velikost textu

Školní pokus ve výuce chemie-minulost a součastnost

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Školní pokus ve výuce chemie-minulost a součastnost
Název v angličtině:
School experiment in the teaching process-the past and the present
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Petr Koloros, Ph.D.
Školitel:
prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc.
Oponenti:
prof. Ing. Karel Kolář, CSc.
PeadDr. Vladimír Sirotek, CSc.
Konzultant:
doc. Mgr. Václav Richtr, CSc.
Id práce:
85002
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280)
Program studia:
Vzdělávání v chemii (P1414)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
27. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Anotace RNDr. Petr Koloros: Školní pokus ve výuce chemie-minulost a současnost. Disertační práce, Univerzita Karlova. Přírodovědecká fakulta, Katedra učitelství a didaktiky chemie. Školitelka: Prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc., PřF UK Praha, 2011. V práci je uveden školní chemický pokus v jeho historickém vývoji až do současnosti. Jsou citovány a hodnoceny zdroje školních chemických experimentů, které jsou seřazeny podle roku vydání. V další části práce je sledováno zařazení pokusů v různých fázích výuky chemie v současné škole a jsou ukázány nové možnosti a trendy, které souvisejí s novými technickými možnostmi nejen laboratorní techniky jako je měření fyzikálních veličin, ale i pokroky didaktiky oboru. Nové je též v práci spojení reálného školního pokusu s tvorbou pojmové mapy. Vyjadřuje se tím záměr pomoci při interpretaci experimentálních faktů pomocí pojmů, které zařadíme do určité struktury. V příloze je též publikace „Zajímavé pokusy pro osvojování učiva chemie“ a DVD se záznamem konkrétní vyučovací hodiny na téma „Porovnání vlastností vodíku a kyslíku v pokusech a tvorba pojmové mapy“, od září 2011 přístupné na www.rvp.cz. Klíčová slova: střední školy, rámcový vzdělávací program, školní vzdělávací program, výuka chemie, školní chemická laboratoř, školní chemický pokus
Abstract v angličtině:
Annotation RNDr. Petr Koloros: School experiment in the teaching process – the past and the present. Dissertation Thesis, Charles University, Faculty of Natural Science, Department of Chemistry Teaching and Didactics, Supervisor: Prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc., PřF /= Faculty of Natural Science/ UK Prague, 2011. The thesis deals with the school chemical experiment in its historical development till the present time. There are quoted and assessed sources of school chemical experiments which are put in the chronological order. The next part of the thesis is focused on the incorporation of experiments into different phases of the teaching process of chemistry in the contemporary school and there are showed new possibilities and trends which are connected with new technical possibilities of the laboratory technologies such as measuring physical quantities but also with the didactics branch progress. Connecting of the real school experiment with forming the conceptual map is a new feature involved in the thesis. It intends to help in the course of the experimental facts interpretation by means of the concepts which are classified into a particular structure. The appendix presents the publication: “Interesting Experiments for Learning Chemistry” and DVD including a record of a particular lesson named: “Comparing of Characteristics of Hydrogen and Oxygen in Experiments and Forming the Conceptual Map” – since September 2011 accessible on www.rvp.cz. Key Words: Secondary schools, skeleton educational program, school educational program, chemistry teaching, school chemical laboratory, school chemical experiment
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Petr Koloros, Ph.D. 3.25 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Petr Koloros, Ph.D. 77 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Petr Koloros, Ph.D. 53 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc. 27 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Ing. Karel Kolář, CSc. 91 kB
Stáhnout Posudek oponenta PeadDr. Vladimír Sirotek, CSc. 96 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. Ing. Karel Kolář, CSc. 26 kB