velikost textu

Sociální metabolismus českého a československého území v dlouhodobé perspektivě

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sociální metabolismus českého a československého území v dlouhodobé perspektivě
Název v angličtině:
Social metabolism in Czech and Czechoslovak territory in historical perspective
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Petra Grešlová, Ph.D.
Školitel:
doc. RNDr. Leoš Jeleček, CSc.
Oponenti:
RNDr. Lucie Kupková, Ph.D.
prof. RNDr. Peter Spišiak, CSc.
Id práce:
84988
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Sociální geografie a regionální rozvoj (P1309)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
14. 2. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
sociální metabolismus, materiálové a energetické toky (MEFA), ekologická stopa, Československo, Česko, využití území, environmentální dějiny
Klíčová slova v angličtině:
social metabolism, Material and Energy Flow Analysis (MEFA), ecological footprint, Czechoslovakia, Czechia, land use, environmental history
Abstrakt:
Abstrakt Předkládaná disertační práce zkoumá interakce mezi člověkem a přírodou na území Česka/Československa v dlouhodobé perspektivě (před vznikem Československa pro české území a po jeho rozpadu v Česku a na Slovensku dohromady). Výzkum spadá do teoretického rámce sociálního metabolismu za použití metody materiálových a energetických toků (MEFA) a ekologické stopy (ES). Pojem sociální metabolismus je odvozen z pojmu metabolismus používaném v biologických vědách. Společnost neboli lidmi vytvořený socioekonomický systém se chová podobně jako živý organismus: odebírá zdroje z přírody, což je analogické potravě, zabírá určité území, udržuje svoje hmotné struktury a vylučuje zpět odpady (analogie exkrece). Tyto procesy jsou nazývány sociálním nebo industriálním metabolismem. Tato disertační práce obsahuje soubor sedmi odborných článků. (I) Úvod do výzkumné oblasti, ve které se pohybují další práce. Článek shrnuje práce předních environmentálních historiků a snaží se zasadit vybrané české reálie do kontextu environmentálních dějin a sociálního metabolismu. (II) Studie prezentující sadu MEFA indikátorů spolu s ekologickou stopou mezi lety 1920 a 2000. (III) Tento článek aplikuje metodu ekologické stopy na vybranou ekologickou farmu a srovnává výsledky s konvenčním hospodařením a dává je do souvislosti s řadou zahraničních studií na toto téma. (IV) Analýza energetických toků Československa v historické perspektivě od vzniku republiky do roku 2000. (V) Analýza energetických toků českého/československého území v souvislosti s využitím území v období mezi lety 1830 a 2000. Sleduje změny energetických toků v závislosti na různých politických systémech. (VI) Případová studie českého zemědělství z pohledu sociálního metabolismu prezentuje vybrané indikátory energetických toků v zemědělství od roku 1920 do roku 2005. (VII) Analýza socioekonomických hnacích sil emisí CO2 v Rakousku a Československu během 19. a 20. století, která poskytuje vhled do podobností a rozdílností mezi těmito dvěma zeměmi. Industrializace významně proměnila sociometabolický profil českého/československého území. Navzdory intenzifikaci a rostoucí efektivitě hospodářství vývoj neprobíhal udržitelným směrem.
Abstract v angličtině:
Abstract This dissertation is based on the conceptual framework of social metabolism and it applies methods of Material and Energy Flow Analysis and Ecological Footprint. It studies interactions between human activities and natural environment in Czech/Czechoslovak territory from the historical perspective (after the division of Czechoslovakia for Czechia and Slovakia together). The term of social metabolism is a metaphor inspired by biology. Society or human economy similarly to a living organism which extracts materials from the earth, processes biophysical materials to maintain itself and emits its wastes back. So the economic system functions in an analogy to a living organism and those processes are called “social” or “industrial” metabolism. This dissertation comprises seven individual empirical studies: (I) An introduction to a research topic covered in following articles. It is based on the work of leading world environmental historian and it interprets selected Czech realities within the context of the world environmental history. (II) The historical series of MEFA indicators together with ecological footprint. (III) An article which applies the ecological footprint method on the ecological farm in comparison to conventional agriculture in the context of more foreign studies on this topic. (IV) An Energy Flow Analysis of Czechoslovakia from historical perspective from the establishing of Czechoslovakia to 2000. (V) An Energy Flow Analysis (EFA) for Czechoslovakia in the time period 1830-2000 that tracks changes in the region’s socio-economic energy use during several stages of political regimes. The effects of energy use on the region’s land use system are also discussed. (VI) A case study of the Czech agriculture from social metabolic perspective which presents selected energy flow indicators and analyses inputs and outputs of energy to and from the agricultural system. (VII) An analysis of socio-economic drivers of CO2 emissions in Austria and Czechoslovakia during the 19th and 20th centuries that provides an insight into the similarities and differences between the two countries. Industrialization changed the sociometabolic profile of Czech/Czechoslovak territory in a fundamental way. In spite of intensification and growing efficiency of the Czech economy the development didn’t proceeded in a sustainable way.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Petra Grešlová, Ph.D. 23.05 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Petra Grešlová, Ph.D. 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Petra Grešlová, Ph.D. 42 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Lucie Kupková, Ph.D. 64 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Peter Spišiak, CSc. 102 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 826 kB