velikost textu

Wnt signaling inside out

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Wnt signaling inside out
Název v češtině:
Wnt signalizace "skrz naskrz"
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Lenka Doubravská, Ph.D.
Školitel:
RNDr. Vladimír Kořínek, CSc.
Oponenti:
doc. MUDr. Tomáš Stopka, Ph.D.
RNDr. Ing. Vladimír Krylov, Ph.D.
Id práce:
84939
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra buněčné biologie (31-151)
Program studia:
Imunologie (P1517)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
15. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
signalizace Wnt, extracelulární ligandy, proteinové modifikace, transkripční faktory Lef/Tcf, apoptóza
Klíčová slova v angličtině:
Wnt signaling, extracellular ligands, protein modifications, transcription factors Lef/Tcf, apoptosis
Abstrakt:
Abstrakt Signální dráhy jsou molekulární nástroje buňky zprostředkující odpovědi na vnitřní i vnější podněty, které mohou následně vést k buněčnému dělení nebo diferenciaci na jedné straně, stejně jako k buněčné smrti na straně druhé. Molekulární síť různých signálních drah umožňuje mezibuněčnou komunikaci, a tudíž může celý organismus existovat a koordinovaně fungovat. Signální dráha Wnt patří mezi evolučně staré a konzervované molekulární dráhy a účastní se celé řady dějů během vývoje. Navíc je nezbytná pro udržování dospělých tkání, protože se podílí na jejich regeneraci. Mnohá zhoubná onemocnění, související s nefunkčními komponentami dráhy Wnt, představují temnější úhel pohledu. Tato práce je postavena na čtyřech níže uvedených publikacích, které se týkají různých buněčných úrovní dráhy Wnt. Nejdříve je zmíněna práce o ligandu Wnt, jež stojí na samém začátku signalizace, na plazmatické membráně buňky. Dále jsme se zabývali fenoménem přežívajících leukemických buněk, vyvolaném fibroblasty produkujícími protein Wnt po indukci apoptózy ligandem TRAIL. Poslední dvě publikace ukazují nové komponenty Wnt signalizace a uvedou nás do buněčného jádra – až „na dno“ celé dráhy. 1. Fatty acid modification of Wnt1 and Wnt3a at serine is prerequisite for lipidation at cysteine and is essential for Wnt signalling. Doubravská L, Krausova M, Gradl D, Vojtechova M, Tumova L, Lukas J, Valenta T, Pospichalova V, Fafilek B, Plachy J, Sebesta O, Korinek V. Cell Signal. 2011 May;23(5):837-48. Epub 2011 Jan 16. 2. Wnt-expressing rat embryonic fibroblasts suppress Apo2L/TRAIL-induced apoptosis of human leukemia cells. Doubravská L, Símová S, Cermak L, Valenta T, Korínek V, Andera L. Apoptosis. 2008 Apr;13(4):573-87. Epub 2008 Mar 18. 3. Dazap2 modulates transcription driven by the Wnt effector TCF-4. Lukas J, Mazna P, Valenta T, Doubravska L, Pospichalova V, Vojtechova M, Fafilek B, Ivanek R, Plachy J, Novak J, Korinek V. Nucleic Acids Res. 2009 May;37(9):3007-20. Epub 2009 Mar 20. 4. HIC1 attenuates Wnt signaling by recruitment of TCF-4 and beta-catenin to the nuclear bodies. Valenta T, Lukas J, Doubravska L, Fafilek B, Korinek V. EMBO J. 2006 Jun 7;25(11):2326-37. Epub 2006 May 25.
Abstract v angličtině:
Summary Signaling pathways function as molecular instruments mediating cellular response to intrinsic and extrinsic inputs, which can consequently lead to cell division or differentiation on one side and cell death on the other. Molecular network of different pathways enables the intercellular communication and hence the whole organism can exist and function coordinately. The Wnt signaling pathway belongs among evolutionarily old and conserved molecular pathways and acts in many different processes during development. Moreover, it is necessary for maintenance of adult tissues as it participates in regeneration. Diverse malignancies, where repressive components of the Wnt pathway are non-functional, represent seamy side of the scope. This thesis is based on 4 publications covering Wnt signaling on very multifarious levels. Firstly, I focus on processing of Wnt protein which stands at the beginning of the cascade as extracellular morphogen. Secondly, survival effect of Wnt producing fibroblasts on leukemia cells after induction of apoptosis by ligand TRAIL is discussed. The third issue shows novel components of the Wnt signaling pathway and introduces us into nucleus – “bottom” level of the pathway. 1. Fatty acid modification of Wnt1 and Wnt3a at serine is prerequisite for lipidation at cysteine and is essential for Wnt signalling. Doubravská L, Krausova M, Gradl D, Vojtechova M, Tumova L, Lukas J, Valenta T, Pospichalova V, Fafilek B, Plachy J, Sebesta O, Korinek V. Cell Signal. 2011 May;23(5):837-48. Epub 2011 Jan 16. 2. Wnt-expressing rat embryonic fibroblasts suppress Apo2L/TRAIL-induced apoptosis of human leukemia cells. Doubravská L, Símová S, Cermak L, Valenta T, Korínek V, Andera L. Apoptosis. 2008 Apr;13(4):573-87. Epub 2008 Mar 18. 3. Dazap2 modulates transcription driven by the Wnt effector TCF-4. Lukas J, Mazna P, Valenta T, Doubravska L, Pospichalova V, Vojtechova M, Fafilek B, Ivanek R, Plachy J, Novak J, Korinek V. Nucleic Acids Res. 2009 May;37(9):3007-20. Epub 2009 Mar 20. 4. HIC1 attenuates Wnt signaling by recruitment of TCF-4 and beta-catenin to the nuclear bodies. Valenta T, Lukas J, Doubravska L, Fafilek B, Korinek V. EMBO J. 2006 Jun 7;25(11):2326-37. Epub 2006 May 25.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lenka Doubravská, Ph.D. 37.48 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lenka Doubravská, Ph.D. 56 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lenka Doubravská, Ph.D. 55 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Lenka Doubravská, Ph.D. 397 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Tomáš Stopka, Ph.D. 326 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Ing. Vladimír Krylov, Ph.D. 113 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 736 kB