velikost textu

Charakteristika stresových granulí u kvasinky Saccharomyces cerevisiae

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Charakteristika stresových granulí u kvasinky Saccharomyces cerevisiae
Název v angličtině:
The characteristics of stress granules in yeast Saccharomyces cerevisiae
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Renata Lejsková
Vedoucí:
Ing. Jiří Hašek, CSc.
Oponent:
doc. RNDr. Pavla Binarová, CSc.
Id práce:
85165
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra buněčné biologie (31-151)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Buněčná a vývojová biologie (NBUNVYB)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
22. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
agregace proteinů, stresové granule, Mmi1, Sup35, α-synuclein, kvasinky
Klíčová slova v angličtině:
protein aggregation, stress granules, Mmi1, Sup35, α-synuclein, yeast
Abstrakt:
ABSTRAKT Ke své správné funkci musí proteiny mít nativní konformaci. Pokud dojde k narušení konformace vlivem vnějších podmínek nebo genetické mutace, proteiny se stávají náchylnější k agregaci. Existují různé typy proteinových agregátů. Mohou se vytvářet různě stabilní bezmembránové inkluze, které slouží k odklizení poškozených proteinů z míst, kde by mohly interferovat s důležitými buněčnými procesy. Jiné typy agregátů mohou sloužit k přechodnému uskladnění proteinů a tím je chránit před poškozením v důsledku stresu. Jedním z těchto přechodných typů agregátů jsou stresové granule (SG), jejichž tvorbu indukuje např. tepelný stres. SG obsahují mRNA, složky translačního aparátu a řadu dalších proteinů. Jedním z nich je protein Mmi1, malý vysoce konzervovaný protein s neznámou funkcí. Jeho asociace se stresovými granulemi a částečná kolokalizace s chaperonem Cdc48 a proteasomem indikuje, že by mohl zprostředkovávat degradaci proteinů poškozených tepelným stresem. Zjistili jsme, že kvasinkový prionový protein Sup35 je také složkou stresových granulí. Vzhledem k jeho schopnostem agregace proto existoval předpoklad, že jeho prionová doména by mohla sloužit jako lešení pro sestavování SG. Nicméně ukázali jsme, že delece prionové domény tohoto proteinu dynamiku tvorby stresových granulí neovlivňuje. Kvasinka Saccharomyces cerevisiae je užitečný model pro studium evolučně konzervovaných buněčných procesů, včetně proteinové agregace. Proteinové agregáty jsou nalézány u řady patologických poruch, např. u prionových a dalších neurodegenerativních chorob jako je Parkinsonova choroba (PD). S použitím S. cerevisce už bylo objasněno, jakým způsobem může lidský α-synuclein (protein zodpovědný za vznik PD) poškozovat buňky. Naše výsledky ukazují, že jedním z možných mechanismů toxického působení α-synucleinu je, že brání sestavení pre-autofagozomální struktury (PAS) což by vedlo k blokování autofágie. Klíčová slova: agregace proteinů, stresové granule, Mmi1, Sup35, α-synuclein, kvasinky 8
Abstract v angličtině:
ABSTRACT For proper function proteins should have a native conformation. If their conformation is impaired due to environmental stress or genetic mutation, proteins become prone to aggregation. There exist various types of protein aggregates. Stable non-membraneous inclusions can form which can serve for clearance of aberrant proteins from place where they can interfere with essential cellular processes. Another type of aggregates can serve as transient deposits of proteins thus protecting them from stress conditions. Stress granules (SG) are a such example of transient granules. Their formation is induced by heat shock for example. SGs contain mRNA, components of translation machinery, and other proteins. One of these proteins is Mmi1, small highly conserved protein with unknown function. Association of Mmi1 with stress granules and partial co-localization with chaperon Cdc48 and proteasom indicates Mmi1 can mediate heat stress damaged protein degradation. We have uncovered that yeast prion protein Sup35 is a component of stress granules as well. With regard to its aggregation capability there existed an assumption that prion domain of Sup35 could serve as scaffold for SG assembly. However as we show deletion of prion domain of Sup35 protein does not affect stress granules formation dynamics. Yeast Saccharomyces cerevisiae is a useful model for studying evolutionary conserved cell processes including protein aggregation. Protein aggregates are found in many pathological disorders like prion and other neurodegenerative diseases like Parkinson´s disease (PD). Using S. cerevisiae the way that α-synuclein (protein implicated in PD) can impair cells has been elucidated. Our results show that one possible mechanism of toxic action of α-synuclein is preventing assembly of pre-autophagosomal structure (PAS) which could lead to blockage of autophagy. Keywords: protein aggregation, stress granules, Mmi1, Sup35, α-synuclein, yeast 9
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Renata Lejsková 5.04 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Renata Lejsková 132 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Renata Lejsková 132 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Jiří Hašek, CSc. 128 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Pavla Binarová, CSc. 184 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 56 kB