velikost textu

Palynological synthesis for the Czech Republic

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Palynological synthesis for the Czech Republic
Název v češtině:
Palynologická syntéza pro Českou republiku
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Vojtěch Abraham, Ph.D.
Školitel:
Mgr. Petr Pokorný, Ph.D.
Oponenti:
prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D.
Shinya Sugita, Dr.
Id práce:
85097
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra botaniky (31-120)
Program studia:
Botanika (P1507)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
6. 2. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
pylová analýza, histore vegetace, přirozená vegetace, paleoekoinformatika, databáze PALYCZ, kvantitativní interpretace pylového záznamu, model REVEALS, vztah pylového spadu a okolní vegetace
Klíčová slova v angličtině:
pollen analysis, vegetation history, natural vegetation, palaeoecoinformatics, PALYCZ database, quantitative interpretation of pollen record, REVEALS model, pollen-vegetation relationship
Abstrakt:
Cílem je shromáždit holocenní pylové sekvence a získat z nich syntetickou informaci o historii vegetace a rozšíření druhů v minulosti. Jako modelový druh byla vybrána Lonicera nigra. Fylogeografická hypotéza, totiž že její alpské a karpatské populace přežily glaciální maximum v samostatných refugiích, je podpořena pouze pozdně glaciálním záznamem. V průběhu teplejších oscilací tohoto období došlo k její rychlé migraci z jižní do střední Evropy. Na syntézu vegetační historie byl aplikován model REVEALS. Ve srovnání s tradičním použitím pylových procent, REVEALS zohledňuje následující faktory, které ovlivňují vztah mezi pylovým spadem a okolní vegetací: pylová produktivita, šíření a ukládání pylu. Bylo třeba spočítat a otestovat tyto parametry, takže cíl je částečně metodický. Odhady produktivity pylu (PPEs) jsou vypočteny v okruhu relevantní zdrojové oblasti pylu, která je jedním z výstupů výpočtu a která je ovlivněna strukturou vegetace. Následné ověření těchto hodnot v území pro model REVEALS 10000 km2 a výběr dalších PPEs chybějících taxonů vytvořilo nejlepší soubor parametrů pro zájmovou oblast. Suborem fosilních dat pro účely této syntézy je nově vytvořená Česká Kvartérní Pylová Databáze (PALYCZ). Nepřímá multivariační analýza pylových procent všech taxonů ukázala podobnost mezi koncem a začátkem současného interglaciálního cyklu. Dominance smrku ve středním holocénu ve středních nadmořských výškách kontrastuje s většinou dřívějších výkladů, které vegetaci tohoto období popisují jako smíšené dubové lesy. Složení rekonstruované vegetace pro časové okno 750 n.l. je nejpodobnější složení z potenciální přirozené vegetace (PNV), ačkoliv proporce jednotlivých taxonů se zásadně liší kvůli metodickému a koncepčnímu pozadí PNV. Kontinuální přítomnost otevřené krajiny (Poaceae >9 %) a/nebo borovice (>6 %) v některých nížinách navíc zvýrazňuje roli přírodních faktorů, které umožňují jejich trvalé zastoupení, ať už to jsou býložravci, suché klima nebo požárová činnost. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
The aim is to gather pollen sequences and derive from them synthetic information on past species distribution and Holocene vegetation history. Lonicera nigra was selected as a model taxa. The phylogeographic hypothesis that its Alpine and Carpathian populations survived the LGM in separate refugia is supported only by the Late-Glacial record. This shrub migrated rapidly from southern to central Europe during the warm oscilations of the Late Glacial. The synthesis of vegetation history was produced by applying the REVEALS model, which can filter out following factors influencing the relationship between pollen and vegetation: pollen taphonomy, pollen productivity and pollen dispersal. It was necessary to calculate and test those parameters, so the goals were partly methodical. Pollen productivity estimates are calculated within the Relevant Source Area of Pollen, which is influenced by vegetation structure. Subsequent validation of those values in the area of the REVEALS model 10000 km2 and selection of additional values for lacking taxa created the best set of parameters for the study area. The source fossil dataset for purposes of this synthesis is the newly developed Czech Quaternary Pollen database (PALYCZ). Non-direct multivariate analysis of pollen percentages including all taxa revealed a similarity between the end and the start of the current interglacial stage. Dominance of spruce during the Middle Holocene at medium altitudes contrasts with most previous interpretations, which describe it as a period of mixed oak woodlands. The reconstructed vegetation in the 750 AD time window is the most similar to the Potential Natural Vegetation (PNV); however, quantities of individual taxa differ due to the methodology of PNV. Moreover, continuous presence of an open landscape (Poaceae >9 %) and/or pine (>6 %) in some lowlands highlights the role of possible natural drivers allowing their permanent abundance, be it herbivores, a dry climate or fire activity. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Vojtěch Abraham, Ph.D. 20.05 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Vojtěch Abraham, Ph.D. 85 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Vojtěch Abraham, Ph.D. 84 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D. 37 kB
Stáhnout Posudek oponenta Shinya Sugita, Dr. 61 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 513 kB