velikost textu

Studium dynamiky snovacího aparátu vybraných zástupců slíďáků (Araneae: Lycosidae) v průběhu jejich životního cyklu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Studium dynamiky snovacího aparátu vybraných zástupců slíďáků (Araneae: Lycosidae) v průběhu jejich životního cyklu
Název v angličtině:
Study on dynamics of spinning apparatus of some wolf spiders (Araneae: Lycosidae) during their life cycle
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Petr Dolejš, Ph.D.
Školitel:
prof. RNDr. Jaroslav Smrž, CSc.
Oponenti:
prof. RNDr. Jan Žďárek, DrSc.
prof. doc. RNDr. Jaromír Hajer, CSc.
Konzultant:
prof. RNDr. Jan Buchar, DrSc.
Id práce:
84975
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra zoologie (31-170)
Program studia:
Zoologie (P1502)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
9. 12. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Informace o neveřejnosti:
Příloha práce byla vyloučena ze zveřejnění.
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
slíďáci, životní cyklus, rozmnožování, ontogeneze, snovací bradavky, spigoty, "tartipores"
Klíčová slova v angličtině:
wolf spiders, life cycle, reproduction, ontogeny, spinnerets, spigots, tartipores
Abstrakt:
Abstrakt Současné znalosti o snovacím aparátu pavouků vycházejí zejména ze studia křižáků a příbuzných čeledí, zatímco snovací aparát slíďáků stál dosud v pozadí zájmu. Proto byl pro studium dynamiky snovacího aparátu v průběhu životního cyklu zvolen právě snovací aparát čtyř zástupců slíďáků. Životní cyklus každého z nich je stenochronní, s podobným počtem instarů (7–10), ale odlišnou délkou životních cyklů (1–3 roky). Všechny čtyři druhy se rozmnožují na jaře nebo v létě. Spermie se začínají tvořit ihned po adultní ekdyzi, přičemž u dvou druhů byl pozorován nezvyklý průběh diplotene. Epigamní chování odpovídá tomu, jaké prostředí ten který druh obývá, průběh kopulace je druhově specifický. Následně byla pozorována ontogeneze snovacího aparátu vyvíjejících se mláďat: Snovací aparát začíná být funkční v prvním instaru. Spigoty sekundárních ampulátních, piriformních a téměř všech aciniformních žláz se nesvlékají in situ, ale střídají s „tartipores“, což jsou nefunkční útvary vzniklé po ekdyzi ze spigotu funkčního během předchozího instaru. Objevují se proto až od druhého instaru. Žlázy, jejichž spigoty se střídají s „tartipores“, fungují během proekdyze a jejich evoluce souvisí s tím, jak se pavouci během svlékání zajišťují pavučinovými vlákny. Tímto zjištěním byla objasněna dosud sporná funkce aciniformních žláz u juvenilních slíďáků: produkují pomocné „lešení“, které jim jistí tělo při ekdyzi.
Abstract v angličtině:
Abstract Current knowledge of the spinning apparatus comes namely from studies on orb web spiders and their relatives, whereas that of wolf spiders were more or less neglected. Therefore, developmental changes of the spinning apparatus of four wolf spiders were studied throughout their life cycles. Each of these lycosids possesses stenochronous life cycle with similar number of instars (7–10) but of different length (1–3 years). There is only one period of reproduction in spring/summer in all four species. Sperms are being formed just after the final moult; diplotene in some species is peculiar. The courtship behaviour reflects the microhabitat occupied by the concrete spider species; the copulations are species specific. Ontogeny of the spinning apparatus of developing spiderlings was observed: The spinning apparatus initiate its function in the first instar. Secondary ampullate, all piriform and all but four aciniform glands are tartipore-accommodated; they do not moult in situ. The tartipores, vestigial structures corresponding to spigots of the previous instar, appear on the spinning field starting with the second instar. Tartipore-accommodated glands play roles also during proecdysis and their evolution corresponds with the way how do the spiders secure themselves when moulting. Hence, the not yet known function of aciniform silk in juvenile wolf spiders was clarified and described as an ancillary “scaffold” anchoring the spider’s body during ecdysis.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Petr Dolejš, Ph.D. 1.03 MB
Stáhnout Příloha k práci RNDr. Petr Dolejš, Ph.D. 13.32 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Petr Dolejš, Ph.D. 47 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Petr Dolejš, Ph.D. 36 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce RNDr. Petr Dolejš, Ph.D. 233 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Jan Žďárek, DrSc. 222 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. doc. RNDr. Jaromír Hajer, CSc. 106 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 88 kB