velikost textu

Characterization of biological and functional features of a new type of CD27- memory B lymphocytes.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Characterization of biological and functional features of a new type of CD27- memory B lymphocytes.
Název v češtině:
Charakterizace biologických a funkčních vlastností nového typu lidských CD27- paměťových B lymfocytů
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Martina Bajzíková
Vedoucí:
RNDr. Šárka Růžičková, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Marek Šinkora, Ph.D.
Id práce:
85137
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra buněčné biologie (31-151)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Imunologie (NIMUN)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
2. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
B lymfocyty, CD antigeny, běžný variabilní imunodeficit, revmatoidní artritida, VDJ přestavba, průtoková cytometrie, single-cell RT-PCR
Klíčová slova v angličtině:
B lymphocytes, CD antigens, common variable immunodeficiency, rheumatoid arthritis, VDJ rearrangement, flow cytometry, single-cell
Abstrakt:
V periferní krvi pacientů s běžným variabilním imunodeficitem (CVID) v porovnání se zdravými dárci byly pozorovány zvýšené frekvence dvou nových B buněčných populací definovaných jako IgM+CD19+CD27-CD21lowCD38lowCD24+ a IgM+CD19+CD27-CD21lowCD38lowCD24-. Cílem studie bylo nalezení takových B buněk u pacientů s revmatoidní artritidou (RA), jejich následná charakterizace a vzájemné porovnání. Produkce imunoglobulinové mRNA u jednotlivých B lymfocytů byla analyzována pomocí průtokové cytometrie s následným tříděním jednotlivých buněk, RT-PCR na úrovni jedné buňky, IgVH-specifické PCR amplifikace, cyklického sekvenování a statistické analýzy. Zaměřili jsme se na analýzu variabilních oblastí těžkého řetězce imunoglobulinů a zjistili jsme významné rozdíly v zastoupení VH, DH a JH genových segmentů, mutační frekvenci, distribuci tichých a záměnných mutací, délce a složení CDR3 oblastí, klonální příbuznosti a expresi RAG genů mezi výše zmíněnými B buněčnými populacemi. Analyzované populace byly považovány za naivní a to zejména z důvodu absence povrchové CD27 molekuly považované za marker B lymfocytů, které prošly antigenně řízenou germinální reakcí. Nicméně rozložení a typ mutací naznačují, že tyto buňky představují nový typ paměťových/antigenně zkušených B lymfocytů (u CVID méně diferencovaných) hrající roli při ochraně organismu proti infekcím nebo s dosud neznámou regulační funkcí. Nejzajímavějším nálezem bylo omezení repertoáru VH genů pouze na 10 VH genových segmentů s převahou VH3-48 a VH4-34 genů v důsledku extrémně vysokého stupně klonální příbuznosti B buněk u pacienta s RA. Protože VH4-34 gen kóduje anti-dsDNA autoprotilátky, naše data by mohla naznačovat, že tyto B buňky mohou za určitých podmínek uniknout negativní selekci a stát se autoreaktivními. Tyto nálezy však u zdravých kontrol a pacientů s CVID nebyly potvrzeny a data svědčí pro to, že CD24- B lymfocyty představují více diferencované a antigenně zkušené buňky oproti CD24+ populaci. U zdravých jedinců jsou pravděpodobně námi identifikované CD27- B lymfocyty zapojeny do udržování homeostázy imunitního systému (u CVID porušené), zatímco u autoimunitních chorob vykazují spíše autoreaktivní rysy. K potvrzení obecnější role těchto B lymfocytů v rozvoji autoimunitních nemocí bude třeba další výzkum např. u pacientů se systémovým lupusem erytematosus nebo Sjögrenovým syndromem.
Abstract v angličtině:
The increased frequencies of two novel B cell populations defined as IgM+CD19+CD27-CD21lowCD38lowCD24+ and IgM+CD19+CD27- CD21lowCD38lowCD24- in peripheral blood of patients with common variable immunodeficiency (CVID) compared to healthy donors were found. The aim was to search for such B cells in patients with rheumatoid arthritis (RA) and their further characterization. The production of immunoglobulin (Ig) mRNA in single B cells was analyzed using flow cytometry, single cell sorting and RT-PCR, IgVH-specific PCR, cycle sequencing and statistical analysis. The study was focused on analysis of variable regions of the heavy chains of Igs and significant differences in the usage of VH, DH and JH gene segments, mutational frequencies, distribution of silent and replacement mutations, length and composition of CDR3 regions, clonal relation and RAG gene expression in above mentioned B cell populations were found. Because of lack of the surface CD27 molecule being regarded as marker of B cells that have undergone antigen-driven germinal reactions, analyzed populations were considered as naive. However, the pattern and type of mutations suggested that these cells could represent a new type of differentiated memory/antigen- experienced B lymphocytes (in CVID less maturated) with the likely role in protecting of organism against infections or with so far unknown regulatory function. The most interesting finding was remarkable restriction of VH gene repertoire to only 10 VH genes with predominance of VH3-48 and VH4-34 genes as the result of extremely high degree of clonal relation in B cells of patient with RA. Since VH4-34 gene is coding for anti-dsDNA autoantibodies the data might suggest for susceptibility of these cells to escape negative selection and to become autoreactive. However, this was not confirmed in controls and in patients with CVID, and our data indicate that CD24- B cells might represent more differentiated and antigen- experienced cells as compared to their CD24+ counterparts. Discovered CD27- B cells could be included in healthy subjects into maintenance of homeostasis of immune system (in CVID disturbed) whereas in autoimmune diseases they display rather autoreactive features. Detailed analysis of these particular B cells in patients with other autoimmune diseases could confirm the role of these cells in physiological or pathological process.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Martina Bajzíková 1.83 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Martina Bajzíková 49 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Martina Bajzíková 11 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Šárka Růžičková, Ph.D. 105 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Marek Šinkora, Ph.D. 111 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 236 kB