text size

Variabilita tvaru krunýře u vybraných zástupců čeledi Geoemydidae

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Variabilita tvaru krunýře u vybraných zástupců čeledi Geoemydidae
Titile (in english):
Shell shape variability in selected members of family Geoemydidae
Type:
Dissertation
Author:
Tomáš Protiva, Ph.D.
Supervisor:
RNDr. Ivan Rehák, CSc.
Opponents:
Mgr. Jiří Šmíd, Ph.D.
doc. MVDr. Pavel. Široký
Consultant:
doc. RNDr. Daniel Frynta, Ph.D.
Thesis Id:
84919
Faculty:
Faculty of Science (PřF)
Department:
Department of Zoology (31-170)
Study programm:
Zoology (P1502)
Study branch:
-
Degree granted:
Ph.D.
Defence date:
16/09/2016
Defence result:
Pass
Publication of the thesis:
Attachment(s) of the thesis was(were) excluded from public domain.
Language:
Czech
Abstract (in czech):
Abstrakt Želvy vždy fascinovaly člověka svou morfologií, unikátní embryogenezí a později i neujasněnou pozicí ve fylogenezi. Tato skupina existuje již 200 milionů let, od prvních zástupců rodů Odontochelys a Proganochelys, ale v současnosti je většina druhů ohrožena především neřízeným lovem. Kritická situace je zejména v Asii, kde obrovskou poptávku po želvích produktech vytvářejí čínské trhy. Řada druhů je na pokraji vyhubení a záchranné chovy v zajetí jsou nutností. K plánování záchranného programu je ale zásadní znalost správného taxonomického zařazení a geografického původu. Variabilita tvaru karapaxu a plastronu, studované pomocí metody geometrické morfometrie a podpořené genetickou analýzou, představují vhodné nástroje k získávání těchto poznatků. V této práci jsme se soustředili především na ověření aplikovatelnosti metody geometrické morfometrie na vybrané zástupce čeledi Geoemydidae, jejichž centrum rozšíření se nachází v Asii a jsou tak touto tzv. „želví krizí“ nejvíce ohroženi. U želvy Morenia petersi jsme se zaměřili na neobvykle častý výskyt vmezeřeného vertebrálního štítku na karapaxu. Ten nijak neovlivňuje tvar karapaxu ani plastronu a nenalezli jsme rozdíl ani v celkovém tvaru mezi jedinci s vmezeřeným štítkem a normálními jedinci s pěti vertebrálními štítky. Pravděpodobné zafixování nadbytečného štítku v evolučním procesu, obdobně jako u dalšího druhu této čeledi Notochelys platynota bez vlivu na celkový tvar, ukazuje schopnost změny morfologie krunýře. Velmi ohrožený druh Mauremys annamensis se ukázal být dimorfní, jak v mitchondriálním genu, tak ve tvaru plastronu. Tento rozdíl by měl být brán v potaz při záchranných chovech a repatriaci. U druhu Orlitia borneensis, který je díky své velikosti vyhledáván lovci, a počty želv tohoto druhu v přírodě rapidně ubývají, jsme zjistili uniformitu pravděpodobně v celém rozsahu areálu jak v genetické analýze, tak i pro tvar karapaxu a plastronu. Nic tedy nebrání zapojení všech jedinců v chovech v zajetí do záchranných programů. U taxonomicky komplikovaných druhů z rodu Cuora, jsme na základě tvaru plastronu a karapaxu, zbarvení, geografického rozšíření a genetiky byli schopni ověřit validitu druhu C. cyclornata a popsat nové poddruhy C. cyclornata annamitica, C. trifasciata luteocephala a C. aurocapitata dabieshani. U druhu Cuora amboinensis jsme prokázali, že determinace poddruhů C. a. kamaroma a C. a. couro je možná již u nedospělých zvířat na základě tvaru karapaxu a plastronu.
Abstract:
Abstract Turtles always fascinated men primarily by morphology, unique embryogenesis and later also by uncertain phylogenetic position. As this group exists for 200 Mya, with taxon Odontochelys and Proganochelys identified as the first ancestors, recently they are endangered by habitat destruction and hunting for meat. The worst situation is in Asia, with China as the most important consumer of turtle meat and other products. Captive breeding programs may be the only chance for lot of almost extinct species. Proper taxonomic and geographical determination is crucial for correct management of rescue programs. Shell shape variability studied by geometric morphometric method and supported by genetics is the right tool for this task. My thesis is focused on verification of the use of geometric morphometric method for selected species of family Geoemydidae. This family has centre of distribution in Asia and many of its species are endangered by so called Asian Turtle Crisis. We found unusual high occurrence of supernumerary vertebral scute in Morenia petersi. Shape of the carapace and plastron is not affected by presence of this extra scute. There are no significant differences between turtles with additional scute and turtles with normal five vertebral layouts. Scute pattern with supernumerary vertebral scute shows ability of change in shell morphology without any negative impact similar to other species of this family, Nototchelys platynota and possible fixation of this novelty in the evolution process. We found differences in mitochondrial gene for endangered species Mauremys annamensis. This separation in two groups is also supported by the shape of the plastron. This distinction should be included in decisions concerning captive breeding and repatriation of this species. We found no significant differences in genetics and shell shape among haplotypes of Orlitia borneensis within whole distribution range. All individuals in captive breeding conditions could be thus included in the rescue program. We were able to verify validity of Cuora cyclornata based on shape of the carapace and plastron, coloration, geographical distribution and genetics. According to these characters we also described three new subspecies, C. cyclornata annamitica, C. trifasciata luteocephala a C. aurocapitata dabieshani. In Cuora amboinensis we found significant differences in shape of the carapace and plastron even in immature individuals between subspecies C. a. kamaroma and C. a. couro.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Tomáš Protiva, Ph.D. 787 kB
Download Attachment to the thesis Tomáš Protiva, Ph.D. 5.1 MB
Download Abstract in czech Tomáš Protiva, Ph.D. 170 kB
Download Abstract in english Tomáš Protiva, Ph.D. 104 kB
Download Autoreferat / doctoral thesis summary Tomáš Protiva, Ph.D. 255 kB
Download Opponent's review Mgr. Jiří Šmíd, Ph.D. 1.35 MB
Download Opponent's review doc. MVDr. Pavel. Široký 317 kB
Download Defence's report 433 kB