velikost textu

Syntéza a využití Dewarových benzenů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Syntéza a využití Dewarových benzenů
Název v angličtině:
Synthesis and aplication of Dewar benzenes
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Štěpánka Janková, Ph.D.
Školitel:
prof. RNDr. Martin Kotora, CSc.
Oponenti:
prof. Mgr. Jana Roithová, Ph.D.
Mgr. Ing. Jiří Svoboda
Id práce:
84968
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra organické chemie (31-270)
Program studia:
Organická chemie (P1402)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
13. 10. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Dewarovy benzeny jsou valenčními izomery benzenů a mohou být připraveny jejich intramolekulárním přesmykem.1,2,3 Jejich stericky náročná bicyklická struktura jim pak dává zajímavé fyzikální a chemické vlastnosti. V této práci jsem se zabývala přípravou para-substituovaných fenyl Dewarových benzenů a následným studiem kinetiky jejich termického přesmyku za účelem získání nových informací o mechanismu této dosud nevyjasněné reakce. Dále jsem pak ukázala přípravy nových substituovaných aromatických a polyaromatických sloučenin, ve kterých jedním z důležitých intermediátů byly právě různé Dewarovy benzeny (Schéma 1). Diskutovány také budou jejich chemické a fyzikální vlastnosti. Schéma 1 Me Me COOMe Me C6H4-X Me COOMe R R R R R COOMe + R Cl3Al DMSO S R R R Ar Ar R R R R EtO2C Me CO2Me Me Me R Me Me R Fe R n Me Me MeO2C Me 1. van Tamelen, E. E.;Pappas, S. P. J. Am. Chem. Soc. 1962, 84, 3789. 2. Koster, J. B.; Timmermans, G. J.; van Bekkum, H. Synthesis, 1971, 139. 3. Schäfer, W.; Hellmann, H. Angew. Chem. Int. Ed. 1967, 6, 518.
Abstract v angličtině:
Abstract Dewar benzenes are valence isomers of benzenes, which can be prepared by their thermic or photochemical rearrangement.1,2,3 They posses interesting physical and chemical properties due to the presence of the strained bicyclic framework. I studied synthesis of para-substituted phenyl Dewar benzenes and consequently kinetics of their thermal rearrangement for new information about mechanism of this unclear reaction. I also showed synthesis of new substituted aromatic and polyaromatic compounds, in which the key intermediates were Dewar benzenes (Scheme 1). Their chemical and physical properties are also going to be discussed. Scheme 1 Me Me COOMe Me C6H4-X Me COOMe R R R R R COOMe + R Cl3Al DMSO S R R R Ar Ar R R R R EtO2C Me CO2Me Me Me R Me Me R Fe R n Me Me MeO2C Me 1. van Tamelen, E. E.;Pappas, S. P. J. Am. Chem. Soc. 1962, 84, 3789. 2. Koster, J. B.; Timmermans, G. J.; van Bekkum, H. Synthesis, 1971, 139. 3. Schäfer, W.; Hellmann, H. Angew. Chem. Int. Ed. 1967, 6, 518.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Štěpánka Janková, Ph.D. 666 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Štěpánka Janková, Ph.D. 19 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Štěpánka Janková, Ph.D. 16 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Martin Kotora, CSc. 599 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Mgr. Jana Roithová, Ph.D. 86 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Ing. Jiří Svoboda 85 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 735 kB