM, which implies that the medieval immigration couldn’t be connected with the urbanisation process. Medieval urbanisation influenced plant diversity in the similar way as present processes connected with urban enlargement. The diversity of semi-natural vegetation in the suburbs drops as a result of vanishing of suitable habitats, whereas the abundance of common ruderal species increases. The increase of diversity via immigration of new alien species is connected mainly with the intensity of long-distance trade (mediated by increased propagule preasure). The frequency of alien species in medieval towns was also influenced by their residence time. The comparison of the OLD (present since the Prehistory) and NEW (since the Middle Ages) alien plants shows similar pattern as today’s comparison of archaeophytes vs. neophytes. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Adéla Pokorná, Ph.D. 9.83 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Adéla Pokorná, Ph.D. 225 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Adéla Pokorná, Ph.D. 221 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Adéla Pokorná, Ph.D. 531 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Zdeňka Lososová, Ph.D. 203 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Anna Maria Mercuri 295 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 424 kB