velikost textu

Vybrané gravitační jevy ve vesmíru a jejich přiblížení středoškolákům

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vybrané gravitační jevy ve vesmíru a jejich přiblížení středoškolákům
Název v angličtině:
Selected gravitational effects in the Universe
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Tomáš Franc
Školitel:
doc. RNDr. Marek Wolf, CSc.
Oponenti:
RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.
doc. RNDr. Vladimír Štefl, CSc.
Konzultanti:
Mgr. Miroslav Brož, Ph.D.
doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc.
Id práce:
85160
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Astronomický ústav UK (32-AUUK)
Program studia:
Fyzika (P1701)
Obor studia:
Didaktika fyziky a obecné otázky fyziky (4F12)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
30. 9. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
gravitace, slapové jevy, gravitační manévr, pedagogický výzkum
Klíčová slova v angličtině:
gravity, tidal phenomena, gravitational assist, pedagogical research
Abstrakt:
Název práce: Vybrané gravitační jevy ve vesmíru a jejich přiblížení středoškolákům Autor: Mgr. Tomáš Franc Katedra: Astronomický ústav Univerzity Karlovy Vedoucí disertační práce: doc. RNDr. Marek Wolf, CSc., Astronomický ústav Univerzity Karlovy Abstrakt: V této disertační práci jsme uvedli přehled slapových jevů s jejich vysvětlením, dále jsme objasnili techniku gravitačního manévru s uvedením kon- krétních příkladů jeho použití, vše jsme doplnili množstvím názorných obrázků a 17 animacemi. Vysvětlení jsou na úrovni střední školy, neboť je práce určena právě žákům a učitelům středních škol. Tato část práce tak může sloužit jednak jako pomůcka učitelů při přípravě na výuku, rovněž jako studijní text určený žákům středních škol a dalším zájemcům o danou problematiku. Hlavní částí práce jsou potom výsledky výzkumu provedeného na 13 gymnáziích z celé České republiky. Výzkum, kterého se celkem účastnilo 800 žáků, byl zaměřen na zjiš- tění znalostí žáků o slapových jevech a gravitačním manévru. Výzkum probíhal formou dotazníků. Klíčová slova: gravitace, slapové jevy, gravitační manévr, pedagogický výzkum
Abstract v angličtině:
Title: Selected gravitational effects in the Universe Author: Mgr. Tomáš Franc Department: Astronomical Institute of Charles University Supervisor: doc. RNDr. Marek Wolf, CSc., Astronomical Institute of Charles University Abstract: In this Thesis we have given an overview of tidal phenomena with their explanations and also explained the gravitational assist with examples of its use. We have created many pictures and 17 animations for better understanding of these topics. This part of the Thesis is focused on high school students and their teachers, it can be used by teachers for their inspiration for lessons, or students and more generally people interested in these topics can read this part as a study text. The main part of the Thesis is the result of research conducted on 13 high schools in the Czech Republic. 800 students took part in the research; its purpose was to find out students’ knowledge of tidal phenomena and the gravitational assist. The research was carried out in the form of questionnaires. Keywords: gravity, tidal phenomena, gravitational assist, pedagogical research
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tomáš Franc 15.46 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Tomáš Franc 120.32 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tomáš Franc 33 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tomáš Franc 32 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Marek Wolf, CSc. 67 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Miroslav Randa, Ph.D. 235 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Vladimír Štefl, CSc. 321 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D. 107 kB