velikost textu

Vegetation changes in Czech lowland forests over the past decades

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vegetation changes in Czech lowland forests over the past decades
Název v češtině:
Vegetační změny českých nížinných lesů během posledních desetiletí
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Martin Kopecký, Ph.D.
Školitel:
Mgr. Radim Hédl
Oponenti:
prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D.
Martin Diekmann, Dr.
Id práce:
85084
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra botaniky (31-120)
Program studia:
Botanika (P1507)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
21. 9. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
biodiverzita, pařezení, lesní hospodaření, mezofytizace, rostlinné invase, opakované snímkování vegetace,vegetační plochy, druhové složení, homogenizace druhového složení, temperátní les, změna vegetace
Klíčová slova v angličtině:
biodiversity, coppicing, forest management, mesophication, plant species invasion, resurvey, semi-permanent plots, species composition, taxonomic homogenization, temperate forests, vegetation change
Abstrakt:
Vegetační změny českých nížinných lesů během posledních desetiletí Martin Kopecký ABSTRAKT Cílem mé práce bylo zjistit změny ve druhové diverzitě a složení typických nížinných lesů v České Republice. K tomu jsem použil metodu spočívající ve srovnání ploch na kterých byla vegetace poprvé zaznamenána před desítkami let a znovu poté, co byly tyto plochy v nedávné době opětovně dohledány. Nejprve jsem se zaměřil na ověření předpokladů použité metodiky. Historické plochy jdou většinou v terénu lokalizovat jen s určitou mírou nejistoty, což může teoreticky zkreslovat zjištěné vegetační změny. V prvním článku jsme proto zkoumali, zda se zjištěné změny ve vegetaci liší mezi nepřesně a přesně lokalizovanými plochami. Zjistili jsme, že změny jsou plně srovnatelné mezi oběma typy ploch. Výsledky studií založených na nepřesně lokalizovaných plochách lze proto považovat za věrohodné. Metodu založenou na opakovaném záznamu vegetace na nepřesně lokalizovaných plochách jsme použily v druhém článku, kde jsme zkoumali změny vegetace dubových lesů v Milovickém lese. Hlavním zjištěním je výrazný pokles druhové diverzity vegetace a posun v druhovém složení od vegetace teplomilných dubových lesů k vegetaci mezofilních lesů. Druhy, které v čase nejvíce ubyly, jsou zároveň druhy ohrožené vyhynutím v celé České republice. Jako hlavní příčinu těchto změn jsme identifikovaly změnu ve způsobu obhospodařování lesa, který byl do druhé světové války obhospodařován jako pařezina. Po druhé světové válce bylo ale pravidelné pařezení opuštěno a právě to pravděpodobně způsobilo pozorované změny. Ve třetím článku jsme zjišťovali, které procesy jsou zodpovědné za vegetační změny po opuštění pařezení v nížinných lesích. Pomocí nově vyvinuté analýzy jsme zjistili, že hlavním procesem bylo ekologicky nenáhodné vymírání na světlo náročných druhů. V důsledku tohoto procesu je současné druhové složení vegetace opuštěných pařezin tvořeno druhově výrazně ochuzeným podsouborem dříve přítomných druhů, jejichž dlouhodobou koexistenci v porostu zajišťovalo pravidelné pařezení. . Ve čtvrtém článku jsme zkoumali, zda rozsáhlá invaze nepůvodní byliny Netýkavky malokvěté přispívá k pozorovaným změnám v diverzitě a složení vegetace nížinných lesů. Přes rozsáhlou invazi Netýkavky jsme zjistili, že nijak neovlivnila ostatní druhy v invadovaných porostech, ani nezpůsobila rychlejší úbytek druhů v těchto porostech. Zdá se tedy, že vysoce invazní Netýkavka nepředstavuje pro domácí druhy nebezpečí a její invaze je spíše průvodním jevem vegetačních změn než jejich hybatelem. V souhrnu, má práce ukázala, že 1) vegetace studovaných nížinných lesů se během posledních desetiletí výrazně změnila, 2) jednou z hlavních příčin těchto změn bylo opuštění od tradičního lesního hospodaření spočívajícím v pravidelném pařezení, 3) hlavním procesem po opuštění pařezení bylo ekologicky nenáhodné vymírání na světlo náročných druhů a 4) přinejmenším některé rostlinné invase jsou spíše průvodním jevem těchto změn, než jejich příčinnou.
Abstract v angličtině:
Vegetation changes in Czech lowland forests over the past decades Martin Kopecký ABSTRACT To explore decadal changes in plant species diversity and composition of typical lowland forests in the Czech Republic, I compared vegetation on plots sampled decades ago with vegetation on the same plots sampled recently. First I evaluated the robustness of the approach used in my thesis. In Chapter 1, we provided the first direct test of the effect of uncertainty in original plot location on results from vegetation resurvey. We found that temporal trends in vegetation diversity and composition were comparable between exactly relocated permanent and only approximately relocated semi-permanent plots. Therefore, we conclude that the resurvey of semi-permanent plots is robust to the uncertainty in original plot location. Then, we showed that vegetation in lowland oak forest shifted from species-rich communities of thermophilous forest toward species poorer communities of mesic forest (Chapter 2). The species typical for thermophilous oak forests and nationally endangered species suffered the most significant decline. We identified as the main driver behind these changes shift from traditional coppicing toward high forest management after WWII. Further, we explored the processes behind temporal shifts in species diversity and composition after the abandonment of coppicing (Chapter 3). To disentangle simultaneous changes in species richness and composition, we developed a novel Temporal Nestedness Analysis. We found that the main process was the ecologically non-random extinction of originally present light-demanding species. Therefore, the current vegetation is impoverished, compositionally nested subset of previously species rich assemblages historically maintained by regular coppicing. We also assessed the long-term effects of highly invasive herb Impatiens parviflora on forest plant community in lowland forest (Chapter 4). Specifically, we tested if the invasion of Impatiens parviflora contributed to the vegetation changes described in Chapter 3. We found that, despite common believe, the massive invasion of this species did not affect plant communities even after decades from its invasion. Impatiens parviflora was therefore passenger, not driver of the observed vegetation change. In summary, my thesis showed that 1) vegetation of studies lowland forests substantially changed during last decades, 2) important driver of these changes has been abandonment of traditional coppicing, 3) the main process after abandonment of coppicing was the non-random extinction of light-demanding species and 4) at least some highly invasive species are passengers rather than drivers of these changes.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Martin Kopecký, Ph.D. 2.89 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Martin Kopecký, Ph.D. 209 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Martin Kopecký, Ph.D. 290 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D. 25 kB
Stáhnout Posudek oponenta Martin Diekmann, Dr. 85 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 507 kB