velikost textu

On the Linguistic Structure of Emotional Meaning in Czech

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
On the Linguistic Structure of Emotional Meaning in Czech
Název v češtině:
K lingvistické struktuře emocionálního významu v češtině
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Kateřina Veselovská
Školitel:
prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc.
Oponenti:
doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc.
Doc. RNDr. Pavel Smrž, Ph.D.
Id práce:
85092
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL)
Program studia:
Informatika (P1801)
Obor studia:
Matematická lingvistika (4I3)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
23. 9. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
emocionální význam, lingvistická struktura, postojová analýza, opinion mining, evaluativní jazyk
Klíčová slova v angličtině:
emotional meaning, linguistic structure, sentiment analysis, opinion mining, evaluative language
Abstrakt:
Název práce: K lingvistické struktuře emocionálního významu v češtině Autor: Mgr. Kateřina Veselovská Ústav: Ústav formální a aplikované lingvistiky Vedoucí disertační práce: Prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc., Ústav formální a aplikované lingvistiky Klíčová slova: emocionální význam, lingvistická struktura, postojová analýza, opinion mining, evaluativní jazyk Abstrakt: Dizertační práce má dva hlavní cíle. Za prvé přináší analýzu jazykových prostředků, které společně formují emocionální význam psaných výpovědí v češtině. Za druhé využívá zjištění týkající se emocionálního jazyka v komputačních aplikacích. Podáváme systematický přehled lexikálních, morfosyntaktických, sémantic- kých a pragmatických aspektů emocionálního významu v českých výpovědích a navrhujeme formální reprezentaci emocionálních struktur v rámci Pražského závislostního korpusu a konstrukční gramatiky. V oblasti komputačních aplikací se zaměřujeme na témata postojové analýzy, tedy automatické extrakce emocí z textu. Popisujeme tvorbu ručně anotovaných emocionálních zdrojů dat a řešíme dvě základní úlohy postojové analýzy, klasi- fikaci polarity a identifikaci cíle hodnocení. V obou těchto úlohách dosahujeme uspokojivých výsledků.
Abstract v angličtině:
Title: On the Linguistic Structure of Emotional Meaning in Czech Author: Mgr. Kateřina Veselovská Department: Institute of Formal and Applied Linguistics Supervisor: Prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc., Institute of Formal and Applied Linguistics Keywords: emotional meaning, linguistic structure, sentiment analysis, opinion mining, evaluative language Abstract: This thesis has two main goals. First, we provide an analysis of language means which together form an emotional meaning of written utterances in Czech. Sec- ond, we employ the findings concerning emotional language in computational applications. We provide a systematic overview of lexical, morphosyntactic, semantic and pragmatic aspects of emotional meaning in Czech utterances. Also, we propose two formal representations of emotional structures within the framework of the Prague Dependency Treebank and Construction Grammar. Regarding the computational applications, we focus on sentiment analysis, i.e. automatic extraction of emotions from text. We describe a creation of manually annotated emotional data resources in Czech and perform two main sentiment analysis tasks, polarity classification and opinion target identification on Czech data. In both of these tasks, we reach the state-of-the-art results.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kateřina Veselovská 1.04 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kateřina Veselovská 24 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kateřina Veselovská 23 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc. 180 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc. 625 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. RNDr. Pavel Smrž, Ph.D. 187 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Ing. Zdeněk Žabokrtský, Ph.D. 69 kB