velikost textu

Archeozoologciká problematika eneolitu Čech

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Archeozoologciká problematika eneolitu Čech
Název v angličtině:
Archeozoology of the Czech Eneolithic
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. René Kyselý, Ph.D.
Školitel:
prof. RNDr. Ivan Horáček, CSc.
Oponenti:
doc. PhDr. Jaromír Beneš, Ph.D.
RNDr. Jiří Mlíkovský, CSc.
Id práce:
84912
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra zoologie (31-170)
Program studia:
Zoologie (P1502)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
16. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Informace o neveřejnosti:
Příloha práce byla vyloučena ze zveřejnění.
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
archeozoologie, eneolit, biometrika, domestikace
Klíčová slova v angličtině:
archeozooloy, Eneolithic, biometrics, demetication
Abstrakt:
Abstrakt: Předložená disertační práce je příspěvkem k poznání historie zvířat a vztahu lidí a zvířat v období eneolitu, tj. v poměrně dlouhém časovém rozmezí ca. 4500-2200 BC. Období eneolitu se od předešlého neolitu liší řadou charakteristik. Někdy bývá jako základní hybatel socioekonomických změn považován počátek využívání kovu (mědi), Sherrattova teorie „secondary products revolution“ ale ukazuje na zásadní význam rychlé změny od využívání primárních zvířecích produktů (maso, kůže apod.) k využívání produktů sekundárních (mléko, vlna, práce, zejména zápřah), a to právě v době odpovídající českému eneolitu. Nicméně teorie je stále diskutována a kritizována a, vzhledem k možnosti mozaikovitého charakteru vývoje paleoekonomické situace, je poukazováno na nutnost jejího ověřování na lokálních a regionálních úrovních. Autor práce podrobně zpracoval ca. 49 500 osteologických nálezů z archeologických sídlištních situací Čech, z nichž ca. 13 500 bylo možno blíže zoologicky determinovat. Další údaje byly převzaty z již dříve publikovaných českých a moravských lokalit (ca. 22 000 nálezů, z toho 11 000 determinovatelných). Tento materiál byl za pomocí sjednocených metodik a postupů podroben detailní archeozoologické analýze zahrnující tafonomický rozbor, kvantifikaci zoologických druhů a anatomických elementů, vyhodnocení distribucí porážkového věku a poměrů pohlaví, morfometrické zhodnocení, studium patologií aj. Hustotou zapojených lokalit (z ČR 138 osteologických souborů ze 102 sídlištních lokalit a dalších 27 lokalit s rituálními osteologickými nálezy), rozsahem materiálu, utříděním dat, komplexitou přístupu a detailností studia se tak náš region stává v dané době v rámci Evropy archeozoologicky jedním z nejlépe prozkoumaných. Získaná data a výsledky tak otevírají v Evropě dosud ojedinělou možnost objektivně testovat naskýtající se interpretační hypotézy a zodpovědět některé otázky, dosud zohledňované pouze formou spekulací a formou příliš obecných charakteristik mnohdy převzatých z poměrů v jiných regionech. Získaný datový aparát a jeho analýza umožnily výrazné zpřesnění představ o paleoekonomických a paleoekologických poměrech studovaného úseku i o fenotypových trendech jednotlivých druhů domácích zvířat, které právě v tomto úseku vykazují podstatné změny. Součástí studia bylo zhodnocení mezikulturních rozdílů v rámci eneolitu a časových trendů v ekonomice využívání zvířat. Byly konstatovány posuny v podílu lovu, v zastoupení jednotlivých druhů hospodářských zvířat i ve způsobech primárního a sekundárního využívání zvířat. V těchto směrech získané poznatky zřetelně zpřesňují zmíněnou koncepci „secondary products revolution“. Naznačen je m.j. specifický charakter místní kultury řivnáčské a nelineární dynamika paleoekonomického vývoje. Výsledky biometrických analýz přinášejí nové pohledy na v současnosti diskutovanou otázku křížení domácích a divokých turů a divokých a domácích prasat, ke kterým dle výsledků práce docházelo zřejmě právě ve studovaném regionu a čase. Práce také přináší nová data k otázce statutu koně, k jehož domestikaci předpokládaně došlo v období eneolitu. V rámci ekologických závěrů je, vzhledem k jeho vysoké abundanci, navržen silný vliv bobra při utváření charakteru lokálních ekosystémů. Zvláštní pozornost je věnována konkrétním dokladům rituálního zacházení se zvířaty, jež ukazují na jejich neekonomický, symbolický význam. Práce zahrnuje i speciální studie analyzující v pravěké střední Evropě ojedinělý doklad konzumace žab, v archeologickém kontextu celosvětově unikátní nález pohyblivých rohů tura a revizi nejstarších dokladů kura domácího na našem území. 3
Abstract v angličtině:
