velikost textu

Vliv stavu a funkce imunitního systému na pohlavní výběr u ptáků

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv stavu a funkce imunitního systému na pohlavní výběr u ptáků
Název v angličtině:
The effect of immune system state and function on the sexual selection in birds
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Michal Vinkler, Ph.D.
Školitel:
doc. Mgr. Tomáš Albrecht, Ph.D.
Oponenti:
Dr. Oddmund Kleven
doc. RNDr. Tomáš Grim, Ph.D.
Id práce:
84907
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra zoologie (31-170)
Program studia:
Zoologie (P1502)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
8. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Informace o neveřejnosti:
Příloha práce byla vyloučena ze zveřejnění.
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
hematologie, karotenoidní ornamentace, imunologie, pohlavní výběr, vrozená imunita, výběr partnera, zánět, zdraví, znaky asociované s kondicí, hýl rudý, Carpodacus erythrinus, zebřička pestrá, Taeniopygia guttata
Klíčová slova v angličtině:
carotenoid-based ornamentation, condition-related traits, haematology, health, immunology, inflammation, innate immunity, mate choice, sexual selection, Scarlet rosefinch, Carpodacus erythrinus, Zebra finch, Taeniopygia guttata
Abstrakt:
Evoluce je jedním z nejzajímavějších dějů v živém světě. V principu sestává ze dvou hlavních procesů: přírodního a pohlavního výběru. Obě tyto kategorie jevů mohou přispívat k evolučním adaptacím v oblasti zdraví a nemoci. Ačkoliv je role pohlavního výběru v evoluci imunity méně zřejmá, přesto patří otázky týkající se vlivu imunity na proces pohlavního výběru a role pohlavního výběru v evoluci zvyšování rezistence proti parazitům mezi zásadní témata současného výzkumu v biologických vědách. Jejich zodpovězení vyžaduje multidisciplinární přístup kombinující nejrůznější poznatky do jednotného paradigmatu. S mými spolupracovníky jsme se pokusili zaplnit některé významné mezery v současném poznání v této oblasti. Navržením tzv. ‚Carotenoid maintenance handicap hypothesis‘ jsme se snažili přispět k pochopení mechanismu udržujícího čestnost v signalizaci zdravotního stavu jedince prostřednictvím karotenoidních ornamentů. U hýla rudého (Carpodacus erythrinus) jsme potvrdili vliv karotenoidního ornamentálního zbarvení na pohlavní výběr a prozkoumali některé dílčí aspekty vztahu mezi imunogenetikou, aktivitou imunitního systému, zdravotním stavem, tvorbou ornamentace a výběrem partnera. Na příkladu zebřičky pestré (Taeniopygia guttata) jsme ukázali, že současná interpretace výsledků některých testů používaných v imunoekologii pro stanovení buněčné imunity je chybná a navrhli jsme správnější pohled na imunologické mechanismy v pozadí tohoto testu. Poukázali jsme také na skutečnost, že nyní používaná ekologická terminologie využívající obecnou ‚imunokompetenci‘ jako měřítko anti-parazitární rezistence je příliš simplistická. Konečně v oblasti imunogenetiky jsme se pokusili navrhnout nový směr bádání u volně žijících zvířat a začali jsme popisem Toll-like receptoru 4 u zebřičky pestré jako modelové molekuly receptoru vrozené imunity nezbytného v obraně proti bakteriálním infekcím.
Abstract v angličtině:
Evolution is a most fascinating feature of all living things in our world. The means of organismal evolution are diverse, comprising mainly of natural and sexual selection. Both of these phenomena may contribute to evolutionary adaptations in health and disease. The questions of immunity impact on the process of sexual selection and sexual selection for increased anti-parasite resistance are wide issues of the present research in natural sciences. Their clarification requires multidisciplinarily-based investigation combining a variety of partial results into a single united paradigm. My co-workers and I have chosen several specific issues to study, in order to fill some of the important gaps of the current knowledge. We proposed the Carotenoid maintenance handicap hypothesis to point out that optimisation instead of maximisation of the carotenoid intake and ornamental display may be physiologically convenient for the individual. In Scarlet rosefinch (Carpodacus erythrinus) we confirmed the role of the carotenoid-based ornamental colouration in the process of sexual selection and investigated several partial aspects of the association between immunogenetics, immune function, health and the ornament expression and mate choice. In Zebra finch (Taeniopygia guttata) we have shown that the present way of interpretation of results of the phytohaemagglutinin skin-swelling test is erroneous. Moreover, we highlighted that the current ecological terminology using general ‘immunocompetence’ as a value for measuring the anti-parasite resistance is far too simplistic and should be replaced by more exact descriptions of the immune responsiveness. Finally, we have attempted to propose a novel direction of investigation in the wildlife immunogenetics starting with the description of Zebra finch Toll-like receptor 4 as a model molecule of an innate immunity receptor essential for antibacterial defence.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Michal Vinkler, Ph.D. 5.89 MB
Stáhnout Příloha k práci RNDr. Michal Vinkler, Ph.D. 4.24 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Michal Vinkler, Ph.D. 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Michal Vinkler, Ph.D. 42 kB
Stáhnout Posudek oponenta Dr. Oddmund Kleven 85 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Tomáš Grim, Ph.D. 111 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 680 kB