velikost textu

Analýza regulace komplexů cytoplazmatických poly(A) polymeráz

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analýza regulace komplexů cytoplazmatických poly(A) polymeráz
Název v angličtině:
Analysis of regulation of cytoplasmic poly(A) polymerase complexes.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Jakub Novák
Vedoucí:
doc. Mgr. David Staněk, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Dominika Hrossová
Id práce:
85106
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra buněčné biologie (31-151)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Buněčná a vývojová biologie (NBUNVYB)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
22. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
posttranskripční regulace, regulace poly(A) konce, cytoplazmatická poly(A) polymeráza, zárodečná linie Caenorhabditis elegans, RNA-vazebné proteiny, 3´UTR
Klíčová slova v angličtině:
posttranscriptional control, poly(A) tail length regulation, cytoplasmic poly(A) polymerase, Caenorhabditis elegans germline, RNA-binding proteins, 3´UTR
Abstrakt:
Regulace genové exprese je dosahováno mnoha způsoby. Výzkum se dlouhá léta zaměřoval především na regulaci genové exprese na úrovni chromatinu, nicméně posttranskripční regulace se na cestě k syntéze proteinů ukazuje být jejím nezbytným doplňkem. Tato práce se zaměřuje na studium jednoho specifického mechanismu posttranskripční kontroly - regulace translace mRNA v buněčné cytoplazmě. Tato regulace je důsledkem rovnováhy mezi aktivací a represí translace a závisí na selektivním rozpoznání cílových mRNA RNA-vazebnými proteiny a jejich schopností navazovat proteiny modifikující RNA. V této práci byla zárodečná linie Caenorhabditis elegans využita ke studiu translační regulace mRNA genu hojně exprimovaného v zárodečné linii, gld-2. Mutanti známých RNA-vazebných proteinů z rodin proteinů PUF a CPB byli analyzováni pomocí Western blotů za použití protilátek proti GLD-2. K identifikaci cis-regulačních míst na gld-2 mRNA, zodpovídajících za regulaci translace PUF a CPB proteiny, bylo využito kvasinkového 3-hybridového systému. Také byl zkoumán potenciální autoregulační systém exprese genu gld-2. Tato práce ukazuje, že proteiny FBF pozitivně regulují expresi genu gld-2 a váží se na jednu konzervovanou sekvenci v nepřekládaném regionu na 3´ konci jeho mRNA. Mutace v genu gld-2 negativně ovlivnily hladinu proteinu GLD-2, což naznačuje existenci autoregulační smyčky. To, že tento účinek nebyl ještě výraznější, lze vysvětlit redundantním účinkem další cytoplazmatické poly(A) polymerázy GLD-4.
Abstract v angličtině:
The regulation of gene expression is achieved at many levels. Chromatin-based gene regulation has been the central focus of many decades of research; however, posttranscriptional control mechanisms are emerging as a fundamental complement to direct protein synthesis. This thesis is focused on a specific mechanism of posttranscriptional control - the translational regulation of mRNAs in the cell cytoplasm. This control is a consequence of the balance between translational repression and activation and hinges on the selective recognition of regulated mRNAs by RNA-binding proteins and their ability to recruit RNA modifying proteins. In this thesis, Caenorhabditis elegans germline was used to study translational control of the germ cell-enriched gene, gld-2. Mutants of known RNA-binding proteins of the PUF and CPB protein families were analyzed by performing Western blots, using anti-GLD-2 antibodies. Yeast 3-Hybrid system was used to identify the cis-regulatory sites in the gld-2 mRNA conferring translational regulation by members of PUF and CPB protein families. Potential autoregulatory loop of gld-2 gene expression was also investigated. This thesis shows that FBF proteins positively regulate expression of gld-2 and bind to a conserved sequence in the 3´UTR of its mRNA. Mutations of gld-2 negatively affect protein levels of GLD-2, suggesting the presence of autoregulatory loop. However, this effect was not that strong, probably because of redundant effect of other cytoplasmic poly(A) polymerase GLD-4.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jakub Novák 3.23 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jakub Novák 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jakub Novák 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Mgr. David Staněk, Ph.D. 146 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Dominika Hrossová 132 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 39 kB