velikost textu

Kreativní odvětví ve starém průmyslovém regionu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kreativní odvětví ve starém průmyslovém regionu
Název v angličtině:
Creative Industries in the Old Industrial Region
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Martina Sochorová
Vedoucí:
doc. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D.
Oponent:
doc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.
Id práce:
85117
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Sociální geografie a regionální rozvoj (NSGRRD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
19. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
kreativní odvětví, starý průmyslový region, Ústecký kraj, Moravskoslezský kraj, reklamní odvětví
Klíčová slova v angličtině:
creative industries, old industrial region, Ústecký region, Moravian-Silesian region, advertising industry
Abstrakt:
Kreativní odvětví se ve vyspělých zemích stávají novou příležitostí a nástrojem ekonomického a společenského růstu, jelikož představují „nový“ zdroj bohatství a prosperity. Kreativní ekonomika již nestojí na tradičních výrobních odvětvích, a proto se dostaly do popředí zájmů odborníků i veřejných činitelů. V.rámci městského a regionálního rozvoje se jako nový typ konkurenční výhody podílí na tvorbě inovací a konkurenceschopnosti firem, měst či regionu. Výzkumná část je zaměřena na strukturálně postižené regiony, resp. komparativní analýzu Ústeckého a Moravskoslezského kraje. Důraz je kladen na prostorovou organizaci kreativních odvětví a bližší charakteristiky těchto odvětví sledované pomocí různých ukazatelů. Na úrovni krajského města Ústí nad Labem se práce zaměřuje na reklamní odvětví, které po roce 1989 představují nové a dynamické odvětví.
Abstract v angličtině:
Creative industries are considered as a new oportunity and a tool of economical and social growth in developed countries, because they represent a “new“ source of wealth and prosperity. Creative economy is not based any more on traditional manufacturing industry and that is why are these now in the interest forefront of experts and executives. In the frame of the city and region development are creative industries seen as a new competitive advantage and they play role in innovative process and competitiveness of firms, towns or regions. Research section of my thesis is focused on old industrial regions, exactely on comparative analysis of Ústecký and Moravian-Silesian region. Emphasis is put on a spatial organization of creative industries and on their further characteristics, reviewed by different indicators. Concerning the town Ústí nad Labem, my thesis is focused on advertising industry, which has been considered as a new dynamic industry since 1989.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Martina Sochorová 1.73 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Martina Sochorová 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Martina Sochorová 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D. 96 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D. 70 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Errata Mgr. Martina Sochorová 58 kB