velikost textu

Epigenetické mechanizmy v regulácii prezentácie antigénu a protinádorová imunita.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Epigenetické mechanizmy v regulácii prezentácie antigénu a protinádorová imunita.
Název v češtině:
Epigenetické mechanizmy v regulacii prezenace antigénu a protinádorová imunita.
Název v angličtině:
Epigenetic mechanisms in the regulation of antigen presentation and anti-tumour immunity.
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Veronika Vlková
Školitel:
RNDr. Milan Reiniš, CSc.
Oponenti:
Ing. Jiří Plachý, CSc.
RNDr. Šárka Němečková, DrSc.
Id práce:
84976
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Program studia:
Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie (P1519)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
25. 6. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Slovenština
Abstrakt:
Abstrakt Veronika Vlková: Epigenetické mechanizmy v regulácii prezentácie antigénu a protinádorová imunita. Univerzita Karlova v Prahe, Prírodovedecká fakulta, Doktorské študijné programy v biomedicíne Odbor: Molekulárna a bunková biológia, genetika a virológia Dizertačná práca, 2014 Reverzibilné zníženie expresie MHC I na povrchu nádorových buniek je bežný spôsob, ktorým nádorové bunky unikajú imunitnému dohľadu a je často spojené s koordinovaným znížením génov antigén-prezentujúcej mašinérie. Expresia týchto génov môže byť obnovená pomocou IFN-γ. V predkladanej práci poukazujeme na spojenie demetylácie DNA regulačných oblastí vybraných génov antigén-prezentujúcej mašinérie so zvýšenou expresiou MHC I na povrchu nádorových buniek po ovplyvnení IFN-γ, čo znamená, že IFN-γ by mohol plniť úlohu epigenetického agensu. Naše výsledky objasňujú úlohu metylácie DNA pri úniku nádorových buniek imunitnému dohľadu. Použitie epigenetických modifikátorov môže obnoviť expresiu MHC I a tak môžu zviditeľniť nádory pre imunitný systém. Naše dáta poskytujú tiež informácie o chemoterapii pomocou diferenciačných liečiv, prednostne pre použitie v kombinácii s ďalšími liečivami pre dosiahnutie nízkeho imunosupresívneho rozsahu mikroprostredia nádoru. Navyše, naše dáta poskytujú dôkazy, že mimo známych cieľov epigenetických agensov alebo imunoregulačných protilátok, ďalšie nešpecifické alebo nepriame účinky musia byť zvážené počas terapie. Práca detailne popisuje reverzibilné mechanizmy, ktorými nádorové bunky unikajú špecifickej imunite (s dôrazom kladeným na úlohu metylácie DNA v regulácii génovej expresie).
Abstract v angličtině:
Abstract Veronika Vlková: Epigenetic mechanisms in the regulation of antigen presentation and anti-tumour immunity. Charles University in Prague, Faculty of Science, Molecular and Cellular Biology, Genetics and Virology Dissertation, 2014 Reversible downregulation of MHC class I expression on tumour cells, a common mechanism by which tumour cells can escape from specific immune responses, is frequently associated with coordinated silencing of antigen-presenting machinery genes. The expression of these genes can be restored by IFN-γ. Here we describe association of DNA demethylation of selected antigen-presenting machinery gene regulatory regions upon IFN-γ treatment with MHC class I upregulation on tumour cells thus demonstrating that IFN-γ acts as an epigenetic modifier. Our results cast more light on the role of DNA methylation in tumour cell escape from specific immunity. Treatment of MHC class I deficient tumour by epigenetic modifiers sensitized neoplasia to the immunotherapy. Our data also provide knowledge about differentiation cancer chemotherapies, especially for use in combination with other drugs to achieve lower immunosuppressive function of tumour microenvironment. In addition, our data provide evidence that besides the known targets of epigenetic agents or immunoregulatory antibodies other unspecific or indirect activities should be considered during the therapy. The aim of whole work was to describe in detail reversible mechanisms in the tumour cell escape from specific immunity.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Veronika Vlková 167.09 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Veronika Vlková 21 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Veronika Vlková 13 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Veronika Vlková 14.71 MB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Jiří Plachý, CSc. 152 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Šárka Němečková, DrSc. 148 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 593 kB