velikost textu

Vzdělávání v anorganické chemii v kontextu života současného člověka

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vzdělávání v anorganické chemii v kontextu života současného člověka
Název v angličtině:
Education in inorganic chemistry in the context of common life
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Šárka Matoušková, Ph.D.
Školitel:
prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc.
Oponenti:
doc. RNDr. Pavel Vojtíšek, CSc.
doc. RNDr. Marta Klečková, CSc.
Id práce:
85075
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280)
Program studia:
Vzdělávání v chemii (P1414)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
13. 9. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta Katedra učitelství a didaktiky chemie Studijní program: Vzdělávání v chemii Vzdělávání v anorganické chemii v kontextu života současného člověka Disertační práce Mgr. Šárka Matoušková Abstrakt Cílem disertační práce je přispět ke zvýšení efektivnosti a kvality vzdělávání v anorganické chemii v kontextu života současného člověka. V práci je nejprve charakterizován současný stav anorganické chemie jako vědy a jako učebního předmětu. Metodou osobního řízeného rozhovoru byly zjišťovány požadavky vyučujících chemie na středních školách na výuku anorganické chemie. Po porovnání školských systémů a analýze vybraných učebnic České republiky a jedné ze zemí Spolkové republiky Německo jsou uvedena kritéria pro tvorbu učebních materiálů pro výuku anorganické chemie. Pomocí transformace vědeckého textu byl vytvořen učební text na téma přechodné kovy pro žáky středních škol. Nakonec byl učební text hodnocen vyučujícími chemie na středních školách formou dotazníkového šetření a upraven do finální podoby. Klíčová slova: školský systém, střední škola, anorganická chemie, výuka chemie, učební text, přechodné kovy, interview, dotazníkové šetření
Abstract v angličtině:
CHARLES UNIVERSITY IN PRAGUE Faculty of Science Department of Teaching& Didactics of Chemistry Ph.D. study program: Chemistry Education Education in Inorganic Chemistry in Context of Common Life Ph. D. thesis Mgr. Šárka Matoušková Abstract The objective of this Ph.D. thesis is to contribute to the effectiveness and quality of education of inorganic chemistry in the context of common life. The first chapter characterizes the current state of inorganic chemistry as a science and as a teaching subject. The requirements of the teachers teaching inorganic chemistry in secondary schools were determined by using the method of personal interview in the second chapter. After comparing the school systems in the third chapter and the analysis of selected textbooks used in the Czech Republic and in one of the countries of Germany, the criteria for creating teaching materials for inorganic chemistry were set. A textbook on the topic of the transition metals for secondary school pupils was created by means of a transformation of a scientific text. Finally, the textbook was evaluated by chemistry teachers at secondary schools in the form of a questionnaire survey and adjusted to the final form. Keywords: school system, secondary school, inorganic chemistry, chemistry education, textbook, transition metals, interview, questionnaire survey
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Šárka Matoušková, Ph.D. 3.28 MB
Stáhnout Příloha k práci RNDr. Šárka Matoušková, Ph.D. 6.74 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Šárka Matoušková, Ph.D. 25 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Šárka Matoušková, Ph.D. 7 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce RNDr. Šárka Matoušková, Ph.D. 168 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc. 101 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Pavel Vojtíšek, CSc. 123 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Marta Klečková, CSc. 170 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Pavel Beneš, CSc. 82 kB