velikost textu

Proměna vzdělávání učitelů chemie v České republice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Proměna vzdělávání učitelů chemie v České republice
Název v angličtině:
Transforming teacher education of chemistry in the Czech republic
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D.
Školitel:
prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc.
Oponenti:
doc. RNDr. Marta Klečková, CSc.
doc. PaedDr. Jaroslava Vašutová, Ph.D.
Id práce:
85001
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280)
Program studia:
Vzdělávání v chemii (P1414)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
22. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
profese učitele, pregraduální příprava učitelů, další vzdělávání učitelů, vzdělávací instituce, kurikulární reforma, celoživotní vzdělávání
Klíčová slova v angličtině:
teaching profession, undergraduate pre-service teacher training, continuing in-service teacher training/education, educational institutions, curriculum reform, lifelong education
Abstrakt:
Název: Proměna vzdělávání učitelů chemie v České republice Abstrakt: Disertační práce s názvem Proměna vzdělávání učitelů chemie v České republice charakterizuje a analyzuje současný systém jak pregraduálního studia budoucích učitelů chemie na vysokých školách a fakultách přírodovědného a pedagogického zaměření, tak systém dalšího vzdělávání učitelů chemie v ČR. V práci není opomenut poválečný vývoj vzdělávání v ČR od roku 1945 až do současnosti a přehled všech vysokých škol a fakult, které v současné době vzdělávají učitele chemie. Nejvíce exponovanou částí práce je zjištění a analýza současného stavu přípravy a dalšího vzdělávání učitelů chemie a návrh koncepce dalšího vzdělávání učitelů chemie v České republice. Klíčová slova: profese učitele, pregraduální příprava učitelů, další vzdělávání učitelů, vzdělávací instituce, kurikulární reforma, celoživotní vzdělávání
Abstract v angličtině:
Title: Transforming teacher education of chemistry in the Czech Republic Abstract: The title of the dissertation is ‘Transforming teacher education of chemistry in the Czech Republic’. The work describes and analyzes the current system of the pregraduate prospective teachers´ training of chemistry at universities and faculties of science focused on teaching science as well the subsequent in-service education of chemistry teachers in this country. The work also takes into account the post-war development of education in the republic from 1945 until present and the list of all the universities and faculties that educate chemistry teachers. The most important section of this work identifies and analyzes the current state of training and further education of chemistry teachers and the design of chemistry teachers educational conception in the Czech Republic. Key words: teaching profession, undergraduate pre-service teacher training, continuing in-service teacher training/education, educational institutions, curriculum reform, lifelong educatio
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. 5.25 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. 52 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. 51 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. 314 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc. 28 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Marta Klečková, CSc. 63 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PaedDr. Jaroslava Vašutová, Ph.D. 38 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Pavel Beneš, CSc. 82 kB