Abstract: This dissertation is a contribution to the understanding of animal history and the relationship between man and animal during the Eneolithic, i.e. spanning the period ca 4500 - 2200 BC. The Eneolithic period differs from the Neolithic in more respects. Traditionally the development of metallurgy (copper) is considered as the primary cause of social economic changes; however Sherratt's theory of a “secondary products revolution” points at the fundamental relevance of a rapid change from the use of primary animal products (meat, skin etc.) to the use of secondary products (milk, wool, labour, mainly yoke) precisely in the period corresponding with the Bohemian Eneolithic. Nevertheless this theory is still being discussed and criticised and, considering possible mosaic nature of the palaeoeconomic situation, it should first be verified at local and regional levels. The author of this thesis analysed in detail ca. 49 500 osteological finds from archaeological settlements in Bohemia, from which ca 13 500 could be zoologically closely determined. Further data were adopted from publications of Czech and Moravian sites (ca. 22 000 finds, from which 11 000 were determinable). This material was subjected to detailed archaeozoological analysis with a unified methodology and techniques covering taphonomy, quantification of zoological species and anatomical elements, evaluation of slaughtering age distribution and gender rate, morphological evaluation and pathologies. Quantity of studied sites (138 osteological assemblages from 102 settlement sites in the Czech Republic and 27 other sites with ritual osteological finds), range of the material, classification of data, complexity of the approaches, and detail of this study makes the territory of Czech Republic one of the most intensively studied regions in Europe if the archaeozoology of the respective period is concerned. Many of the relevant questions and current interpretation hypotheses have been so far subjects of speculation and general characteristics frequently adopted from circumstances in other regions only. Collected data and the results of the thesis enable possibility of objective queries of some of them. The data file and its analysis enabled significant specification of palaeoeconomic and palaeoecologic relationships within the studied period and of phenotype trends of individual domestic animal species, which show essential changes precisely in this period. Part of the study was the evaluation of differences among Eneolithic cultures and periodical trends in the animal use economy. Shifts in the hunt rate, in the representation of individual domestic species and in the form of primary and secondary use of the animals were observed. In this direction the results clearly give precision to the conception of the above mentioned “secondary products revolution”. Among others the specific character of the local Řivnáč culture and non linear dynamics of palaeoeconomic development are suggested. The results of biometric analysis brings a new point of view concerning the currently discussed question of the cross-breeding of domestic and wild ox, and domestic and wild pigs, which according to the results of this thesis probably came about precisely in the given region and period. This study also brings new data to the horse status, which presumably was domesticated in the Eneolithic period. In ecological conclusions, due to its high abundance, a strong influence of beaver is suggested for the formation of nature of local ecosystems. Special attention is given to the evidence of ritual practises on animals, which point at their non-economical, symbolic status. The thesis also includes special studies analysing sporadic evidence for frog consumption in prehistoric Central Europe, on a worldwide scale in an archaeological context a unique find of cattle loose horns and a revision of the earliest evidence for domestic fowl in the Czech Republic. 3
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. René Kyselý, Ph.D. 16.07 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. René Kyselý, Ph.D. 3.82 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. René Kyselý, Ph.D. 95 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. René Kyselý, Ph.D. 65 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Ivan Horáček, CSc. 1.72 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jaromír Beneš, Ph.D. 112 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jiří Mlíkovský, CSc. 192 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 726 kB