velikost textu

Environmentální změny a biostratigrafie intervalu ems-eifel (spodní-střední devon) v pražské pánvi, bazální chotečský event

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Environmentální změny a biostratigrafie intervalu ems-eifel (spodní-střední devon) v pražské pánvi, bazální chotečský event
Název v angličtině:
Environmental changes and biostratigraphy of the Emsian-Eifelian interval (Lower-Middle Devonian) in the Prague Basin, the Basal Choteč event
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Stanislava Berkyová
Školitel:
doc. RNDr. Dr. Jiří Frýda
Oponenti:
RNDr. Mgr. Petr Budil, Ph.D.
RNDr. Ladislav Slavík, CSc.
Konzultant:
doc. RNDr. Jaroslav Marek, CSc.
Id práce:
84920
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav geologie a paleontologie (31-420)
Program studia:
Geologie (P1201)
Obor studia:
Geologie se zaměřeními (XGEOLV)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
23. 3. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
bazální chotečský event, klimatické změny, kalcisféry, peloidy, prasinofytní řasy, ?13C karbonátů, ?18O apatitu konodontů
Klíčová slova v angličtině:
Basal Choteč event, climatic changes, calcispheres, peloids, prasinophytes, ?13Ccarb, ?18Oapatite
Abstrakt:
ABSTRAKT Předmětem studia předkládané disertační práce jsou vápencové sledy intervalu ems-eifel (spodní-střední devon) v pražské pánvi - třebotovské vápence (dalejsko-třebotovské souvrství) a chotečské vápence (chotečské souvrství) a jejich ekvivalenty. Předkládaná práce si klade za cíl posoudit environmentální změny, které byly z hraničního intervalu výše zmíněných jednotek popisovány jako tzv. bazální chotečský event. Celkem bylo studováno 8 profilů pražské pánve, byla provedena mikrofaciální analýza karbonátů, byly sestaveny nové či doplněny stávající biostratigrafické konodontové škály, na 6 profilech byla provedena analýza izotopického složení uhlíku karbonátů a na dvou profilech byla provedena analýza izotopického složení kyslíku apatitu konodontových elementů. Získané křivky δ13C a δ18O byly interpretovány s ohledem na paleoprostředí, ovšem značný důraz byl kladen také na chemostratigrafickou korelaci , která se v kombinaci s korelací biostratigrafickou ukázala být velice spolehlivá. V rámci mikrofaciální analýzy karbonátů bylo popsáno a interpretováno 8 mikrofaciálních typů, v kritickém intervalu byly popsány masové výskyty mikritizovaných kalcisfér a peloidů, rozkvěty prasinofytních řas a výskyty sinic (Girvanella). Výsledky sedimentologického (mikrofaciální analýza), paleontologického (taxonomie konodontů) a geochemického (δ13C, δ18O, analýza organické hmoty) výzkumu sloužily k charakterizaci sedimentárního prostředí studovaných jednotek a jeho vývoje v čase. Na základě získaných dat byl formulován model průběhu environmentálních změn související s bazálním chotečským eventem. Z výzkumu vyplývá, že za rozkvět prasinofytních řas a kalcisfér a za masovou produkcí peloidů, může být zodpovědný zvýšený přísun živin do pánve, jejichž původ je v práci diskutován a dáván do souvislosti s klimatickými změnami. Vysoká primární produkce je zde společně s prohloubením pánve interpretována jako příčina kyslíkového deficitu u mořského dna, v jehož důsledku pravděpodobně došlo k dokumentovanému vymírání zejména bentických organismů a rovněž k jejich migraci. klíčová slova: bazální chotečský event, klimatické změny, kalcisféry, peloidy, prasinofytní řasy, δ13C karbonátů, δ18O apatitu konodontů
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The present study focuses on the Emsian–Eifelian (Lower–Middle Devonian) carbonate sequences of the Prague Basin. The Třebotov Limestone (Daleje-Třebotov Formation) and the Choteč Limestone (Choteč Formation) and their equivalents represent the stratigraphic units studied. The main goal of this study is to characterize environmental changes, known as Basal Choteč event, that were described from the boundary interval of the Třebotov and Choteč Limestone. In order to do so, sedimentological (microfacies analysis), geochemical (δ13Ccarb, δ18Oapatite) and paleontological (taxonomy of conodonts) studies were carried out. Eight microfacies types of carbonate rocks were described and interpreted in this study. Beside that, massive accumulations of calcispheres, peloids, prasinophytes and occurrences of blue-green algae (Girvanella) were recorded especially in the Choteč Limestone. The multidisciplinary approach mentioned resulted in characterization of the sedimentary environment of the studied units as well as their development in time. The main result of the present study is the model of the Basal Choteč event. A hypothesis of enhanced nutrient load is suggested here as a triggering mechanism for intense micritization and peloid formation and prasinophyte blooms, which were together with greater depositional depth responsible for oxygen deficiency and consequent reduction of diversity and habitat tracking among benthic invertebrates. key words: Basal Choteč event, climatic changes, calcispheres, peloids, prasinophytes, δ13Ccarb, δ18Oapatite.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Stanislava Berkyová 1.01 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Stanislava Berkyová 19.33 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Stanislava Berkyová 46 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Stanislava Berkyová 43 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Mgr. Petr Budil, Ph.D. 68 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Ladislav Slavík, CSc. 124 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 986 kB