velikost textu

Dental and Oropharyngeal Morphogenesis: Germ-layer Stability, Homology and Evolution.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Dental and Oropharyngeal Morphogenesis: Germ-layer Stability, Homology and Evolution.
Název v češtině:
Dentální a orofaryngeální morfogeneze: Stabilita zárodečných vrstev, homologie a evoluce
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Vladimír Soukup, Ph.D.
Školitel:
Mgr. Robert Černý, Ph.D.
Oponenti:
RNDr. Ing. Vladimír Krylov, Ph.D.
doc. RNDr. Eva Matalová, Ph.D.
Id práce:
84911
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra zoologie (31-170)
Program studia:
Zoologie (P1502)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
18. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Informace o neveřejnosti:
Příloha práce byla vyloučena ze zveřejnění.
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
axolotl, zuby, evoluce, vývoj, ústa, ektoderm, entoderm
Klíčová slova v angličtině:
axolotl, teeth, evolution, development, mouth, ectoderm, endoderm
Abstrakt:
ABSTRAKT Orofaryngeální   oblast   obratlovců   představuje   komplexní   orgánovou   soustavu   nesoucí   aparát  pro  příjem  potravy,  který  se  skládá  z  jednotlivých  mineralizovaných  elementů,  t.j.   zubů.   Tato   soustava   vzniká   na   základě   interakcí   mezi   epitelem   a   přilehlým   mezenchymem   poté,   co   dojde   k  ustavení   hranic   mezi   ektodermem   a   entodermem   v  rámci  orofaryngeálního  epitelu.  Tyto  hranice  zřejmě  vykazují  stabilní  umístění  v  rámci   mandibulárního   oblouku.   Studium   komparativní   morfogeneze   orálního   prostoru   však   vedlo   k  identifikaci   tří   odlišných   typů   formování   ektodermu   a   entodermu   v  různých   liniích   obratlovců,   které   souvisí   s  liniově   specifickými   událostmi   probíhajícími   během   jejich   časného   embryonálního   vývoje.   Po   ustálení   ekto-­‐entodermálních   hranic   dochází   k  iniciaci   odontogeneze,   a   to   takovým   způsobem,   že   např.   u   axolotla   mexického   vykazují   zuby   ektodermální,   entodermální   i   ekto-­‐entodermální   původ.   Postupné   zakládání   jednotlivých   zubních   zárodků   u   tohoto   druhu   dále   naznačuje,   že   ekto-­‐entodermální   hranice   by   mohla   hrát   roli   v  indukci   zubů.   Výsledkem   analýzy   komparativní   exprese   několika   genů   zodpovědných   za   odontogenezi   u   tohoto   druhu   byly   převážně   sdílené   expresní  profily,  zatímco  rozdíl  v  expresi,  který  by  souvisel  s  rozdílným  embryonálním   původem   těchto   zubů,   nebyl   nalezen.   Na   základě   této   skutečnosti   lze   předpokládat,   že   vývoj   zubů   je   řízen   sdílenými   molekulárními   mechanismy,   které,   coby   dentální   genová   regulační   síť,   fungují   nezávisle   na   epiteliálním   původu   zubů.   Nadcházející   výzkum   na   nemodelových  druzích  má  potenciál  vést  k  detailnější  identifikaci  členů  této  sítě  a  jejich   vzájemných  interakcí  a  upřesnit  jejich  roli  v  ontogenezi  a  evoluci  zubů  u  obratlovců.  
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The   vertebrate   oropharyngeal   cavity   is   a   complex   organ   system   housing   food   intake   apparatus   that   is   composed   of   hard-­‐structured   elements,   the   teeth.   This   apparatus   is   built  upon  mutual  interactions  between  the  epithelium  and  the  underlying  mesenchyme,   which,   however,   take   place   only   after   the   establishment   of   boundaries   between   the   ectoderm   and   endoderm   within   this   epithelium.   Although   possibly   stereotypically   positioned   within   the   mandibular   arch,   our   comparative   morphogenetic   survey   identified   that   boundaries   between   ectoderm   and   endoderm   are   a   result   of   different   development   in   different   vertebrate   clades   due   to   formative   and   constraining   events   taking   place   at   early   embryonic   period.     Dissimilar   morphodynamics   of   ectoderm   and   endoderm  are  subsequently  mirrored  in  the  epithelial  derivation  of  respective  teeth  in   such  a  way  that,  e.g.  in  the  Mexican   axolotl,  the   oral  teeth   eventually  display  ectodermal,   endodermal   and   ecto-­‐endodermal   derivation.   Moreover,   the   ecto-­‐endodermal   boundary   could  have  a  tooth-­‐inductive  role,  as  suggested  by  the  pattern  of  sequential  initiation  of   individual  tooth  germs  in  this  species.  Our  comparative  analysis  of  several  odontogenic   genes   in   axolotl   found   predominantly   shared   expression   profiles   with   no   difference   accountable   for   the   germ   layer   derivation   of   these   teeth.   This   implies   that   a   shared   molecular   toolbox   drives   formation   of   teeth   irrespective   of   their   epithelial   origin   and   indicative  of  a  common  dental  gene  regulatory  network.  Further  research  in  non-­‐model   species   should   aim   at   identifying   players   of   this   network,   whose   interactions   drive   development  and  evolution  of  teeth  in  vertebrates.  
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Vladimír Soukup, Ph.D. 2.52 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Vladimír Soukup, Ph.D. 1.78 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Vladimír Soukup, Ph.D. 39 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Vladimír Soukup, Ph.D. 38 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Ing. Vladimír Krylov, Ph.D. 199 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Eva Matalová, Ph.D. 96 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 692 kB