velikost textu

The role of hybridization in plant evolution – using different methods for detecting plants of hybrid origin in the Elytrigia repens – Elytrigia intermedia hybrid complex

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
The role of hybridization in plant evolution – using different methods for detecting plants of hybrid origin in the Elytrigia repens – Elytrigia intermedia hybrid complex
Název v češtině:
Role hybridizace v evoluci rostlin – využití různých metod k detekci rostlin hybridního původu v hybridním komplexu Elytrigia repens – Elytrigia intermedia
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Ladislava Paštová, Ph.D.
Školitel:
prof. RNDr. František Krahulec, CSc.
Oponenti:
RNDr. Aleš Kovařík, CSc.
Frank Blattner, Dr.
Id práce:
85095
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra botaniky (31-120)
Program studia:
Botanika (P1507)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
21. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
anatomie listové čepele, Elytrigia, genomická in situ hybridizace, hybrid, mezidruhová hybridizace
Klíčová slova v angličtině:
Elytrigia, genomic in situ hybridization, hybrid, interspecific hybridization, leaf blade anatomy
Abstrakt:
Abstrakt Hybridizace je důležitým fenoménem v evoluci rostlin – je jedním ze zdrojů nové genetické variability. Hybridizací dochází ke sloučení genomů doposud izolovaných evolučních linií. Určování rostlin hybridního původu je výzvou v mnoha taxonomických skupinách. Velké spektrum metod bylo využito k jejich detekci od počátku botanického výzkumu. Zavedení genomické in situ hybridizace mělo velký dopad na studium rostlin hybridního původu. Tato molekulárně cytogenetická metoda umožňuje zjistit genomový příspěvek jednotlivých rodičovských druhů. Hybridizace (spolu s polyploidizací) významně přispěla k dnešní diverzitě tribu Triticeae. Většina druhů jsou allopolyploidy, kteří jsou výsledkem časté mezidruhové a mezirodové hybridizace. Struktura příbuzenských vztahů mezi zástupci tribu je tak značně retikulátní. Tato práce je zaměřena na studium hybridního komplexu Elytrigia repens – E. ×mucronata – E. intermedia. (1) Zástupci studovaného hybridního komplexu jsou málo morfologicky diferencovaní – jen 2 morfologické znaky jsou používány k jejich odlišení. Byla studována variabilita anatomických znaků listové čepele. Byly nalezeny znaky vhodné pro rozlišení rodičovských druhů. Využití znaků je omezeno, protože někteří kříženci nesou jen varianty znaků jednoho z rodičovských druhů. (2) Původ allohexaploidního druhu E. intermedia nebyl doposud uspokojivě vyřešen. Použitím sekvenování molekulárních markerů v kombinaci s metodou genomické in situ hybridizace byla studována variabilita genomového složení druhu E. intermedia. Navzdory vysoké heterogenitě sekvencí studovaných markerů – genom E. intermedia je složen ze tří odlišných subgenomů. (3) Byla studována genomové složení tří cytotypů E. ×mucronata pomocí genomické a fluorescenční in situ hybridizace. Byl potvrzen předpokládaný hybridní původ studovaných rostlin – všechny čtyři haplomy zjištěné u rodičovských taxonů se vyskytovaly v genomu E. ×mucronata. Bylo nalezeno několik chromozomových přestaveb nezjištěných u rodičovských druhů. Byla zjištěna variability v distribuci studovaných repetitivních sekvencí, jak mezi cytotypy, tak v rámci jednotlivých cytotypů E. ×mucronata.
Abstract v angličtině:
Abstract Hybridization is an important phenomenon in plant evolution because it is one of the sources of new genetic variability. Hybridization is the merging of genomes of formerly isolated evolutionary lineages. In many taxonomic groups, the detection of plants of hybrid origin is challenging. A wide spectrum of methods for their detection has been employed since the beginning of botanical research. The introduction of genomic in situ hybridization has had a great impact on the study plants of hybrid origin. This molecular cytogenetic approach allows to reveal the genomic contributions of particular parental species to hybrid taxa. The tribe Triticeae is a prime example of a group whose present-day diversity has been strongly influenced by hybridization (together with polyploidy). The majority of its species are allopolyploids resulting from frequent interspecific and intergeneric hybridization. The structure of relationships within the tribe is therefore highly reticulate. This thesis includes three papers dealing with the hybrid complex of Elytrigia repens – E. ×mucronata – E. intermedia: (1) The representatives of this hybrid complex are morphologically poorly differentiated, and only two morphological characters are used to their distinguishing. Among anatomical characters on the leaf blade, some proved useful for distinguishing parental species. However, the utility of these characters is limited because some hybrids exhibit the same variants of characters as one of their parental species. (2) The origin of the allohexaploid species E. intermedia is resolved unsatisfactorily. A combination of sequencing of molecular markers and genomic in situ hybridization was employed to study its genomic constitution. Despite the high heterogeneity of the sequenced markers, the genome of E. intermedia is composed of three distinct subgenomes. (3) The genomic constitution of the three cytotypes of E. ×mucronata was studied using fluorescence and genomic in situ hybridization. All four haplomes identified in parental species were present in the genome of E. ×mucronata, which confirmed the supposed hybrid origin of the investigated plants. Several chromosome alterations previously not identified in the parental species were also found. The hybridization patterns of repetitive sequences in E. ×mucronata varied both between and within cytotypes.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Ladislava Paštová, Ph.D. 22.08 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Ladislava Paštová, Ph.D. 232 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Ladislava Paštová, Ph.D. 229 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Ladislava Paštová, Ph.D. 205 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Aleš Kovařík, CSc. 352 kB
Stáhnout Posudek oponenta Frank Blattner, Dr. 137 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 139 kB