velikost textu

Freshwater macroinvertebrates and their use for assessment of environmental changes in running waters

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Freshwater macroinvertebrates and their use for assessment of environmental changes in running waters
Název v češtině:
Využití vodních bezobratlých pro studium environmentálních změn vodních toků
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Kateřina Dočkalová, Ph.D.
Školitel:
prof. doc. RNDr. Evžen Stuchlík, CSc.
Oponenti:
doc. RNDr. Josef Matěna, CSc.
Ing. Petr Porcal, Ph.D.
Id práce:
84937
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav pro životní prostředí (31-550)
Program studia:
Ekologie a ochrana prostředí (P1601)
Obor studia:
Aplikovaná a krajinná ekologie (XAPLEK)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
30. 4. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
makrozoobentos, tekoucí vody, environmentální změny
Klíčová slova v angličtině:
macroinvertebrates, running waters, environmental changes
Abstrakt:
Abstrakt Dizertační práce je založena na pěti publikacích, které se zabývají využitím makrozoobentosu pro studium environmentálních změn v tekoucích vodách. Využití sladkovodních bezobratlých organismů pro hodnocení environmentálních změn je založeno na několika známých skutečnostech: a) samotný výskyt/absence druhů podává informaci o abiotických faktorech a/nebo o míře znečištění v dané lokalitě b) druhy žijí v daném místě a příliš nemigrují nebo jsou dokonce přisedlé, takže získaná environmentální data mohou být vztažena k dané lokalitě, c) organismy makrozoobentosu akumulují cizorodé látky ve svých tělech, a tím mohou odrážet úroveň zatížení okolního prostředí těmito látkami. Studované lokality byly vybrány v oblastech, která se v minulosti potýkala s environmentálními problémy. Jednotlivé studie byly provedeny na řece Labi a v pramenných oblastech vybraných toků sítě GEOMON České Geologické Služby. Labe bylo v druhé polovině minulého století považováno za jednu z nejznečištěnějších řek v Evropě, a to až do socio-ekonomické transformace po roce 1989. Menší potoky horských oblastí a pahorkatin v České republice se zase potýkaly s problémem acidifikace. Schopnost bezobratlých organismů akumulovat cizorodé látky byla využita pro studium dlouhodobých zátěží ekosystému Labe stopovými látkami a organochlorovanými pesticidy. Dlouhodobé sledování výskytu taxonů bezobratlých v Labi bylo vyhodnoceno z hlediska dlouhodobých změn ve struktuře společenstev makrozoobentosu ve vztahu ke změnám kvality vody po roce 1990. Problém acidifikace byl zkoumán v devíti vybraných horských potocích sítě GEOMON. Byly studovány vlivy acidifikace na a) diverzitu makrozoobentosu, b) metabolismus toku a c) potravní síť v potoku.
Abstract v angličtině:
Abstract The dissertation thesis consists of five articles, bringing together results from investigations of macroinvertebrates in running waters. The use of freshwater macroinvertebrate organisms to assess environmental changes was based on the following facts: a) the presence/absence of taxa provide information about abiotic factors and/or about the pollution status of the site, b) they are indigenous and sedentary species, so that the environmental implications can be related to the site they live on, c) the organisms accumulate xenobiotic elements or compounds, thus reflecting the contaminant level in the environment. Localization of the sampling sites was related to the “hot-spots” of environmental problems. The particular investigations were carried out in the Elbe River catchment and in the Czech mountains on the selected headwater streams of the GEOMON network of the Czech Geological Survey. The Elbe was considered one of the most polluted rivers across Europe in the second half of the past century until the socio-economic transformation after 1989. The headwater streams in the Czech Republic were chosen with respect to the problem of acidification. The ability of bioaccumulation of xenobiotics in macroinvertebrate organisms was used to assess the long-term load of the Elbe ecosystem with trace elements and organochlorine pesticides. The long-term study of occurrence of the Elbe macroinvertebrate taxa was assessed with respect to long-term changes in structure of macroinvertebrate communities in relation to changes of water quality after 1990. The problem of acidification was investigated in nine selected headwater streams of the GEOMON network. The effects of acidification on a) the diversity of macroinvertebrates, b) the whole-stream metabolism, and c) stream food webs were studied.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kateřina Dočkalová, Ph.D. 6.95 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kateřina Dočkalová, Ph.D. 148 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kateřina Dočkalová, Ph.D. 135 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Kateřina Dočkalová, Ph.D. 481 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Josef Matěna, CSc. 97 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Petr Porcal, Ph.D. 1.46 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 901 kB