velikost textu

Selekční tlak proti sobecké racionalitě

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Selekční tlak proti sobecké racionalitě
Název v angličtině:
The selection drift against perfect rationality
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Aleš Kuběna, Ph.D.
Školitel:
RNDr. Martin Šmíd, Ph.D.
Oponenti:
prof. RNDr. Milan Vlach, DrSc.
Mgr. Arnošt Leoš Šizling, Ph.D.
Id práce:
84923
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra filosofie a dějin přírodních věd (31-107)
Program studia:
Teoretická a evoluční biologie (P1526)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
22. 9. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Informace o neveřejnosti:
Příloha práce byla vyloučena ze zveřejnění.
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Teorie her aplikovaná přímo na konflikty a kooperaci živých organismů vede jak teoreticky, tak empiricky k odlišným předpovědím i závěrům, než když jsou na biologické jevy aplikovány modely teorie her původně vytvořené pro ekonomii. Rozdíl se projeví i tehdy, když se zkoumá zacházení živých organismů se zdroji nebo soutěžení o zdroje, tedy otázky zdánlivě řešitelné ekonomicky. Tato práce dokazuje, že tyto rozpory nelze plausibilně odstranit ani dodatečným zavedením nových biologických omezení do "ekonomického" rozhodovacího modelu a následně aplikovaných na živý organismus, ale ani rozšířením užitkové funkce o evoluční cíle. Nestačí tedy předpokládat ekonomicky se rozhodující agenty, kteří racionální maximalizaci užitku nahradili racionální maximalizací počtu potomků. Pokud shromáždění zdrojů použijeme v teoretickoherní analýze jako nutnou, ale nikoli postačující podmínku evoluční udržitelnosti, předpovídá teorie her jako možný a pravděpodobný stav, kdy je věcí náhody, zda v populaci zvítězí strategie individuálně racionální, kolektivně racionální, altruistická nebo i zcela iracionální. Závěr takto vystavěné analýzy tedy bude s nezanedbatelnou pravděpodobností v rozporu s perfect rationality, což pozorujeme na lidech i jiných organismech v přirozených i laboratorních podmínkách. V teorii her tento jev dokazuje pro opakované hry Folk theorem. Podle jeho znění umožňují nekonečně opakovné hry zvítězit jakýmkoli arbitrárně vybraným behaviorálním strategiím, pokud jejich výplaty splňují podmínku dosažitelnosti a dolní omezení definovaná funkcí MAXIMIN. Tedy i takovým, které se vnějšímu pozorovateli mohou jevit individuálně nevýhodné nebo i zcela iracionální. Snaha organismu o (vnějškově pozorovatelnou) racionalitu je za takových podmínek odsouzena k nezdaru. Biologickou analogií technik, které podle důkazů folk theoremu vedou k vynucení individuálně iracionálního chování všech zúčastněných, je fisherovská selekce. Jak folk theorem tak fisherovská selekce předpovídá cyklus vynucování vynucujících strategií. Rovněž v závěrech předpovídá jak folk theorem tak fisherovská selekce dlouhodobé vítězství arbitrárních forem znaků či strategií. Pokud tento důsledek v biologii přijmeme, stane se pro jevy vzniklé v evoluci stejně důležité jako hledat vysvětlení užitečností také hledat vysvětlení robustní bezúčelností. Tzn chápat některé jevy jako vzniklé náhodou a stojící přímo proti (pozorovatelné) užitečnosti pro organismus, navzdory tomu však evolucí udržitelné a porážející užitečnější alternativy. Sexuální výběr (a v jeho rámci fisherovská selekce) empriricky prokazatelně selektuje formy znaku samoúčelně. Zároveň je pro svou systémovou jednoduchost v jejich udržování maximálně robustní. Teoreticky i empiricky často prosadí vítězství strategií, které mohou být pro jedince - ve vztahu k jeho přežití či zajištění dostatku zdrojů - méně výhodné nebo také zcela iracionální. Pokud navíc náhodou zvítězí taková strategie, která individuální racionalitu nahradí racionalitou skupinovou, zvýší to její robustnost o udržitelnost pomocí group selection. Speciálně fisherovská selekce tímto může group selection na úrovni groups=pairs přenést na úroveň větších skupin. Empirická data z experimentů na lidech potvrzují individuálně i kolektivné iracionální zacházení se zdroji a také adaptaci přesně na samoúčelná kritéria sexuálního výběru nebo kritéria výhodnějśí pro fungování páru než pro jedince.
Abstract v angličtině:
Abstract A direct application of game theory to conflicts and cooperation of organisms gives different theoretical predictions for their behaviour than economic models, even if the economic models are based on game theory themselves. These direct predictions are in better accordance with empirical data than the economic models. A difference is observed even if we analyse how organisms deal with sources and how they compete for sources, a problem of apparently economic nature. My thesis shows that these contradictions cannot be removed in a plausible way, even not via introducing new biological restrictions in the “economic” decision model applied to organisms, and not even via enriching the utility functions by evolutionary goals. Thus it is not satisfactory to assume rational agents who replaced a utility maximisation by the maximisation of offspring numbers. In my model, gathering of sources is used in a game-theoretical analysis as a necessary condition, but not as a sufficient condition of evolutionary sustainability. Analýza predicts that the fact whether a rational, collectively rational, altruistic, or different strategy wins in some population, is a matter of random fluctuation. In this model, agents will, with non-neglectable probability, behave in a way that contradicts perfect rationality. This is indeed observed on humans and other organisms in both natural and laboratory conditions. A similar phenomenon for repeated games is reflected by the Folk Theorem. It states that infinitely repeated games enable for arbitrary chosen behavioral strategies to win, if their payoffs satisfy a feasibility condition and a lower bound defined by the MAXIMIN function. Thus winning strategies can seem, to an external observer, to be individually unprofitable or completely irrational. The aspiration of an (apparent) rationality will, under these conditions, lead to failure. A biological analog of the techniques, which by the proofs of the Folk Theorem lead to enforcing ndividually rational behaviour of all participants, is Fisher’s selection. Both Fisher’s selection and Folk Theorem predict a cycle of enforcing necessitating strategies. In their conclusions, both Folk Theorem as well as Fisher’s selection imply a long-term dominance of arbitrary forms of features or strategies. If we assume this consequence in biology, it will become equally important to search for an explanation of usefulness of evolutionary phenomena as well as an explanation of their robust uselessness. That is, to interpret phenomena as a random result of coincidence and standing directly against (observed) usefulness for an organism, but still evolutionary sustainable and defeating more useful alternatives. The sexual selection, and Fisher’s selection within this scope, demonstrably selects phenotypic traits purposeless. Moreover, due to its systemic simpleness, it is maximally robust in the conservation of these traits. Theoretically and empirically it often put through the winning of a strategy that may be, for an individual - in relation to his survival or providing enough resources - less convenient or completely irrational. Furthermore, in case of a winning strategy that replaces the individual rationality by group-rationality, it enriches its robustness by sustainability via group selection. In particular, Fisher’s selection can bring, via this mechanism, the group selection from the level groups=pairs onto the level of larger groups. Empirical data from human experiments confirm both individual- as well as collective irrational treatment of resources. They also confirm the adaptation on the criteria of mate choice.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Aleš Kuběna, Ph.D. 1.89 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Aleš Kuběna, Ph.D. 8.24 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Aleš Kuběna, Ph.D. 549 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Aleš Kuběna, Ph.D. 319 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Aleš Kuběna, Ph.D. 2.58 MB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Milan Vlach, DrSc. 1.87 MB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Arnošt Leoš Šizling, Ph.D. 289 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 311 kB