velikost textu

Total Synthesis of (-) - Methoxyestrone

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Total Synthesis of (-) - Methoxyestrone
Název v češtině:
Totální syntéza (-) - methosyestronu
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Robert Betík, Ph.D.
Školitel:
prof. RNDr. Martin Kotora, CSc.
Oponenti:
prof. Ing. Dalimil Dvořák, CSc.
doc. Ullrich Jahn, Ph.D.
Id práce:
84977
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra organické chemie (31-270)
Program studia:
Organická chemie (P1402)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
29. 3. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Czech Abstract Tato práce popisuje novou diastereoselektivní syntézu estronového prekurzoru a novou enantioselektivní syntézu (-)-methoxyestronu. Diastereoselektivní strategie byla založena na dvou Bu2ZrCp2 zprostředkovaných reakcích a Pauson-Khandove cyklokarbonylaci. Tímto postupem byl diastereoselektivně připraven 17-methyl-16- ketoestratetraen, jehož chemoslektivní redukce ve finálním kroku syntézy poskytla známý prekurzor estronu 17-methylestratetraen. Klíčovým krokem enantioselektivní syntézy byla konjugovaná adice vinylmagnesiumbromidu na aldimín připravený z 1-formyl-3,4-dihydo-6- methoxynaftalenu a t-butyl esteru (L)-t-leucinu, která poskytla klíčový chirální intermediát 1- formyl-3,4-dihydro-6-methoxy-2-vinylnaftalen s vynikající enantioselektivitiou > 98 % ee. Následné transformace vedly k vytvoření bicyklického enynu. Pauson-Khandova cyklokarbonylace enynu a chemoselektivní redukci keto skupiny ve vzniklém tetracyklickém intermediátu poskytla 17-methylestratetraen, který byl převeden na (-)-methoxyestron známým postupem.
Abstract v angličtině:
English Abstract The new diastereoselective synthesis of estrone precursor and enantioselective synthesis of (-)-methoxyestrone are described in this work. The diastereoselective synthesis was based on 2 Bu2ZrCp2 mediated reactions followed by Pauson-Khand cyclocarbonylation. The sequence of reactions yielded 16-keto-17-methylestratetraene, compound with tetracyclic steroid framework, with excellent diastereoselectivity. Synthesis was finished with chemoselective reduction of the keto group in 16-keto-17-methylestratetraene to furnish 17- methylestratetraene, which is known precursor of estrone. The enantioselective synthesis was based on a conjugate addition of vinylmagnesium bromide to aldimine formed from 1-formyl- 3,4-dihydro-6-methoxynaphthalene and (L)-t-leucine t-butyl ester, which afforded crucial chiral intermediate 1-formyl-3,4-dihydro-6-methoxy-2-vinyl-naphthalene with very high ee > 98 %. Further transformations led to the construction of alkyl side chain containing triple bond and finally, the Pauson-Khand cyclocarbonylation followed by chemoselective reduction of carbonyl group gave estrone precursor, which was converted to (-)- methoxyestrone according known procedure.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Robert Betík, Ph.D. 537 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Robert Betík, Ph.D. 50 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Robert Betík, Ph.D. 7 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Robert Betík, Ph.D. 140 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Ing. Dalimil Dvořák, CSc. 1.33 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Ullrich Jahn, Ph.D. 1.93 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 729 kB