velikost textu

Alchymie a její využití při výuce chemie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Alchymie a její využití při výuce chemie
Název v angličtině:
The Alchemy and its Use in Chemistry Teaching
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Petr Nývlt, Ph.D.
Školitel:
prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc.
Oponenti:
doc. RNDr. Marie Solárová, CSc., Ph.D.
doc. PaedDr. Jiří Rychtera, Ph.D.
Konzultant:
prof. RNDr. Vladimír Karpenko, CSc.
Id práce:
85006
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280)
Program studia:
Vzdělávání v chemii (P1414)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
20. 9. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Výchova, vzdělávání, didaktika, alchymie, experiment
Klíčová slova v angličtině:
Education, training, didactics, alchemy, experiment
Abstrakt:
Abstrakt Disertační práce se zabývá využitelností alchymie při výuce chemie na střední škole typu gymnázia. Ve výzkumné části pak sleduje rozdíl ve výsledcích vzdělávání u žáků, kteří prováděli stejný experiment alchymickým přístupem, a u těch, kteří ho prováděli způsobem klasickým. Základním cílem bylo potvrdit, nebo vyvrátit přínos zcela jiného přístupu k experimentu - alchymickým způsobem. Východiskem práce je alchymie samotná. Nejdříve bylo nutné ji popsat a nalézt v ní, co je využitelné ve vyučování, a definovat to. Zaměřil jsem se na její spirituální rozměr. Tento fenomén pak převádím do řeči pedagogicko-psychologického rámce, aby na tomto základě mohla vzniknout určitá didaktická metoda, která bude žákům přístupná, realizovatelná ve škole a zároveň efektivní. V teoretické části se zabývám zejména definicí alchymie. Ta vychází z rešerše dostupné české i světové literatury. Sleduji vývoj alchymie od starověkých počátků až do 20. století, neboť vývoj této nauky je pro definování stejně důležitý jako její základy samy. Vzhledem k tomu, že ani dnes není pohled na alchymii zdaleka jednoznačný z hlediska jejích cílů, sleduji proto jak materiální, tak kontemplativní cíle. Právě spirituální rámec alchymie se v dalších kapitolách snažím doložit na základě dostupných originálních textů a studií. Praktická výzkumná část obsahuje dvě studie. První zkoumá vztah veřejnosti a učitelů k alchymii a druhá je vlastním výzkumem využití alchymie při výuce na gymnáziu. Výsledky první studie poukazují jednoznačně na zájem o alchymii jak u veřejnosti, tak u pedagogů. Toto téma tak činí z alchymie učivo silně motivační. Výsledky žáků po simulaci alchymické praxe prokazují tendence k dosahování lepších výsledků než u žáků praktikujících klasický školní experiment.
Abstract v angličtině:
Abstract The dissertation deals with the usability of alchemy in chemistry education at secondary schools – especially grammar schools. In the research part it monitors the differences in educational outcomes for pupils who performed the same experiment with the alchemical approach and those who did it in the classical manner. The basic objective was to confirm or refute the benefits of a completely different approach to the experiment - an alchemical way. The starting point of the paper is alchemy itself. First, it was necessary to describe it and then find and define what is useful in teaching. I chose its spiritual dimension. This phenomenon is then transformed into the framework of pedagogical-psychological speech in order to set a certain didactic method on that basis that will be accessible to pupils, realizable at schools and efficient. The theoretical part focuses on the definition of alchemy in particular. It is based on the research available in Czech and world literature. It monitors the evolution of alchemy from its ancient beginnings to the 20th century because the development of this doctrine is as important as its foundations themselves for its definition. Given that there is currently no clear view of alchemy in terms of its true objectives, the paper watches both physical and contemplative goals. That is why the spiritual alchemy is tried to be proved in other chapters on the basis of available original texts and studies. The practical part includes two research studies. The first study examines the relationship of the public and teachers to alchemy and the second one is the research of the use of alchemy while teaching at grammar schools itself. The results of the first study clearly show the interest in alchemy for both the public and educators. Thus, this topic turns alchemy into highly motivating curriculum. The results of students who performed alchemical practice show a tendency to achieve better results than the students practicing classical school experiment.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Petr Nývlt, Ph.D. 5.37 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Petr Nývlt, Ph.D. 104 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Petr Nývlt, Ph.D. 100 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Petr Nývlt, Ph.D. 1.11 MB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc. 134 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Marie Solárová, CSc., Ph.D. 208 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PaedDr. Jiří Rychtera, Ph.D. 218 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 829 kB